Smittevernveileder Klinisk læringslab (KLL), covid-19

Om smittevernrutiner for Klinisk læringslab

Utarbeidet avArbeidsgruppa i prosjekt høstsemester 2020 v/ Hege Vistven, Jofrid Høybakk, Irene Rød, Lena Kolstad, Marit Tømmerbakk og Hege Hovd Faye-Schjøll

Revidert: 

26.08.2020 

Sist revidert 25.11.2020 av Hege Vistven, drifts- og utviklingsansvarlig ved Klinisk læringslab, LDH

Godkjent: 

26.08.2020

Sist godkjent 03.12.2020 av Hallgeir Lien, høgskoledirektør, LDH

Veileder for smittevern ved LDH

For å oppholde seg på høgskolen må man også ha gjort seg kjent med smittevernveilederen.

Publisert 27. August 2020, 13:56

Sist oppdatert 24. Februar 2021, 09:43

Om smittevernrutiner for Klinisk læringslab

Utarbeidet avArbeidsgruppa i prosjekt høstsemester 2020 v/ Hege Vistven, Jofrid Høybakk, Irene Rød, Lena Kolstad, Marit Tømmerbakk og Hege Hovd Faye-Schjøll

Revidert: 

26.08.2020 

Sist revidert 25.11.2020 av Hege Vistven, drifts- og utviklingsansvarlig ved Klinisk læringslab, LDH

Godkjent: 

26.08.2020

Sist godkjent 03.12.2020 av Hallgeir Lien, høgskoledirektør, LDH

Hensikten med denne retningslinjen er å redusere risiko for smittespredning under covid-19 pandemien i forbindelse med simulering, ferdighetstrening og gjennomføring av eksamen. Smittevernrutiner ved Klinisk læringslab bygger på Smittevernveileder for LDH.

Inndeling i risikonivåer for smittespredning i Klinisk læringslab etter trafikklysmodell:

Risikonivåer for smittespredning i KLL.png
* Tiltak i samsvar med smittevernveileder for Klinisk læringslab – covid-19.

Denne smittevernveilederen gjelder under pandemi med covid-19. Det vil kontinuerlig gjøres vurdering av risikonivå og forsvarlighet for gjennomføring av læringsaktiviteter i Klinisk læringslab. Rektor og høgskoledirektør ved LDH har beslutningsmyndighet og beslutninger tas i samråd med ansvarlige ansatte og leder for Klinisk læringslab.

Simulering og ferdighetstrening vil i noen tilfeller innebære nærmere kontakt enn én meter og krever særskilte tiltak. Fellesarealer og utstyr må håndteres etter spesielle regler under covid-19 pandemien. Reglene gjøres rede for videre i denne smittevernveilederen.

Smittevernveileder for Klinisk læringslab bygger på FHIs grunnleggende smitteverntiltak:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak

Studenter og ansatte skal ikke møte til læringsaktiviteter i Klinisk læringslab dersom han/hun:

 • Er syk, har luftveissymptomer, feber eller andre symptomer på covid-19 infeksjon (Se FHI Råd til deg som mistenker å være syk med covid-19)
 • Er i risikogruppe (Se FHI for Råd og informasjon for risikogrupper)
 • Oppfyller kriteriene for karantene
 • Oppfyller kriterier for isolasjon

Ansvar

Hver ansatt og student må vurdere egen helsetilstand og smitterisiko og ikke møte i Klinisk læringslab ved risiko for sykdom eller smitte. Det forventes at man tar ansvar for å minimere risiko for smitte, og holder seg oppdatert på gjeldende regler fra sentrale og lokale myndigheter.

Ansatte ansvarlig for gjennomføring av læringsaktiviteten har ansvar for forsvarlig organisering og gjennomføring som følger gjeldende forskrifter og retningslinjer til enhver tid. Det vil si:

 • Holde seg oppdatert på nyeste versjon av smittevernveiledere for LDH og Klinisk læringslab.  
 • Sørge for at studenter organiseres i faste kohorter/smågrupper og tilhører denne gruppen i all ferdighetstrening og simulering. 
 • Dokumentere hvilke studenter som har deltatt i læringsaktiviteter og i hvilke rom disse har oppholdt seg.
 • Følge retningslinjer for smittevern og rengjøring av kontaktflater og flergangsutstyr. 
 • Være ansvarlig for organisering og gjennomføring med lavest mulig antall møtepunkter mellom studentkohorter.
 • Sørge for at forflytning i arealene skjer i henhold til smittevernveileder, dvs. at alle overholder minst én meter avstand.

