Tilbake til ansatte

Smittevernrutiner - Klinisk læringslab (KLL)

Om smittevernrutiner for Klinisk læringslab

Utarbeidet avArbeidsgruppa i prosjekt høstsemester 2020 v/ Hege Vistven, Jofrid Høybakk, Irene Rød, Lena Kolstad, Marit Tømmerbakk og Hege Hovd Faye-Schjøll

Revidert 26.08.2020 av Hege Vistven, drifts- og utviklingsansvarlig ved Klinisk læringslab, LDH

Godkjent 26.08.2020 av Hallgeir Lien, høgskoledirektør, LDH

Veileder for smittevern ved LDH

For å oppholde seg på høgskolen må man også ha gjort seg kjent med smittevernveilederen.

Sist oppdatert 28. August 2020, 06:00

Om smittevernrutiner for Klinisk læringslab

Utarbeidet avArbeidsgruppa i prosjekt høstsemester 2020 v/ Hege Vistven, Jofrid Høybakk, Irene Rød, Lena Kolstad, Marit Tømmerbakk og Hege Hovd Faye-Schjøll

Revidert 26.08.2020 av Hege Vistven, drifts- og utviklingsansvarlig ved Klinisk læringslab, LDH

Godkjent 26.08.2020 av Hallgeir Lien, høgskoledirektør, LDH

Grunnlaget for smittevernrutiner ved Klinisk læringslab, bygger på Smittevernveileder for LDH. Retningslinjenes hensikt er å redusere risiko for smittespredning under covid-19 pandemien i forbindelse med simulering og ferdighetstrening.

Simulering og ferdighetstrening vil i noen tilfeller innebære nærmere kontakt enn én meter og krever særskilte tiltak. Fellesutstyr må håndteres etter spesielle regler under covid-19 pandemien. 

Studenter og ansatte skal ikke møte til læringsaktiviteter i Klinisk læringslab dersom han/hun:

 • Er syk, har luftveissymptomer og/ eller feber
  • Studenter og ansatte skal selv ved milde luftveissymptomer ikke møte i Klinisk læringslab
 • Oppfyller kriteriene for karantene
 • Er nærkontakt/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19
  • Skal være i karantene
 • Har bekreftet covid-19 infeksjon
  • Skal være i isolasjon og følge retningslinjer i forskrift fra helsedirektoratet

Ansvar

Ansatt med ansvar for læringsaktiviteten har også ansvar for forsvarlig organisering og gjennomføring som følger gjeldende forskrifter og retningslinjer til enhver tid. Det vil si:

 • Sørge for at studenter organiseres i faste kohorter/smågrupper og tilhører denne gruppen i all ferdighetstrening og simulering. 
 • Dokumentere for alle læringsaktiviteter hvilke studenter som har deltatt i læringsaktiviter og i hvilke rom disse har oppholdt seg.
 • Følge retningslinjer for smittevern og rengjøring av kontaktflater og felles flergangsutstyr. 
 • Holde seg oppdatert på nyeste versjon av smittevernveiledere for LDH og Klinisk læringslab.  
 • Være ansvarlig for organisering og gjennomføring med lavest mulig antall møtepunkter mellom studentkohorter.

Studenter har ansvar for å ha lest, forstått og overholde gjeldende retningslinjer for smittevern som angår Klinisk læringslab. Det vil si:

 • Overholde smittevernveileder for LDH.
 • Overholde smittevernrutiner i Klinisk læringslab.

Hovedregel for forberedelser, gjennomføring og etterarbeid ved læringsaktiviteter i Klinisk læringslab

Forberedelser:

Før deltakelse i læringsaktiviteter i Klinisk læringslab må du:

 • Lest og forstått «Smittevernrutiner – Klinisk læringslab, LDH».

Gjennomføring:

 • Studenter møter opp på avtalt møtested til avtalt tid ferdig skiftet til arbeidsantrekk/uniform. Vær presis. 
 • Følg alle instruksjoner for bevegelsesflyt i senteret.
 • Unngå unødvendig kontakt med overflater og inventar under hele læringsaktiviteten.
 • Følg forskrift for maks antall deltagere i en gruppe og antall som har adgang til rom.
 • I rommet skal du tilstrebe så langt det lar seg gjøre å holde avstand, minst én meter, til andre studenter og ansatte.
 • I situasjoner og læringsaktiviteter hvor du må oppholde deg nærmere enn én meter er det anbefalt å bruke munnbind.

