Retningslinjer for oppgaveskriving - Referanser og referanseliste

Ved alle typer av oppgaveskriving må gjøres rede for hvor stoffet er hentet fra. Dette gjør vi ved å bruke litteraturhenvisninger, og på LDH bruker vi APA-stilen.

Oppdatert 17. Mars 2020, 15:01

Referanser og referanseliste

Ved alle typer av oppgaveskriving må det gjøres rede for hvor stoffet er hentet fra. Mangelfulle kildehenvisninger fortløpende i teksten og/eller feil referansehåndtering er ikke i henhold til forskningsetiske normer, og kan derfor føre til at arbeidskrav eller oppgaver underkjennes. Studenten kan i verste fall også anklages for uselvstendig arbeid eller fusk, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH), § 31 Fusk og forsøk på fusk. Utestengning fra LDH.

På LDH bruker vi referansestilen APA, som kjennetegnes ved at det er en forfatter-årstall stil. I oppgaveteksten skriver man forfatterens etternavn og årstall. Ved hjelp av denne henvisningen skal man finne hele referansen i referanselisten. Referanselisten skal føres opp etter gitte regler, og det er viktig å være konsekvent i måten man refererer på. I disse retningslinjene vil dere finne flere eksempler på henvisninger og referanser. Hvis dere finner en kilde som ikke blir dekket av eksemplene på denne siden, kan dere sjekke Kildekompasset, Norsk APA-manual eller Søk og Skriv.

 

Referanselisten

Referanselisten, også kjent som litteraturlisten, skal komme rett etter oppgaveteksten, før eventuelle vedlegg. Den skal være alfabetisk, og strukturert slik at den første linjen ved hver innførsel er inntil margen, mens de påfølgende linjene ved samme referanse gis et innrykk. Hvis forfatterne er de samme, skal det sorteres kronologisk.

Når man refererer til bøker, er det viktig å ha med riktig utgaveinformasjon. Utgaven skal legges til i en parentes etter tittelen på boka. Hvis man refererer til førsteutgaven av en bok trenger man ikke å ha det med i referanselisten. Merk dere at Kildekompasset sine eksempler ikke har med utgaveinformasjon, så husk å ha det med selv om det ikke står der.

Merk at utgave ikke er det samme som opplag. Et nytt opplag vil bare si at samme utgave av boken er trykket opp i flere nye kopier, noe som ikke endrer innholdet i boken og derfor ikke er relevant for referansen.

Eksempel på hvordan referanselisten skal se ut:

 

Hvis to eller flere referanser har samme forfatter(e) og årstall, setter vi på en ekstra bokstav for å differensiere mellom henvisningene. Merk at man da også må referere til de med denne bokstaven i oppgaveteksten. Det er rekkefølgen i litteraturlista, og ikke hvilken referanse man bruker først i oppgaven, som styrer hvilke referanser som får a, b, c osv.. Sorter alfabetisk etter tittelen. (I eksempelet under kommer "Aktivitet" før "Kroppspleie".)

Eksempel på bokstavbruk ved samme forfatter og årstall:

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Skaug, 2015b). Her kommer litt til (Skaug, 2015a).

I referanselisten: 

Skaug, E.-A. (2016a). Aktivitet. I N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E.-A. Skaug &  G. H. Grimsbø (Red.), Grunnleggendesykepleie 2: Grunnleggende behov (3. utg., s. 313-346). Oslo: Gyldendal akademisk.

Skaug, E.-A. (2016b). Kroppspleie. I N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E.-A. Skaug & G. H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie 2: Grunnleggende behov (3. utg., s. 45-86). Oslo: Gyldendal akademisk.

(Obs! Når man skriver artikkelbaserte masteroppgaver følger man krav til stil på referanse- og litteraturhenvisninger som gis av redaksjonen i det vitenskapelige tidsskriftet man skriver til. Ta kontakt med de enkelte tidsskriftene for nærmere informasjon. (I Kildekompasset og Søk og Skriv finnes det også hjelp til å henvise etter andre referansestiler.)

