Veileder for smittevern ved LDH

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Her beskrives tiltak for å begrense smittespredning blant studenter og ansatte ved LDH.

Om veilederen

Veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan LDHs undervisningsprogram kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte under covid-19 pandemien. 

Veilederen er tilpasset for LDHs virksomhet, og gjelder både for studenter og ansatte.

Veilederen gjelder fra 23. juni 2020. 

Oppdatert 5. August 2020, 16:37

Om veilederen

Veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan LDHs undervisningsprogram kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte under covid-19 pandemien. 

Veilederen er tilpasset for LDHs virksomhet, og gjelder både for studenter og ansatte.

Veilederen gjelder fra 23. juni 2020. 

Smitteforebyggende tiltak oppsummert

 

Les mer om smitteforebyggende tiltak her.

Innledning

Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan LDHs undervisningsprogram kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte under covid-19 pandemien. Pandemiens utvikling kan for øvrig føre til behov for endringer på et senere tidspunkt. Det er derfor viktig at alle ansatte og studenter ved LDH forholder seg til Folkehelseinstituttets (FHI) råd og informasjon til befolkningen samt følger med på LDHs oversikt over viktig informasjon til ansatte og studenter i forbindelse med covid-19.

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan institusjonen kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte.

Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 9. mai 2020, og er tilpasset for LDHs virksomhet. 

LDH sitt ansvar i forbindelse med håndtering av smittevern

LDH har institusjonsansvar for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Ledergruppen ved høgskolen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene. Derfor vil LDHs ledergruppe risikovurdere arbeidsmiljøet. Basert på risikovurderingen skal arbeidsgiver utarbeide en plan og iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. 

Ledergruppen vil sørge for at alle ansatte og brukere får nødvendig opplæring og informasjon og at planer for smittevern tilpasses lokale forhold etter råd gitt i denne veilederen. 

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på Helsedirektoratets nettsider.

Alle bør utøve godt smittevern under covid-19-utbruddet. Det betyr at de tre hovedprinsippene for smittevern som beskrevet i denne veilederen, må overholdes både i og utenfor institusjonen. Et godt samarbeid må opprettholdes mellom ansatte, studenter og andre som er knyttet til institusjonen, herunder samarbeidspartnere i praksisstudier.  

Se også covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning her: 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Helsedirektoratets nasjonale veileder

Om viruset, sykdommen og utbruddet

Det vises til FHI sine nettsider for oppdatert og utfyllende informasjon om dette. 

Høgskolens samfunnsrolle

Høgskolens formål følger ´Universitets-og høyskoleloven´ § 1-3. Institusjonenes virksomhet [1]. I stortingsmeldingen ´Konsentrasjon for kvalitet´ heter det at «Universiteter og høyskoler blir stadig viktigere for å videreutvikle kunnskaps- og kompetansenivået for økonomisk utvikling og velferd, både regionalt og nasjonalt» [2] For Lovisenberg diakonale høgskole som institusjon innebærer dette at høgskolen handler ansvarlig overfor studenter og ansatte for å redusere risiko, og er klar over sin betydning og rolle regionalt og nasjonalt. 

Høgskolens hovedmålsetting i håndtering av covid-19 pandemien er: 

 • Begrense smittespredning
 • Opprettholde faglig virksomhet så langt det er mulig
 • Ivaretakelse av studenter, medarbeidere og ledere på alle nivå

LDH skal være en arena for studentenes læring, mestring og trivsel. Dette skjer i et samspill med høgskolens ansatte og samarbeidspartnere (ekstern, veiledet praksis, eksterne forelesere med mer). Veilederen skal støtte en god og trygg samhandling mellom de berørte parter.

Utbruddet kan vare i en lengre periode, avhengig av hvilke smittebegrensede tiltak som gjøres i samfunnet for øvrig. Det har derfor av stor betydning at høgskolens formål innen utdanning og forskning i størst mulig grad kan virkeliggjøres, samtidig som smittevernet ivaretas for både studenter og ansatte. Regjeringen har i brev av 13.03.20 satt prioritet på utdanningsvirksomheten og det å opprettholde studieprogresjon. For å begrense smitte under en kontrollert gjenåpning av LDH finnes det en rekke tiltak som høgskolen kan sette i verk. 

[1] Universitets- og høyskoleloven (2005) Lov om universiteter og høyskoler (LOV-2019-12-13-82)

[2] Kunnskapsdepartementet (2015) Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (Meld.St.18(2014-2015), s.52.

Smitteforebyggende tiltak ved LDH

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Her beskrives tiltak for å begrense smittespredning blant studenter og ansatte ved LDH. 

