Maler og disposisjon for de forskjellige oppgavetypene

Her finner du dokumentmaler og disposisjon for de forskjellige oppgavetypene.

Publisert 4. Februar 2020, 12:21

Sist oppdatert 25. Februar 2021, 08:56

Semesteroppgaver og mindre skriftlige oppgaver

Dokumentmal for semesteroppgaver og mindre skriftlige oppgaver

Disposisjonen gjelder for mindre skriftlige oppgaver.

Strukturen på en oppgave skal være:

1. Kort innledning
2. Hoveddel/fagtekst
3. Kort avslutning (oppsummering/konklusjon)
4. Referanseliste

Tittelark: Det anbefales å bruke standard tittelark for Lovisenberg diakonale høgskole, som du finner i malen ovenfor. Antall ord skal oppgis.

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelsen kan være en hjelp til å strukturere innholdet i teksten, og den skal gi leseren en oversikt over oppgavens innhold. Innholdsfortegnelsen kan genereres automatisk av tekstbehandlingsprogrammet hvis man bruker overskriftsstiler. Vedleggene skal være listet opp nederst i innholdsfortegnelsen. Disse skal nummereres (eks. Vedlegg 1, Vedlegg 2) og henviser til vedleggene en finner bakerst i oppgaven, bak referanselisten.

Fagteksten: Fagteksten skal i hovedsak ha en innledning, en hoveddel og en avslutning.
Innledningen skal presentere oppgaven/problemstillingen samt definere viktige begreper der det er aktuelt. I små oppgaver med krav til for eksempel 1500 ord, skal innledningen være veldig kort.
Hoveddelen skal gi svar på oppgaven/spørsmålene på bakgrunn av relevant fagkunnskap, forskning og egne, begrunnede praksiserfaringer. Teorien skal presentere holdbare fagkunnskaper, modeller, teorier og forskningsresultater hentet fra oppdatert fag- og forskningslitteratur. Det må klart fremgå når teori benyttes, når data presenteres og når egne synspunkter/erfaringer benyttes (henvisninger og siteringer).
Avslutning/oppsummering der de viktigste momentene fra oppgaven gjentas/poengteres på en kortfattet måte.

Referanseliste: Alle kilder det henvises til skal inngå i referanselisten som skal stå etter kapittelet med konklusjon/oppsummering. Se Referanser og referanseliste.

Eventuelle vedlegg: Vedlegg benyttes for å gjøre dokumentasjonen i oppgaven komplett. Dette er materiale som ikke passer i oppgavens løpende tekst. Eksempler på vedlegg er spørreskjemaer, intervjuguider, sjekklister, søkehistorikk og matriser.

Antall ord skal oppgis. Du skal ikke telle med innholdsfortegnelsen, sammendrag, referanseliste og eventuelle vedlegg. Bruk tekstbehandlingsprogrammets innebygde ordteller.

Bacheloroppgave

Dokumentmal for Bacheloroppgave

Tittelark: Bruk standard tittelark for Lovisenberg diakonale høgskole, som du finner i malen ovenfor.
Antall ord skal oppgis. Du skal ikke telle med innholdsfortegnelsen, sammendrag, referanseliste og eventuelle vedlegg. Bruk tekstbehandlingprogrammets innebygde ordteller. 

Sammendrag: Sammendraget skal være på inntil 300 ord.

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelsen kan være en hjelp til å strukturere innholdet i teksten, og den skal gi leseren en oversikt over oppgavens innhold. Innholdsfortegnelsen kan genereres automatisk av tekstbehandlingsprogrammet hvis man bruker overskriftsstiler. Vedleggene skal være listet opp nederst i innholdsfortegnelsen. Disse skal nummereres (eks. Vedlegg 1, Vedlegg 2) og henviser til vedleggene en finner bakerst i oppgaven, bak referanselisten.

Fagteksten: Fagteksten skal i hovedsak ha en innledning, en hoveddel og en avslutning.
I innledningen bør bakgrunn for valg av tema presenteres, og problemstillingen skal komme tydelig frem. Eventuelle avgrensninger skal også presenteres her. 
Hoveddelen består av teori, metode og drøfting.
I avslutningen skal du komme med en konklusjon eller en oppsummering.

Referanseliste: Etter APA 7th. Se Referanser og referanseliste.
Eventuelle vedlegg: Legges kronologisk (vedlegg 1, vedlegg 2 osv.) etter referanselisten.

Masteroppgave som monografi

Dokumentmal for Masteroppgave som monografi

Tittelark: Det anbefales å bruke standard tittelark for Lovisenberg diakonale høgskole, som du finner i malen ovenfor.
Antall ord skal oppgis. Innholdsfortegnelsen, abstrakt, referanseliste og eventuelle vedlegg inngår ikke i antall ord i masteroppgaven. Bruk tekstbehandlingprogrammets innebygde ordteller. 

Abstrakt: Abstraktet skal skrives på engelsk og norsk, inntil 300 ord i hvert abstrakt. Velg også inntil 5 nøkkelord (5 norske og 5 engelske) for å beskrive masteroppgavens tema.

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelsen kan være en hjelp til å strukturere innholdet i teksten, og den skal gi leseren en oversikt over oppgavens innhold. Vedleggene skal listes opp til slutt i innholdsfortegnelsen. Vedleggene skal nummeres (eks. Vedlegg 1, Vedlegg 2) og henviser til vedleggene som plasseres bakerst i oppgaven, etter referanselisten. Innholdsfortegnelsen kan genereres automatisk av tekstbehandlingsprogrammet hvis man bruker overskriftsstiler.