Hvordan henvise til en tekst

Når man skal henvise til en tekst, er det viktig at det ikke er mulig å misforstå hvor man har hentet stoffet fra. I APA har man løst dette ved at man i referanselisten har en alfabetisk liste over alle verkene man har brukt, med en del tilleggsinformasjon som f.eks. forfatter, utgave, publiseringssted osv., mens man i teksten henviser til referanselisten fortløpende. Dette gjør man ved å skrive inn forfatterne og årstallet til verket man har brukt, slik at man kan gå direkte i referanselisten for å finne tilsvarende forfatter og årstall.

Det finnes klare regler på hvordan henvisningene skal skrives inn i oppgaven og i referanselisten (eks. NOU´er, doktoravhandlinger, trykte artikler, elektroniske artikler, nettsider med og uten kjent forfatter, oppslagsverk osv.). Bruk Kildekompasset for hjelp til eksempler på referering. Der vil du finne mange eksempler. Søk og Skriv  har også gode eksempler og tips til hvordan man kan formulere seg i oppgaveteksten.

Her er et eksempel på en referanse til en helt vanlig bok med to forfattere:

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Etternavn & Etternavn, årstall, evt. sidehenvisning).

I referanselisten: Etternavn, N. & Etternavn, M. (Årstall). Tittel. Utgivelsessted: Utgiver.

Eksempel:

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Eide & Eide, 2007, s. 54).

I referanselisten: Eide, H. & Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning, etikk (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.


Hvis man vil referere til flere verk samtidig, gjøres dette alfabetisk i samme parentes, adskilt med et semikolon.

Eksempel på flere referanser samtidig:

Her kommer oppgaveteksten (Eide & Eide, 2007; Molven, 2012).

 

I referanselisten skal første linje i hver innførsel være inntil margen, mens de påfølgende linjene ved samme referanse gis et innrykk. Av tekniske årsaker vises ikke eksemplene på nettsiden på denne måten.

Vi bruker ikke "ibid" hvis du skal referere til det samme verket flere ganger etter hverandre.

Sitering

Ved bruk av sitat i teksten er det viktig at man tydelig markerer hvor man har hentet teksten fra (ta med sidetallet). Dette gjelder både direkte og indirekte sitat.

Direkte sitat

Et direkte sitat vil si at man gjengir ordrett det en annen har formulert muntlig eller skriftlig. Hvis sitatet er på under 40 ord, må man markere sitatet med anførselstegn (”) og henvise med forfatterens etternavn, årstall og sidetall i parentes. Ved direkte sitat fra nettsider eller andre dokumenter uten sidetall kan man henvise til avsnittet i teksten, eks. avsnitt 4. Ved sitering av lovtekster henviser man til paragraf, eks.: (Psykisk helsevernloven, 1999, § 4-1).

Eksempel på direkte sitat:

I teksten: "Et direkte sitat betyr at vi anvender tekst eller uttalelser som andre har formulert. Det skal gå klart frem av skriftbilde når det skjer" (Dalland, 2012, s. 84).

I referanselisten: Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Dersom forfatterens navn blir nevnt i teksten, holder det å sette årstallet og sidehenvisningen i parentesen:

I teksten: Olav Dalland slår fast at: "Et direkte sitat betyr at vi anvender tekst eller uttalelser som andre har formulert. Det skal gå klart frem av skriftbilde når det skjer" (2012, s. 84).

I referanselisten: Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Dersom sitatet er på 40 ord eller mer, skal det stå med et innrykk fra den faste margen. Her skal det ikke brukes anførselstegn, det skal stå med enkel linjeavstand, og det skal være en tom linje over og under sitatet. Henvisningen (parentesen) kommer etter sitatets punktum i slike sitat:

I teksten:

... her kommer teksten fra oppgaven, og i linjene under kommer det større sitatet.

Ved å referere korrekt, oppfyller du de akademiske verdiene som åpenhet, etterprøvbarhet, vitenskapelig redelighet og kritisk diskusjon. Det innebærer at det er lettere for leseren å følge tankegangen din og diskutere med deg. Er du nøye med kildehenvisninger, kan heller ingen beskylde deg for plagiat. (Dalland, 2012, s. 82)

Her fortsetter oppgaven.