Etterarbeid:

 • Ansatte med ansvar for ferdigheten er ansvarlig for at overflater og utstyr rengjøres etter bruk. Ansvaret kan delegeres til den lærer som er tilstede i rommet som benyttes og studenter deltar i rengjøring i og etter læringsaktiviteter. 
 • Alle kontaktoverflater som har blitt benyttet skal rengjøres med såpevann og engangskluter/tørkepapir, Desinfeksjonstørk «OXYWIPE», eller desinfiseres med overflatedesinfeksjonssprit > 70% før man forlater rommet etter læringsaktiviteter. 
 • Rengjort utstyr ryddes tilbake i samme emballasje og til tildelt lagerplass. Alle har ansvar for orden og for at neste finner utstyret på riktig plass i samme stand. (Avvik meldes til leder for Klinisk læringslab).
 • Forbruksmateriell og annet avfall kastes i søppelbøtter på rom. Søppel fjernes av renholdspersonalet.
 • Risikoavfall legges i gule bokser for risikoavfall. Med risikoavfall menes: stikkende og skjærende avfall eller mulig smitteførende avfall.
 • Klinisk læringslab vaskes og luftes x 1 per døgn av renholdspersonale. Det kan avtales hyppigere vask om det vurderes nødvendig. 

Utdyping hygieniske prinsipper og rengjøring:

Håndvask/hånddesinfeksjon:

 • Håndvask med såpe og vann utføres hyppig og grundig, dvs. alle overflater på hendene og i minst 40 sekunder. Utfør alltid håndvask etter kontaminering og etter berøring av overflater, utstyr osv. etter retningslinjer.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.
 • Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit virker mot covid-19 virus og er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler skal ikke brukes ved synlig kontaminering. Håndvask må da utføres.

Smittevernsutstyr og avstand:

 • Én meter avstand bør opprettholdes i størst mulig grad.
 • Ved aktivitet nærmere enn én meter

  • Det anbefales bruk av munnbind i situasjoner hvor ikke én-metersregelen kan overholdes (UHR 2020) For at dette skal være sikkert forutsettes riktig bruk av munnbind. LDH er ansvarlig for å sørge for tilgang til munnbind ved simulering og ferdighetstrening. Munnbind oppbevares på lager i ferdighetssenteret.
  • Nærkontakt bør begrenses til kortest mulig tid. 
  • Ansikt til ansikt kontakt skal unngås.

Rengjøring av kontaktpunkter, overflater og simulerings-/ferdighetsutstyr:

 • Alle kontaktoverflater som berøres hyppig skal rengjøres med såpevann og engangskluter eller desinfiseres med sprit > 70 % mellom kohortene/smågruppene og etter gjennomførte læringsaktiviteter.
 • Studenter deltar aktivt i opprydding og rengjøring etter gitte retningslinjer.
 • Ansatte har et overordnet ansvar for at ferdighetstrenere og pasientsimulatorer rengjøres etter bruk. Normalt er vanlig rengjøring tilstrekkelig. Anvend såpevann og engangsklut/papirhåndkle, desinfeksjonswipe «OXYWIPE» eller desinfeksjonssprit 70 % på alle berørte/kontamiderte overflater. Virkon kan benyttes ved høy grad av kontaminering og smitterisiko. Dette vurderes av ansvarlig ansatt.
 • Touchscreen, iPad og Simpad kan desinfiseres med wipes beregnet for dette formålet. Den som bruker utstyret har ansvar for å rengjøre etter bruk.

Merk:

Studenter må bruke eget egnet arbeidsantrekk i Klinisk læringslab. For å begrense antall studenter i garderoben skal studenter møte til ferdighetstrening/simulering ferdig skiftet til arbeidsantrekk. De studenter som har lang reisevei kan få tilgang til garderobe så fremt smittevernregler overholdes. Studenter må bruke eget stetoskop i ferdighetstrening og simulering.

Organisering av simulering og ferdighetstrening

For å begrense risiko for smitte mellom studenter og mellom ansatte og studenter, opprettes små, konstante kohorter/smågrupper bestående av maksimum seks studenter. 

Ansatte kan bevege seg mellom kohorter dersom hygieniske retningslinjer og én meter-regelen overholdes. Dersom én meter-regelen brytes, må ansatte kun forholde seg til den ene kohorten/smågruppen i den aktuelle læringsaktiviteten. Tabellen under viser en oversikt over antall studenter som kan oppholde seg i de ulike rommene i kohortgrupper:

 

Ut fra tabellen kan maksimum 60 studenter være i Klinisk læringslab på samme tid. For at flere kohorter/smågrupper skal være aktive i samme rom samtidig som på ferdighetsrom 1 og 2 kreves det at man organiserer godt med tilstrekkelig avstand mellom gruppene.

Overflater, kontaktpunkter og utstyr som brukes i simulering og ferdighetstrening må vaskes/desinfiseres mellom hver kohort/smågruppe og etter siste gruppe. Denne organiseringen følger Helsedirektoratets nåværende anbefalinger i forhold til gruppestørrelser for arrangementer og anbefalinger om små konstante grupper (Helsedirektoratet, 2020). 

Kilder:

FHI (2020) Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten. Oppdatert 19.05.2020. 

Helsedirektoratet (2020): Arrangementer, gruppestørrelse og avstand.

NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik. «Smittevernrutiner –simuleringssenteret»

UHR (2020) Bruk av munnbind/ansiktsmaske. 

Utdanningsdirektoratet (2020) Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 2020. 2. utgave 7. mai 2020. Artikkel sist endret: 07.05.2020