Hybrid undervisning

Publisert 25. Juni 2021, 12:5625. Juni 2021, 12:56

Sist oppdatert 26. August 2021, 15:1626. August 2021, 15:16

Hva er Hybrid undervisning?

Hybrid undervisning betyr at vi underviser studenter som deltar på ulike måter. Noen studenter er til stede på campus, samtidig som noen studenter er med digitalt. I en delvis digital tilværelse med smittevernsbegrensninger vil vi være nødt til å gjennomføre noe av undervisningen hybrid fra Zoom-rooms på campus. 

 

 

Å planlegge for hybrid undervisning

Det å planlegge for hybrid undervisning kan være komplekst, fordi du får flere dimensjoner i undervisninga ved å ha studenter med på ulike måter. Da må vi ha en god plan for å inkludere de studentene som deltar digitalt. Vi må sørge for at alle studentene får et likeverdig tilbud. De studentene som følger undervisningen på nett, må føle at de blir hensyntatt i like stor grad som de som er til stede fysisk - og vise versa. 

Gjennomføre undervisning fra et Zoom-rom

Her finner du en veiledning som vises hvordan du kommer i gang med Zoom Rooms.

Snu om fra stedlig undervisning til hybrid

For eksterne forelesere: Å dele skjerm fra ekstern maskin elle låne-mac

Pedagogiske hensyn

Studentaktivitet

Vi anbefaler at du legger opp til varierte arbeidsmetoder i undervisningen der du veksler mellom plenum, gruppearbeid og individuelt arbeid. 

I hybrid undervisning er det i den forbindelse viktig å tenke på hvordan du kan inkludere alle slik at studentene vil oppleve å få godt utbytte og et likeverdig tilbud. 

Du må passe på at du legger inn nok tid slik at alle rekker å delta aktivt i læringsaktiviteten. Hva studentene skal gjøre og hvordan de kan delta må være godt formidlet på forhånd slik at studentene er forberedt på hva du forventer av dem.

For å sikre studentaktivitet i hybrid undervisning kan det være lurt å bruke digitale verktøy som alle kan ha tilgang til uansett hvor de deltar fra. Verktøy som Mentimeter er godt egnet til dette, fordi her vil alles spørsmål, svar og innspill komme med.

Gruppearbeid

Hvis du planlegger gruppearbeid er det viktig å planlegge hvordan det skal legges til rette for samhandling og kommunikasjon underveis i økta og avklar det med studentene slik at de føler seg trygge på å delta.  Legger du opp til arbeid i grupper bør du gjøre det ved å bruke breakout rooms i zoom samtidig som studentene i klasserommet har grupper. Du bør sørge for at alle studentene har lik tilgang til underviser/til å stille spørsmål og få svar på det de lurer på. 

Pauser

En annen ting det er viktig å tenke på er pauser. Legg inn tilstrekkelige pauser for å sikre at studenter som deltar på nett også henger med. Gjenta alle spørsmål som kommer både muntlig og på chat, slik at alle får det med seg. Legger du opp til mye aktivitet i chat mens du underviser kan det være lurt å alliere seg med en kollega eller student som kan være med å følge opp det som kommer inn. 

Lyd og bilde

Det kan være noe forsinkelse i lyd/videooverføring, pass derfor på at du har et tempo som alle kan henge med på - og at du gir god nok tid til at alle rekker å respondere om du stiller spørsmål for eksempel.

Sørg for å ikke beveg deg langt unna kamera, det vil gjøre opplevelsen dårlig for de som er med digitalt. Vær også oppmerksom på at det ikke er like lett for studenter som følger med digitalt å se ditt kroppsspråk, slik at du passer på å heller bruke stemmen til å for eksempel illustrere viktige poenger. Pass da også på at du snakker med et volum som når alle. 

Sett deg inn i de tekniske løsningene i god tid slik at du slipper å oppleve stress med det under selve undervisninga.

Som underviser i et hybrid klasserom kan det være utfordrende å skulle holde fokus på campusstudenter, nettstudenter og teknikken samtidig. Men om du planlegger godt: har tydelige rammer, er obs på å inkludere alle, setter av nok tid og er tydelig i din forventningsstyring med studentene vil du oppleve at et hybrid undervisningsdesign vil gi både deg og studentene et godt utbytte.

Videoveiledninger

Denne korte filmen gir deg en innføring i noen pedagogiske prinsipper for planlegging og gjennomføring av hybrid undervisning.

Zoom Rooms: Start forelesning og del skjermen

Zoom Rooms: Panelet - knapper og funksjoner