I referanselisten: Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Indirekte sitat

Indirekte sitat innebærer at vi med egne ord gjenforteller det en annen har skrevet, vi omformulerer en forfatters uttalelse. Selv om vi ikke siterer ordrett, skal vi være veldig påpasselige med å vise hvor vi henter stoffet vårt fra. Dersom det indirekte sitatet er hentet fra et avgrenset sted i kilden, bør en også legge til sidehenvisning. Pass på at meningsinnholdet ikke fordreies. Når en refererer til store trekk hos en forfatter, er det nok at en viser til kapittelet eller boka en har hentet stoff fra.

Eksempel på indirekte sitat:

I teksten: Dalland hevder i sin bok, at når man anvender en tekst eller uttalelser som har blitt sagt eller skrevet av andre, kalles det et direkte sitat (2012, s. 84).

I referanselisten: Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Sekundærkilder/Annenhåndsreferanser

Det hender at man kommer over interessante referanser i et dokument man leser i, ved at en forfatter henviser til det en annen forfatter har skrevet. Hvis man vil bruke disse referansene i oppgaven man skriver på, må man enten lese det faktiske dokumentet / primærkilden, eller så må det komme tydelig frem at man har brukt en sekundærkilde (det dokumentet man faktisk har lest) og få frem hva som er primærkilden (som originalt inneholder det du vil henvise til). Man bør alltid tilstrebe å oppsøke primærkilden. Det er fordi man vil unngå at andre forfattere har tolket eller omskrevet teksten slik at primærforfatterens opprinnelige meningsinnhold forandres.

I teksten skal det altså både henvises til primærkilden og sekundærkilden, men i referanselisten skal kun sekundærkilden, det man faktisk har lest, føres opp.

Eksempel på sekundærhenvisning:

I teksten: "Sitater kan gjøre teksten mer variert og levende" (Lie, referert i Dalland, 2017, s. 169).

I referanselisten: Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

 

Publikasjoner med fleree forfattere

Det er vanlig at publikasjoner har mer enn en forfatter, og APA-stilen inneholder regler for hvordan henvisningen endrer seg hvis mer enn to forfattere har bidratt. Dette gjøres ved å sette inn "et al." (latin for "og andre") i stedet for noen av forfatternavnene for å gjøre teksten mer leservennlig.

 

Henvisning til publikasjon med tre, fire eller fem forfattere:

I teksten skal alle forfattere nevnes første gang, deretter kun første forfatter og ”et al.” . I referanselisten skal alle forfattere nevnes.

I teksten: Første gang: Her kommer oppgaveteksten (Etternavn, Etternavn & Etternavn, årstall, evt. sidehenvisning).

Deretter: Her kommer oppgaveteksten (Etternavn et al., årstall, evt. sidehenvisning).

I referanselisten: Etternavn, M., Etternavn, N. & Etternavn, O. (årstall). Tittel. (evt. utg.). Utgivelsessted: Utgiver.

 

Henvisning til publikasjon med seks eller syv forfattere:

I teksten skal det kun henvises til første forfatter etterfulgt av "et al.". I referanselisten skal alle forfattere nevnes.

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Etternavn et al., årstall, evt. sidehenvisning).

I referanselisten: Etternavn, M., Etternavn, N. & Etternavn, O., Etternavn P., Etternavn Q., Etternavn, R. (årstall). Tittel. (evt. utg.). Utgivelsessted: Utgiver.

 

Henvisning til publikasjon med åtte eller flere forfattere:

I teksten skal det kun henvises til første forfatter etterfulgt av "et al.". I referanselisten skal de første seks nevnes, etterfulgt av utelatelsestegn (...), og deretter siste forfatter.

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Etternavn et al., årstall, evt. sidehenvisning).

I referanselisten: Etternavn, M., Etternavn, N., Etternavn, O., Etternavn P., Etternavn Q., Etternavn, R., ... Etternavn, U. (årstall). Tittel. (evt. utg.). Utgivelsessted: Utgiver.