Fagteksten: Fagteksten skal i hovedsak ha en innledning, en hoveddel og en avslutning.
I innledningen skal bakgrunn for valg av tema beskrives, og problemstillingen (evt. hensikt og forskningsspørsmål) skal presenteres og begrunnes. Eventuelle avgrensninger kan også beskrives her. 
Hoveddelen består vanligvis av en litteraturgjennomgang, evt. teori/teoretiske perspektiver, metode, resultater/funn og diskusjon.
Avslutningen består av en konklusjon der resultater og vesentlige momenter fra diskusjonen oppsummeres.

Referanseliste: Etter APA 7th. Se Referanser og referanseliste.

Eventuelle vedlegg: Legges kronologisk (vedlegg 1, vedlegg 2 osv.) etter referanselisten.

Masteroppgave som vitenskapelig artikkel og refleksjonsoppgave

Dokumentmal for Masteroppgave som vitenskapelig artikkel og refleksjonsoppgave

Tittelark: Det anbefales å bruke standard tittelark for Lovisenberg diakonale høgskole, som du finner i malen ovenfor. Antall ord skal oppgis. Innholdsfortegnelsen, abstrakt, referanseliste og eventuelle vedlegg inngår ikke i antall ord i masteroppgaven. Bruk tekstbehandlingsprogrammets innebygde ordteller.

Abstrakt: Abstraktet for masteroppgaven skal inkludere både artikkel og refleksjonsoppgaven og skrives på norsk og engelsk, inntil 300 ord i hvert av abstraktene. Velg også inntil 5 nøkkelord (5 norske og 5 engelske) for å beskrive masteroppgavens tema.

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelsen kan være en hjelp til å strukturere innholdet i teksten, og den skal gi leseren en oversikt over oppgavens innhold. Vedleggene skal listes opp til slutt i innholdsfortegnelsen. Vedleggene skal nummereres (eks. Vedlegg 1, Vedlegg 2) og henviser til vedleggene som plasseres bakerst i oppgaven, etter referanselisten. Innholdsfortegnelsen kan genereres automatisk av tekstbehandlingsprogrammet hvis man bruker overskriftsstiler.

Masteroppgaven har 2 hoveddeler: Artikkel og Refleksjonsoppgave  

Del 1: Artikkel
Oppbyggingen av artikkelen skal være i samsvar med forfatterveiledningen (author guidelines) for det valgte tidsskriftet. Artikkelen skal ha abstrakt og nøkkelord/key words i samsvar med forfatterveiledningen. Referanselisten skal være i samsvar med forfatterveiledningen. Det er mulig å laste ned tidsskriftets stil i Endnote. Forfatterveiledningen skal være et vedlegg i masteroppgaven.

Del 2: Refleksjonsoppgave
I innledningen bør problemstillingen for refleksjonsoppgaven presenteres, og problemstillingen bør relateres til studien kandidaten har gjennomført. Eventuelle avgrensninger skal også redegjøres for her. 
Hoveddelen består vanligvis av en redegjørelse for relevant litteratur og en refleksjonsdel hvor problemstillingen vurderes og drøftes.
I avslutningen skal du komme med en konklusjon eller en oppsummering.

Referanseliste: I refleksjonsoppgaven benyttes det samme referansesystemet som i artikkelen.

Eventuelle vedlegg: Legges kronologisk (vedlegg 1, vedlegg 2 osv.) etter referanselisten.

Fordypningsoppgave

Dokumentmal for fordypningsoppgave

Tittelark: Det anbefales å bruke malen ovenfor.
Antall ord skal oppgis. Du skal ikke telle med innholdsfortegnelsen, sammendrag, referanseliste og eventuelle vedlegg. Bruk tekstbehandlingprogrammets innebygde ordteller. 

Sammendrag: Sammendraget skal skrives på engelsk og norsk, inntil 200 ord hver. Velg også inntil 5 nøkkelord for å beskrive oppgavens tema.

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelsen kan være en hjelp til å strukturere innholdet i teksten, og den skal gi leseren en oversikt over oppgavens innhold. Innholdsfortegnelsen kan genereres automatisk av tekstbehandlingsprogrammet hvis man bruker overskriftsstiler. Vedleggene skal også være listet opp nederst i innholdsfortegnelsen. Disse skal nummereres (eks. Vedlegg 1, Vedlegg 2) og henviser til vedleggene en finner bakerst i oppgaven, bak referanselisten.

Fagteksten: Fagteksten skal i hovedsak ha en innledning, en hoveddel og en avslutning.
I innledningen bør bakgrunn for valg av tema presenteres, og problemstillingen skal komme tydelig frem.  Eventuelle avgrensninger skal også presenteres her.
Hoveddelen består av evt. teoridel, metodedel, resultater og en drøftingsdel eller analysedel. Teoridelen kan enten inngå i innledningen og/eller i hoveddelen.
I avslutningen skal du komme med en konklusjon eller en oppsummering.

Referanseliste: Etter APA 7th. Se Referanser og referanseliste.

Eventuelle vedlegg: Legges kronologisk (vedlegg 1, vedlegg 2 osv.) etter referanselisten.