Ingen kan lastes dersom smitte oppstår på høgskolen. Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, kan sykdom oppstå fordi det ikke er mulig å forhindre alle nye tilfeller. Tiltakene som beskrives her vil likevel begrense smittespredning blant studenter og ansatte ved LDH.

Det er ikke vist at det nye koronaviruset smitter via mat, drikke eller vann. 

Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i teksten nedenfor er en beskrivelse av smitteverntiltak som kan bidra til å redusere smitterisiko til et minimum.

Opplæring av ansatte og studenter

Ansatte og studenter skal få opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i denne veilederen. Veilederen suppleres med ytterligere informasjon som kan benyttes i kompetanseheving av ansatte.

Studenter, ansatte og pårørende skal være trygge på at det er forsvarlig at fysisk tilstedeværelse på studiested starter opp igjen. Det er derfor viktig at høgskolens informasjon er entydig. Videre er det viktig at studenter og ansatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med denne veilederen. 

Syke personer skal ikke oppholde seg på LDH eller delta i praksisstudier

Det er viktig at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter fysisk på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre. 

Det vil være personer med symptomer som er mest smittsomme (spesielt ved hosting og nysing). 

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter og diaré kan også forekomme. Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer. 

Hos noen personer med covid-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av noen dager til en uke til hoste, feber og kortpustethet, og noen får et alvorlig forløp med behov for behandling i sykehus.

Ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne anbefalinger om isolasjon for den syke og karantene for nærkontakter. Det er kommunehelsetjenesten, ikke LDH, som har formelt ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak. Kommunehelsetjenesten definerer hvem som er nærkontakter til den syke og som derfor skal i karantene (smitteoppsporing), og om det er behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å vurdere og eventuelt gi pålegg om dette. 

Det er viktig å være klar over at kommunehelsetjenesten ikke vil varsle LDH om den enkelte smittede på grunn av taushetsplikt. Ansatte og studenter oppfordres derfor til selv å melde fra til nærmeste leder/studieleder/praksislærer. 

Ansatte: Melder fra til sin nærmeste leder. 

Studenter: Melder fra til emneansvarlig  som varsler studieleder/ instituttleder. Dersom studenten er i praksisstudier går første melding til praksislærer som varsler studieleder/ instituttleder.

En melding om smitte til nærmeste leder vil være frivillig, men slike opplysninger er nyttige for LDH for å iverksette tiltak. Det vil være tilstrekkelig å vite hvor vedkommende har vært og hvilket studieprogram man tilhører. Opplysningen trenger ikke innbefatte andre kontakters navn, fordi det er kommunehelsetjenestens ansvar å gjennomføre smittesporing. Den enkelte som gir fra seg opplysninger om egen smitte må gi samtykke til videre bruk av opplysningene. LDH etablerer gode rutiner som sikrer at det ikke lagres mer opplysninger enn nødvendig, og ikke lenger enn nødvending.

Når kan studenter og ansatte møte på studiested?

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan studenter og ansatte komme tilbake til studiested etter de har vært symptomfrie i 1 døgn. 
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan studenten og den ansatte møte opp på høgskolen som normalt, men skal umiddelbart gå hjem dersom de får symptomer. 
 • Studenter og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på høgskolen som normalt. 
 • Noen kan ha rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon. Disse studentene eller ansatte kan komme på campus såfremt de ellers er friske. 
 • Ved gjennomgått covid-19 gjelder egne råd for når isolasjon kan oppheves, angitt av helsetjenesten og FHI.

Når skal studenter og ansatte ikke møte på studiested?

Ved LDH gjelder det både for studentene og de ansatte at man ikke skal møte på studiested med symptomer

 • Studenter og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte opp på skolens område. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. 
 • Personer som er i karantene og isolasjon skal respektere den innskrenkede bevegelsesfriheten under tiltaket: 
  • Studenter eller ansatte som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Retningslinjer til forskrift som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet. 
  • Studenter eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Retningslinjer til forskrift som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet.

Når sykdom oppstår på høgskolens område

Studenter og ansatte som får symptomer på luftveisinfeksjon mens de er tilstede må dra hjem så snart det er mulig. Det er viktig å minne den syke om å kontakte eventuelle pårørende for å sikre tilsyn ved rask forverring av allmenntilstanden. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. 

Dersom den syke må hentes på LDH, skal vedkommende vente ute eller på eget rom der det ikke er andre personer. Nærmeste leder/emneansvarlig må sørge for tilsyn.