Henvisning til bok

Slik ser en typisk henvisning til en bok ut:

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Etternavn, årstall, evt. sidehenvisning).

I referanselisten: Etternavn, N. (årstall). Tittel. (evt. utg.). Utgivelsessted: Utgiver.

Eksempel på henvisning til bok med en forfatter:

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Mæland, 2010, s. 38).

I referanselisten: Mæland, J. G. (2010). Forebyggende helsearbeid. (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.


Husk å få med evt. utgaveinformasjon som beskrevet tidligere.


Hvis det er flere enn en forfatter, skrives referansen annerledes. Se også Henvisning til kapittel i en bok med redaktør(er).

Henvisning til bok med to forfattere

Hvis boken har to forfattere, blir referansen slik:

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Etternavn & Etternavn, årstall, evt. sidehenvisning).

I referanselisten: Etternavn, N. & Etternavn, N. N. (Årstall). Tittel. (evt. utg.). Utgivelsessted: Utgiver.

Eksempel på henvisning til bok med to forfattere:

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Eide & Eide, 2007, s. 54).

I referanselisten: Eide, H. & Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning, etikk (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Husk å få med evt. utgaveinformasjon som beskrevet tidligere.

 

Henvisning til bok med tre, fire eller fem forfattere

I teksten skal alle forfattere nevnes første gang, deretter kun første forfatter og ”et al.”. I referanselisten skal alle forfattere nevnes.

I teksten: Første gang: Her kommer oppgaveteksten (Etternavn, Etternavn & Etternavn, årstall, evt. sidehenvisning).

Deretter: Her kommer oppgaveteksten (Etternavn et al., årstall, evt. sidehenvisning).

I referanselisten: Etternavn, M., Etternavn, N. Etternavn, O. (årstall). Tittel. (evt. utg.). Utgivelsessted: Utgiver.

 

Eksempel på henvisning til bok med tre, fire eller fem forfattere:

I teksten: Første gang: Her kommer oppgaveteksten (Nordtvedt, Jamtvedt, Graverholt, Nordheim & Reinar, 2012).

Deretter: Her kommer oppgaveteksten (Nordtvedt et al., 2012)

I referanselisten: Nordtvedt, M. W., Jamtvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L. & Reinar, L. M. (2012). Jobb kunnskapsbasert! : En arbeidsbok. (2. utg.). Oslo: Akribe.

Husk å få med evt. utgaveinformasjon som beskrevet tidligere.

 

 

Henvisning til bok med seks eller syv forfattere

I teksten skal det kun henvises til første forfatter etterfulgt av "et al.". I referanselisten skal alle forfattere nevnes.

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Etternavn et al., årstall, evt. sidehenvisning).

I referanselisten: Etternavn, M., Etternavn, N., Etternavn, O., Etternavn P., Etternavn Q. & Etternavn, R. (årstall). Tittel. (evt. utg.). Utgivelsessted: Utgiver.

 

Eksempel på henvisning til bok med seks eller syv forfattere:

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Hansen et al., 2009).

I referanselisten: Hansen, P., Pettersen, L., Sandaker, T., Haug, M., Avreid, H., Borg, F. -V. & Torgrimsrud, A. (2009). Motebildet før og nå. Oslo: Mote i sentrum.

Husk å få med evt. utgaveinformasjon som beskrevet tidligere.

 

Henvisning til bok med åtte eller flere forfattere

I teksten skal det kun henvises til første forfatter etterfulgt av "et al.". I referanselisten skal de første seks nevnes, etterfulgt av utelatelsestegn (...), og deretter siste forfatter.

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Etternavn et al., årstall, evt. sidehenvisning).

I referanselisten: Etternavn, M., Etternavn, N., Etternavn, O., Etternavn P., Etternavn Q., Etternavn, R., ... Etternavn, U. (årstall). Tittel. (evt. utg.). Utgivelsessted: Utgiver.

 

Eksempel på henvisning til bok med åtte eller flere forfattere:

I teksten: Her kommer et sitat i oppgaveteksten (Thatcher et al., 2002, s. 52)

I referanselisten: Thatcher, J., Bohman, P., Burks, M., Henry, S. L., Regan, B., Swierenga, S., ... Woddel, C. D. (2002). Constructing accessible web sites. Birmingham: Glasshouse.

