Intervju med Odd Vidar Osen

Odd Vidar tar en videreutdanning i palliativ omsorg.

Publisert 21. Februar 2020, 10:34

Sist oppdatert 21. Februar 2020, 10:48

Jeg heter Odd Vidar Osen og kommer opprinnelig fra Molde. Jeg tok sykepleier utdannelsen ved Høgskolen i Trondheim. Jeg har arbeidet i hjemmesykepleien i Bydel St. Hanshaugen i drøye ti år. De to siste årene har jeg jobbet i Seksjon Hverdagsmestring i samme bydel. Vi arbeider i tverrfaglig team som drar på vurderingsbesøk og opptrening til hjemmeboende.

Jeg valgte nå en videreutdanning i palliativ omsorg. I min yrkeshverdag møter jeg uhelbredelig syke og døende. Jeg ønsker meg en spesialkompetanse innen feltet palliasjon siden jeg interesserer meg for det og ser behovet for denne kompetansen som sykepleier. Det har blitt flere alvorlig syke som bor hjemme etter samhandlingsreformen. Det har også blitt stadig flere med kort forventet levetid som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Dette stiller større krav til primærhelsetjenesten om kompetanseheving. Jeg opplever at det er store utfordringer og udekkede behov i forbindelse med å gi alvorlig syke og døende et godt tilbud i eget hjem.
 
I hvert semester er det 3 uker med samlinger på skolen. Vi har da forelesninger, gruppearbeid og seminarer. Vi har skriftlige oppgaver som gjøres individuelt eller i basisgrupper. I tillegg er det skoleeksamen. Studiet er variert og lærerikt. Læringsmiljøet på skolen oppleves trygt og godt!
 
I dette studiet tilegner jeg meg kunnskap om arbeid med mennesker i livets siste fase og ivaretakelse av deres pårørende. Jeg lærer meg å kartlegge behovene til både den syke og de pårørende i en vanskelig livssituasjon. I studiet lærer jeg om hvordan man kan lindre pasienters fysiske smerter og andre vonde symptomer. I løpet av studietiden lærer jeg om hvilke tiltak man kan igangsette for å gi pasienter og deres pårørende en best mulig livskvalitet.
 
Videreutdanning i palliativ omsorg er et deltidsstudium over 1 år. Jeg opplever at kombinasjonen av studier og jobb er krevende. Utdanningen innebærer at man må sette av tid på kveldstid og helger til studier. Det er fullt mulig å gjennomføre studiet samtidig med jobb, men det krever at man er selvdisiplinert.
 
Dette studiet gir meg kompetanse innen feltet palliasjon som jeg kan bruke i min jobb. Jeg blir i bedre stand til å vurdere pasienters helsetilstand helhetlig. Det gjør meg bedre rustet til å gi palliativ omsorg og lindrende behandling til hjemmeboende pasienter. Jeg tilegner meg kunnskap som gjør at jeg kan gi en kvalitetsmessig god pleie til pasienter samtidig som jeg ivaretar deres pårørende. Dette gir en bedre livskvalitet for mennesker som er i livets siste fase og deres nærmeste. En kompetanseheving i primærhelsetjenesten kan føre til at flere alvorlig syke pasienter føler seg trygge på å få palliativ behandling og omsorg i eget hjem.  
 
Jeg anbefaler denne videreutdanningen til andre sykepleiere. I løpet av studiet tilegner man seg kunnskaper som er sentrale i det daglige virket som sykepleier. Sammen kan vi gi en best mulig lindrende behandling og omsorg til mennesker ved livets slutt!