Studenter har ansvar for å ha lest, forstått og overholde gjeldende retningslinjer for smittevern som angår Klinisk læringslab. Det vil si:

 • Overholde smittevernveileder for LDH.
 • Overholde smittevernrutiner i Klinisk læringslab.
 • Studenter må bruke eget egnet arbeidsantrekk i Klinisk læringslab. 
 • Studenter møter til simulering eller ferdighetstrening ferdig skiftet til arbeidsantrekk. Dette for å begrense antall studenter i garderoben. De studenter som har lang reisevei kan få tilgang til garderobe så fremt smittevernregler overholdes (holde minst én meters avstand til enhver tid). 
 • Felles toaletter i høgskolebygget skal ikke brukes til omkledningsrom da dette medfører økt risiko for smittespredning.
 • Studenter må bruke eget stetoskop i ferdighetstrening og simulering.

Forberedelser, gjennomføring og etterarbeid ved læringsaktiviteter i Klinisk læringslab under covid-19

Forberedelser:

Før deltakelse i læringsaktiviteter i Klinisk læringslab må du ha lest og forstått «Smittevernrutiner Klinisk læringslab – covid-19, LDH» 

Gjennomføring:

 • Studenter møter presis på avtalt møtested til avtalt tid ferdig skiftet til egnet arbeidsantrekk.
 • I lokalet tilstrebes så langt det lar seg gjøre å holde avstand på minst én meter til andre studenter og ansatte. 
 • I situasjoner og læringsaktiviteter hvor du må oppholde deg nærmere andre enn to meter skal det brukes munnbind.
 • Følg forskrift for maks antall deltagere i en kohort for aktuelle rom (se punkt om organisering av simulering og ferdighetstrening lenger ned). Det tilstrebes at studenter skal oppholde seg på samme rom under hele læringsaktiviteten.
 • Følg alle instruksjoner for bevegelsesflyt i senteret. Vær nøye med å overholde avstand andre i alle situasjoner. Stopp opp og vent dersom det ikke er mulig å passere med avstand. 
 • Unngå unødvendig kontakt med overflater og inventar under hele læringsaktiviteten.

Etterarbeid:

 • Ansatt/lærer som er tilstede i rommet som benyttes er ansvarlig for at overflater og flergangsutstyr rengjøres etter bruk. 
 • Studenter deltar i rengjøring under og etter læringsaktiviteter etter instruksjon fra lærer. 
 • Alle kontaktoverflater som har blitt benyttet skal rengjøres før man forlater rommet etter læringsaktiviteter:
  • med såpevann og engangskluter/tørkepapir
  • desinfeksjonstørk «OXYWIPE»
  • desinfiseres med overflatedesinfeksjonssprit > 70% 
 • Rengjort utstyr ryddes tilbake i samme emballasje og til tildelt lagerplass. Alle har ansvar for orden og for at neste finner utstyret på riktig plass i samme stand. (Avvik meldes til leder for Klinisk læringslab).
 • Forbruksmateriell og annet avfall kastes i avfallsbeholdere på rom. Søppelposer lukkes og settes ved heis i korridor. Fjernes av vaktmester.
 • Risikoavfall legges i gule bokser for risikoavfall. Med risikoavfall menes: stikkende og skjærende avfall, eller mulig smitteførende avfall.
 • Klinisk læringslab vaskes og luftes x 1 per døgn av renholdspersonale. Det kan avtales hyppigere vask om det vurderes nødvendig. 

Utdyping hygieniske prinsipper og rengjøring

Ansatte har overordnet ansvar for at rengjøring gjennomføres etter gjeldende retningslinjer. Studenter deltar aktivt i opprydding og rengjøring etter læringsaktiviteter.