Syke personer bør dekke til munn og nese hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning. Ikke-medisinsk munnbind er å foretrekke hvis det ikke er mulig å holde 2 meters avstand. Munnbind ligger i resepsjonen og på rekvisitalager.

I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der den syke har oppholdt seg. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Studenter og ansatte som får bekreftet covid-19 skal følges opp av kommunehelsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp. Evt testing avklares med lege etter gjeldende retningslinjer. Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp nærkontakter til covid-19 positive personer i henholdtil gjeldende anbefalinger. 

Hvis en i husstanden til ansatt er syk

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan studenten eller den ansatte møte på skolen som  normalt. Disse personene skal imidlertid dra hjem fra LDH dersom de får symptomer på covid-19, som nevnt i avsnittet over. Andre hygienetiltak som er skissert i de følgende kapitlene, vil redusere risiko for smittespredning. 

Hvis en i husstanden til student/ansatt har bekreftet covid-19

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene skal møte på LDH.

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene reduserer smitte via gjenstander og hender samt smitte ved hoste. Hygienetiltak bør utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus.

Alkoholbasert desinfeksjon er for øvrig lite effektivt ved synlig skitne eller våte hender. Da må håndvask utføres. Hånddesinfeksjonsmiddel bør plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (for eksempel ved inngangspartier og ved kantine).

Hygiene ved hosting eller nysing

 • Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for studenter/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser. Utfør håndhygiene etterpå. 

Munnbind

 • Generelt gjelder det at studenter og ansatte selv må besørge munnbind da bruk av munnbind ikke er et anbefalt forebyggende tiltak fra myndighetenes side. 

Følgende unntak gjelder: 

Munnbind til personer som merker symptomer på covid-19 mens man er på LDH. 

I tråd med Arbeidstilsynets veileder anskaffer LDH munnbind for personer som merker symptomer på covid-19 mens man oppholder seg på skolens område. I den forbindelse gis følgende beskrivelse/veiledning: 

 • Dersom du merker symptomer på covid-19 mens du er på LDH, må du umiddelbart holde avstand og reise hjem straks. Hjemreise bør ikke være med kollektivtransport. Hvis annet ikke er mulig, skal munnbind brukes. 
 • Munnbind til dette formål finnes i resepsjon og på rekvisitalager. Munnbindet oppbevares i lukket plastpose, merket med «Munnbind. Kun til bruk for personer som har  symptomer på covid -19». 

Munnbind ved bruk av kollektivtransport til/fra LDH.

 • Hver student/ansatt er selv ansvarlig for å beskytte seg og andre ved bruk av kollektivtransport mellom hjem og LDH. Dersom dette innebærer bruk av munnbind, må den enkelte sørge for dette selv. 

Munnbind for ansatte ved bruk av kollektiv transport på reise i forbindelse med praksisoppfølging

 • Høgskolen oppfordrer til å gjennomføre digitale møter. Dersom det må gjennomføres fysiske møter og dette medfører bruk av kollektivtransport, skal den ansatte forholde seg til eventuelle bestemmelser gitt om bruk av munnbind. Utgifter til dette, kan føres på reiseregning. 

Godt renhold

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.

Gå gjennom rutiner og lokale renholdsplaner, og lag tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov). Utsatte områder (se nedenfor) bør ha forsterket renhold. Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr. Vask hender etter at rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker under rengjøringen. 

Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.

Forsterket renhold på utsatte områder:

 • Auditorier og undervisningsrom (ikke ferdighetssenter) vaskes hyppig, minimum daglig.
 • Alle undervisnings- og møterom utstyres med håndsprit.
 • Toaletter og vaskeservanter bør rengjøres minimum daglig. Tørk over flater som toalettsete og kran på servanten regelmessig, avhengig av hvor hyppig det er i bruk.
 • Engangs papirhåndklær og såpe bør være tilgjengelig, og man bør sørge for at søppel tømmes regelmessig.
 • Vær ekstra oppmerksomme på renhold på kjøkken/spiserom.
 • Spisebord i kantine/ kjøkken vaskes med vann og såpe etter bruk.
 • Dørhåndtak, trappegelendre, armlener, andre bordflater og gjenstander som ofte berøres bør rengjøres hyppig.
 • Utstyr som brukes av flere (for eksempel nettbrett, berøringsskjermer, tastatur, leker osv.) rengjøres etter bruk.

Smitte via bruk av felles utstyr

Selv om enkelte studier viser at viruset kan påvises på flater og gjenstander fra timer til dager, er det usikkert i hvilken grad viruset er levedyktig og dermed i stand til å gi sykdom. For felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt kan det vurderes om det er behov for rengjøring etter bruk. Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav. 

