Publisering av studentarbeid

LDH publiserer studentoppgaver i LDH Brage.

Publisert 4. Februar 2020, 12:21

Sist oppdatert 5. Mai 2021, 11:48

Avtale om elektronisk publisering av studentarbeider i LDH Brage (åpent institusjonelt arkiv) mellom Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) og studenten(e) som gjennomfører studentarbeidet, nedenfor kalt forfatteren.

Avtalen gir biblioteket, på vegne av LDH, rett til vederlagsfritt å legge forfatterens arbeid i et institusjonelt arkiv (LDH Brage) slik at det blir åpent tilgjengelig på Internett. Forfatterens arbeid vil bli publisert under forfatterens navn, ikke kandidatnummer.

Forfatteren garanterer at han eller hun har opphavsrett til arbeidet eller tillatelse fra rettighetshaverne til å publisere teksten på Internett. Forfatteren garanterer at dokumentet ikke inneholder materiell som kan anses å stride mot gjeldende norsk rett eller inneholder lenker eller koblinger til slikt materiale.

Forfatteren leverer oppgaven i pdf-format.

Denne avtalen er ikke til hinder for at forfatteren kan publisere oppgaven i papirform eller elektronisk annetsteds i en identisk eller endret versjon.

Forfatteren kan når som helst trekke tillatelsen ved å melde fra skriftlig til post@ldh.no. Følgen av dette er at dokumentet klausuleres eller fjernes fra arkivet.

Biblioteket har rett til å tilpasse oppgavens utforming til bruk i nye versjoner av program og/eller maskinvare, samt konvertere (uten å påvirke innholdet) til andre formater og medier slik at dokumentet kan bevares.

Biblioteket har ubegrenset rett til, på saklig grunnlag å avbryte tilgjengeliggjøring av dokumentet.

Biblioteket eller overordnede organer kan ikke utnytte oppgaven i økonomisk hensikt.

Arbeidet kan brukes, det vil si vises til, lenkes til, siteres fra, skrives ut og lastes ned, innenfor de rammer som Lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 (Åndsverkloven) med endringer, angir (http://lovdata.no/all/nl-19610512-002.html). Oppgaven vil bli publisert med Creative Commons lisens CC BY-NC 4.0.