Brukere av utstyr som interiør og felles flergangsutstyr i Klinisk læringslab har ansvar for at det blir rengjort etter bruk. 

Håndvask/hånddesinfeksjon:

 • Håndvask med såpe og vann utføres hyppig og grundig, dvs. alle overflater på hendene og i minst 40 sekunder. Utfør alltid håndvask etter kontaminering og etter berøring av overflater, utstyr, osv. etter retningslinjer.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.
 • Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit virker mot covid-19 virus og er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler skal ikke brukes ved synlig kontaminering. Håndvask må da utføres.

Smittevernutstyr og avstand:

 • Minimum én meter avstand bør opprettholdes i størst mulig grad og uavhengig av bruk av smittevernutstyr.
 • Munnbind anvendes ved alt opphold i Klinisk læringslab. Kjennskap til riktig bruk av munnbind forutsettes. 
 • LDH er ansvarlig for å sørge for tilgang til munnbind. Munnbind oppbevares på lager i ferdighetssenteret.
 • Nærkontakt bør begrenses til kortest mulig tid. 
 • Ansikt til ansikt kontakt skal unngås.

Rengjøring av kontaktpunkter, overflater og simulerings-/ferdighetsutstyr:

 • Alle kontaktoverflater skal rengjøres med såpevann og engangskluter eller desinfiseres med sprit > 70 % etter gjennomførte læringsaktiviteter minimum pr. kohort.
 • Ansatte har et overordnet ansvar for at ferdighetstrenere og pasientsimulatorer rengjøres etter bruk. Normalt er vanlig rengjøring tilstrekkelig. Anvend såpevann og engangsklut/papirhåndkle, desinfeksjonswipe «OXYWIPE» eller desinfeksjonssprit 70 % på alle berørte/kontaminerte overflater. Virkon kan benyttes ved høy grad av kontaminering og smitterisiko. Dette vurderes av ansvarlig ansatt.
 • Touchscreen, iPad og Simpad kan desinfiseres med egnet middel beregnet for dette formålet. 

Organisering av simulering og ferdighetstrening

For å begrense risiko for smitte mellom studenter og mellom ansatte og studenter, opprettes små, konstante kohorter/smågrupper bestående av maksimum seks studenter.

Hovedregelen for best ivaretakelse av smittevernregler er at studentkohorter er konstant på rom, og ansatte kan bevege seg mellom kohorter dersom smittevernregler og minst én meters avstand overholdes. Dersom helt nødvendig av logistikkmessige grunner og kan forsvares smittevernmessig med forsterket renhold, kan studenter tilhørende samme kohort bevege seg mellom to forskjellige rom/stasjoner. Dette kan bare gjøres unntaksvis og i samråd med ansvarlig ledelse. 

Tabellen under viser en oversikt over antall studenter som kan oppholde seg i de ulike rommene i kohortgrupper:

Romoversikt med antall studenter i KLL.png

Ut fra tabellen kan maksimum 33-36 studenter være i Klinisk læringslab på samme tid. 

Det kan samtidig samles inntil 9 studenter i auditorium U02. Denne organiseringen følger Helsedirektoratets nåværende anbefalinger i forhold til gruppestørrelser for arrangementer og anbefalinger om små konstante grupper (Helsedirektoratet, 2020). 

Kilder

FHI (2020) Råd til universitet, høgskoler, fagskoler og folkehøgskoler. Publisert 16.06.2020. Oppdatert 17.11.2020.

FHI (2020) Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)? Publisert 15.03.2020. Oppdatert 25.09.2020

FHI (2020) Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten. Oppdatert 02.12.2020.

FHI (2020) Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende

Helsedirektoratet (2020) Koronavirus – beslutninger og anbefalinger. Nasjonal veileder.

Helsedirektoratet (2020): Arrangementer, gruppestørrelse og avstand.

Lovdata (2020) Forskrift om smitteverntiltak mv. Ved koronautbruddet (covid-19).

UHR (2020) Bruk av munnbind/ansiktsmaske.

Utdanningsdirektoratet (2020) Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 2020. 2. utgave 7. mai 2020. Artikkel sist endret: 07.05.2020