Redusert kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittebærere. For å oppnå dette kan avstand mellom studenter og ansatte økes. Gjennomføring av større enkeltarrangementer må gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet. Det er viktig at Høgskoleadministrasjonen samarbeider godt med utdanningsenhetene og sammen finner gode løsninger slik at både studenter og ansatte føler seg trygge på at smitteverntiltakene kan gjennomføres. Det er viktig å understreke at personalet fortsatt skal ivareta studentenes behov for trygghet i den nye situasjonen og skape et godt psykososialt miljø. 

Det er to hovedtilnærminger for å minske kontakt mellom personer: 

 • Overholde minst 1 meter mellom studenter/ansatte i alle situasjoner.
 • Dele studentene i faste, mindre grupper som kan omgås mer naturlig.

I mindre grupper er det enklere å holde avstand så sant gruppen er tilpasset romstørrelse. Hvis man er i stand til å holde avstand begrenser man smittespredning innad i en gruppe. Bruker man faste grupper begrenses også smitte mellom studenter i ulike grupper. Dette letter arbeidet med smittesporing og hindrer at LDH må stenge ved stenge ved påvisning av smitte hos en student eller ansatt. 

Det er uansett slik at alle rom har trangere passasjer, som inn- og utgang, på ferdighetssenteret. Her er det viktig å vise respekt og måtehold og slipper andre frem. 

Det er en fordel at studenter og ansatte begrenser omgang med mange andre personer på fritiden. Her anmoder høgskolen sine ansatte og studenter om å følge gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene når det gjelder begrenset sosial omgang med andre.

Kontakt med resepsjonen på LDH

Avstand mellom ansatte i resepsjonen og brukere skal være minst 1 meter. Brukere av resepsjonen vil kun oppholde seg der kort tid. Veiledning/hjelp av lengre varighet bør heller foretas via telefon/videomøte.

Bruk av fellesarealer og heis

 • Unngå for stor personbelastning i fellesarealene.
 • Personer som oppholder seg i bygget må kunne holde avstand til andre med minst 1 meter. Det anbefales å benytte skolens utearealer for sosial omgang hvis det er mulig. 
 • Trange fellesareal bør ikke brukes til opphold. 
 • Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko. 
 • Heiser bør prioriteres til personer med bevegelsesvansker og varetransport dersom  det er vanskelig å holde anbefalt avstand. 
 • Merking av gulv for å sikre avstand mellom personer der det kan oppstå trengsel, for eksempel kantine og auditorium 1 og 2.

Begrenset tilgjengelighet for andre

LDH kan åpne for publikumsadgang, så lenge personer som møter opp overholder nødvendig avstand. Dette gjelder for eksempel «Åpen dag». 

Bruk av skolens kantine og spisearealer for ansatte (vurderes fortløpende og vurderes før kantinen åpner høstsemesteret 2020)

 • Innredning av lokalene tilpasses med færre stoler per bord og lengre avstand mellom bordene der det er mulig.
 • Merking 1 meters avstand klistremerker på gulv i kantine.
 • Plexiglass ved kassepunkter i kantinen.
 • Spritdispensere ved inngangen til kantinen.
 • Alle produkter pakkes posjonsvis (påsmurt/salat i beger/evt varmmat i beger osv).
 • Kioskvarer er selvbetjening.
 • Påsmurt som selvbetjening.
 • Evt varmmat utleveres av betjening.
 • Salatbokser, salatbuffet utgår.
 • Alle berøringspunkter- og flater vaskes hyppig.
 • Håndsprit tilgengelig flere plasser i kantinen.
 • Oppfordre alle studenter og ansatte til gode rutiner for håndhygiene. Tydelig skilting som oppordrer til dette. Se forskriftsfestede krav i Covid-19-forskriftens §15.

Mattilsynets råd til næringsmiddelvirksomheter finnes her.

Spesielt for ansatte

 • Benytte videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger der det er mulig.
 • Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer vaskes av etter bruk.
 • Vær ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiseareale.
 • Begrens bruk av offentlig transport der det er mulig.
 • Vurder ulik oppmøtetid hvis det er mulig og hensiktsmessig, slik at ansatte, studenter og andre er tilstede til ulike tider og dermed kan unngå å være mange samlet og unngå rushtid på offentlig transport. 