Husk å få med evt. utgaveinformasjon som beskrevet tidligere.

Henvisning til kapittel i en bok med redaktør(er)

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Kapittelforfatter & Kapittelforfatter, årstall, evt. sidehenvisning).

I referanselisten: Kapittelforfatter, N. N. & Kapittelforfatter, N. M. (årstall). Kapitteltittel - ikke kursiv -. I Bokens redaktør - ikke invertert - (Red.), Bokens tittel (evt. utg., sidespenn). Utgivelsessted: Utgiver.

 

Eksempel på henvisning til kapittel i redigert bok:

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Høybakk, 2013).

I referanselisten: Høybakk, J. (2013). Sykepleie til pasienter med hjertesykdommer. I U. Knutstad (Red.), Utøvelse av klinisk sykepleie: Sykepleieboken 3 (2. utg., s. 159-226). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Husk å få med evt. utgaveinformasjon som beskrevet tidligere.

Henvisning til en trykt artikkel

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Etternavn, årstall, evt. sidenummer).

I referanselisten: Etternavn, N. (årstall). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel, årgang(heftenr.), sidespenn.

 

Eksempel på henvisning til trykt artikkel:

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Rognstad, Brekke, Holm, Lindberg & Luhr, 2013).

I referanselisten: Rognstad, M. K., Brekke, I., Holm, E., Lindberg, C. & Luhr, N. (2013). Underernæring hos eldre hjemmeboende med demens. Sykepleien Forskning, 8(4), 298-307.

 

Henvisning til en elektronisk artikkel

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Rognstad, Brekke, Holm, Lindberg & Luhr, 2013).

I referanselisten med doi*: Rognstad, M. K., Brekke, I., Holm, E., Lindberg, C. & Luhr, N. (2013). Underernæring hos eldre hjemmeboende med demens. Sykepleien Forskning, 8(4), 298-307. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2013.0137

 

Annet eksempel, uten doi tilgjengelig: Nielsen, R. & Sørensen, E. E. (2013). Det døende menneske som livets læremester. Nordisk sygeplejeforskning, 3(2), 117-129. Hentet fra http://www.idunn.no/

*DOI-systemet er utviklet for å sikre at elektroniske artikler får en permanent identifikator så de skal være lettere gjenfinnbare. Hvis artikkelen har en doi foretrekkes denne fremfor annen URL. Har du problemer med å finne doi’en? Denne videoen kan vise hvordan man kan finne den i databaser som CINAHL, Ovidbaser som MEDLINE, Ovid Nursing, samt andre tips: http://blog.apastyle.org/apastyle/2009/12/how-to-find-a-doi.html.

Henvisning til artikkel med to forfattere

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Nielsen & Sørensen, 2013)

I referanselisten: Nielsen, R. & Sørensen, E. E. (2013). Det døende menneske som livets læremester. Nordisk sygeplejeforskning, 3(2), 117-129. Hentet fra http://www.idunn.no

Husk DOI hvis mulig.

Henvisning til artikkel med tre, fire eller fem forfattere

I teksten: Første gang: Her kommer oppgaveteksten (Rognstad, Brekke, Holm, Lindberg & Luhr, 2013). 

Deretter: Her kommer oppgaveteksten (Rognstad et al., 2013).

I referanselisten: Rognstad, M. K., Brekke, I., Holm, E., Lindberg, C. & Luhr, N. (2013). Underernæring hos eldre hjemmeboende med demens. Sykepleien Forskning, 8(4), 298-307. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2013.0137

Husk DOI hvis mulig.

Henvisning til artikkel med seks eller syv forfattere

I teksten skal det kun henvises til første forfatter etterfulgt av "et al.". I referanselisten skal alle forfattere nevnes.

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Etternavn et al., årstall, evt. sidehenvisning).

I referanselisten: Etternavn, M., Etternavn, N., Etternavn, O., Etternavn P., Etternavn Q. & Etternavn, R. (årstall). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel, årgang(heftenr.), evt. sidespenn.