Bruk av kontor/hjemmekontor for ansatte ved LDH

 • LDH skal tilrettelegge for at ansatte kan holde minst 1 meter avstand i arbeidstiden
 • Ansatte som deler kontor bør, i den grad det er mulig, avtale seg imellom hvem som skal benytte kontoret. Dersom det er mulig kan et annet ledig kontor benyttes etter avtale med den som disponerer kontoret. Husk at eget tastatur, styreflate etc. må benyttes og overflater skal desinfiseres etter bruk. I tilfeller det ikke er andre tilgjengelige kontorer og dobbelkontor deles, må ansatte holde minst 1 meter avstand. 
 • Hjemmekontor anbefales i den grad det er nødvendig for å unngå offentlig transport i rushtiden og i den grad det er forenlig med arbeidets art.
 • Selv om LDH har utarbeidet egne retningslinjer for bruk av hjemmekontor, vises det samtidig til generelle retningslinjer på FHI sine hjemmesider.

Praksisstudier

 • Ansatte og studenter som er på praksisstedet, er å anse som helsepersonell og må forholde seg til stedets linjeledelse og retningslinjer. 
 • Samarbeidsavtaler mellom LDH og praksistilbydere er inngått og i noen grad tilpasset pandemisituasjonen.

Særskilte smitteverntiltak for ansatte ved gjenåpning av studiested

Det skal gjennomføres en risikovurdering ved gjenåpning av studiested i forhold til de ansattes arbeidsforhold. Det skal være mulig å overholde en meter avstand til andre i enhver situasjon. 

I noen tilfeller er det vanskelig å overholde avstandsregelen. Eksempler på dette er læresituasjoner på Ferdighetssenteret og i forbindelse med simulering (se egne retningslinjer) i tillegg til studentsamtaler. Det er den ansattes overordnede sitt ansvar å foreta risikovurdering. Den ansatte oppfordres til å ta kontakt med sin overordnede for samtale ved behov. 

Arrangementer ved LDH

Dette gjelder alle arrangementer som ikke er knyttet til ordinær undervisningsaktivitet og hvor LDH står som arrangør. I forbindelse med covid-19 utbruddet må bruk av høgskolens lokaler begrenses i studieåret 2020-2021.

Det vil kun gjennomføres arrangement som daglig ledelse (rektor og høgskoledirektør) mener er nødvendig eller sterkt ønskelig og forsvarlig å gjennomføre fysisk. Dette må vurderes i sammenheng med øvrig aktivitet på campus, samt renholdsressurser og IT-ressurser. 

Bruk av simulering- og ferdighetssenteret

Det er utarbeidet egne retningslinjer for bruk av LDHs simulerings- og ferdighetssenter. 

Bruk av skolens bibliotek

Retningslinjer for utlån og levering

Retningslinjene for bruk av biblioteket vil endres i takt med nye anbefalinger fra helsemyndigheter. Biblioteket vil informere om retningslinjene på sine nettsider

Smittevernregler ved bruk av skolens bibliotek:

 • Husk god håndhygiene (se håndvask lenger opp i veilederen). 
 • Hold avstand på minst 1 meter til andre. Det gjelder også til ansatte i skranken. 
 • Få andre til å hente for deg hvis du er i karantene, ved tegn på sykdom eller hvis du har vært i kontakt med personer som er smittet av covid-19.
 • Korte henvendelser tas i skranken. Veiledning av lengre varighet foretas via epost, telefon eller videomøte i Zoom. 
 • Berøringsflater i biblioteket rengjøres flere ganger daglig.

Utlånsautomater

 • Brukere oppfordres til å benytte utlånsautomaten for utlån og innlevering. 

Bøker

 • Nasjonalbiblioteket har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet vedrørende håndtering av materiale i bibliotek. FHI vurderer det slik at risiko for indirekte smitte fra bøker er lav. Iverksetting av spesielle tiltak som å sette bøker i karantene eller rengjøre bøkene for å minske risiko for covid-19 anses som ikke nødvendig. Et generelt godt renhold av alle flater og felles berøringspunkter er viktige tiltak. 

Leseplasser

 • Antall leseplasser i biblioteket er redusert for å ivareta 1-meters regelen.
 • Vi oppfordrer til bruk av egen datamaskin fremfor å benytte PC-ene i biblioteket.

Ved stor pågang til biblioteket vil det bli innført køordning.

Risikoutsatte grupper

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se Folkehelseinstituttets nettsider.

Dersom en ansatt eller en student fungerer som omsorgsperson for noen som er i risikogruppen kan man kontakte egen lege for å vurdere behov for tilrettelegging for å begrense smitterisiko til hjemmet. Det bør også opprettes dialog med ansattes nærmeste leder eller studentens emneansvarlig/studieleder ved LDH for å finne ut om det er mulig å tilrettelegge og/eller for student opprettholde normal studieprogresjon.