 

Eksempel på henvisning til artikkel med seks eller syv forfattere:

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Johnsen et al., 2016).

I referanselisten: Johnsen, M. N., Grønbeck, S., Stafseth, S. K., Randen, I., Lien, T. & Lerdal, A. (2016). Tryggere med mobil intensiv-sykepleier. Sykepleien,103(2), 48-52. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2016.56524

 Husk DOI hvis mulig.

Henvisning til artikkel med åtte eller flere forfattere

I teksten skal det kun henvises til første forfatter etterfulgt av "et al.". I referanselisten skal de første seks nevnes, etterfulgt av utelatelsestegn (...), og deretter siste forfatter.

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Etternavn et al., årstall, evt. sidehenvisning).

I referanselisten: Etternavn, M., Etternavn, N., & Etternavn, O., Etternavn P., Etternavn Q., Etternavn, R., ... Etternavn, U. (årstall). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel, årgang(heftenr.), evt. sidespenn. DOI.

 

Eksempel på henvisning til artikkel med åtte eller flere forfattere:

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Fagermoen et al., 2014).

I referanselisten: Fagermoen, M. S., Bevan, K., Berg A. C., Bjørnsborg, E., Mathiesen, C., Gulbrandsen, H., ... Strøm, A. (2014). Pasientkurs ga personer med sykelig overvekt økt mestringsforventning og selvfølelse, Sykepleien Forskning, 9(3), s. 216-223. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2014.0132.

Henvisning til nettside

Eksempel hentet fra Kildekompasset.no. Dersom det ikke er oppgitt personlig forfatter, oppgir du institusjon/organisasjon som forfatter. Hvis du henviser til en nettside som endres ofte, bør du ha med hvilken dato man leste nettsiden. Dette er i tilfelle innholdet blir endret i etterkant, og eventuelt fjerner det du refererer til. Hvis det ikke er oppgitt dato eller årstall for utgivelse på nettsiden, skriver du u.å. i feltet for publiseringstidspunkt.

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Forfatter, publiseringstidspunkt).

I referanselisten: Forfatter. (publiseringstidspunkt evt. tidspunkt for siste oppdatering). Tittel: Undertittel. Hentet 01. januar 2018 fra URL

Eksempel på henvisning til nettside:

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Wehus, 2017).

I referanselisten: Wehus, W. N. (2017). Thore blir en bedre mattelærer på nett. Hentet fra http://www.uia.no/nyheter/thore-blir-en-bedre-mattelaerer-paa-nett

Evt.

I referanselisten: Wehus, W. N. (2017). Thore blir en bedre mattelærer på nett. Hentet 03. september 2017 fra http://www.uia.no/nyheter/thore-blir-en-bedre-mattelaerer-paa-nett

 

Henvisning til kapittel i oppslagsverk på internett med personlig forfatter (eks: BMJ og UpToDate)

BMJ Best Practice

Tasoulis, M-K. & Chagpar, A. (2016). Assessment of breast mass. I BMJ Best Practice. Hentet fra http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/1179.html

UpToDate

Press, D. & Alexander, M. (2015). Management of neuropsychiatric symptoms of dementia. I J. L. Wilterdink (Red.). I UpToDate. Hentet 26. september 2018 fra http://www.uptodate.com/contents/5082

OBS: I UpToDate er det "Deputy Editor" som skal føres opp som redaktør hvor "J. L. Wilterdink" står oppført i eksempelet, ikke "Section Editor".

*Tips: bruk topicnummeret nederst i artikkelen bak …/contents i URL´en for en kort og presis URL.

Henvisning til kapittel i oppslagsverk på internett uten personlig forfatter (eks: VAR)

Felleskatalogen:

Aloxi. (2014). I Felleskatalogen. Hentet fra http://www.felleskatalogen.no/ir/medisin/aloxi-helsinn-birex-pharmaceuticals-545962

OBS: PPS har nå byttet navn til VAR Healthcare.

VAR Healthcare - en enkelt side/prosedyre:

VAR Healthcare. (2016). Stell av nevroiskemiske sår etter karrekonstruksjon - rengjøringsfasen - tørre, sorte nekroser. I VAR Healthcare. Hentet 24. november 2016 fra https://www.varnett.no/portal/procedure/7742/12

VAR Healthcare - i teksten:

(VAR Healthcare, 2016)

VAR Healthcare - i sin helhet:

Cappelen Damm Akademisk. (2016). VAR Healthcare. Hentet fra https://www.varnett.no/portal/

Henvisning til lover og forskrifter

Når man henviser til lover kan det være oppgitt flere årstall, og det kan være vanskelig å vite hvilket år man skal velge. Det er imidlertid årstallet som står i datofeltet man skal bruke. For eksempelet nedenfor gjelder: LOV-1999-07-02-63, derfor blir årstallet 1999. De neste tallene betegner måned, dato og lovens nummer. Unntaket fra denne regelen er hvis du skal referere til en bestemt endring. Da skal du vise til den aktuelle endringsdatoen som står oppført.

Hvis man henviser til en forskrift, skal det stå FOR i stedet for LOV i datakodefeltet.

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Lovens kortform, årstall, evt. paragraf).

I referanselisten: Lovens kortform (årstall). Lovens fulle tittel (datokode). Hentet fra URL

Eksempel på henvisning til lover og forskrifter:

I teksten: Her kommer oppgaveteksten (Pasient- og brukerrettighetsloven, 1999, § 1).

I referanselisten: Pasient- og brukerrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter (LOV-1999-07-02-63). Hentet fra https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63

Eksempler på noen helsefaglige kilder

Cochrane reviews:

Shaw, K. A., O'Rourke, P., Del Mar, C. & Kenardy, J. (2012). Psychological interventions for overweight or obesity. Cochrane database of systematic reviews, 2012(2), 1-75. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003818.pub2

ICD-10:

Helsedirektoratet. (2018). ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Hentet fra https://finnkode.helsedirektoratet.no

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere:

Norsk sykepleierforbund. (2011). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Hentet fra https://www.nsf.no/Content/785285/NSF-263428-v1-YER-hefte_pdf.pdf 

I teksten:
(Norsk sykepleierforbund, 2011).

Alternativt:
I teksten, første gang (vi forteller ved hjelp av klammeparentes [ ] at vi heretter vil bruke NSF: (Norsk sykepleierforbund [NSF], 2011)

I teksten, de neste gangene:

(NSF, 2011)

Finner du ikke det du lurer på?

Kildekompasset: http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx

Søk og Skriv: http://Sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/

Norsk APA-manual: https://www.unit.no/tjenester/norsk-apa-referansestil

Husk også "Cite-funksjonene" i de store databasene. Det er også en hjelp til sitering.

Anbefalt litteratur og ressurser

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6. utg.). Washington, DC: American Psychological Association.

Erikson, M. G. & Gröhn, H. (2010). Riktig kildebruk: Kunsten å referere og sitere. Oslo: Gyldendal akademisk.

Kildekompasset. (u.å.). APA 6th. Hentet 29. mai 2019 fra http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx

Nierenberg, E., Berg, L., Listhaug, K. F., Sletteland, K. & Østerholt, K. (2018). Norsk APA-manual. Hentet fra https://www.unit.no/tjenester/norsk-apa-referansestil

Lerdal, A. (2012). Forskningsartikkel eller fagartikkel? Sykepleien, 100(2), 72-73. https://doi.org/10.4220/sykepleiens.2012.0018

PhD on Track. (u.å.). New to PhD? Hentet 29. mai 2019 fra: http://www.phdontrack.net

Rienecker, L. & Jørgensen, P. S. (2013). Den gode oppgaven: Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Søk og Skriv. (2016, 6.april). APA 6th. Hentet 20.august 2016 fra: http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/

I tillegg anbefaler vi Podcasten om akademisk skriving, laget i samarbeid mellom bibliotekene ved Universitetet i Stavanger, Nord Universitet og Høgskolen i Østfold. https://www.listennotes.com/podcasts/podkasten-om-akademisk-skriving-podkasten-twfel3JK5vF.