Prosjekt-NEO

Prosjekt-NEO er et utviklingsprosjekt initiert og drevet av studentene ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hver høst velges fem studentvalgte representanter til styret til prosjekt-NEO. En leder, nestleder, økonomiansvarlig og to representanter. Ovennevnte har ansvar for å følge opp prosjektene, drifte innsamlingsaktivitetene og sikre at pengene kommer trygt frem til prosjektene i Tanzania. Prosjekt-NEO får midler fra penger studentene frivillig betaler gjennom studieavgiften. I tillegg arrangeres kakesalg, loddsalg, sponsorløp og andre aktiviteter for å samle inn penger.

Oppdatert 28. Januar 2020, 19:35

Dette sier Prosjekt-Neo om sitt arbeid:

Prosjektet er oppkalt etter Neo barneskole som ligger i en township i Ga-Rankuwa i Sør-Afrika. Dette prosjektet ble avsluttet for noen år siden. Prosjekt-NEO valgte da å beholde navnet, men gå videre med utviklingsprosjekter. På nåværende tidspunkt arbeider vi mot å sikre vanntilførsel til barneskolen Mwahako i Tanga, Tanzania. Her betaler vi for drift av en brønn og vedlikehold av denne, slik at skolebarna får tilgang på rent vann. 

I januar 2017 valgte styret i prosjekt-NEO å inngå et nytt samarbeidsprosjekt med samme aktører som administrerer støtten til barneskolen i Tanga, Tanzania. Det nye prosjektet har ungdom og helsefremmende tiltak i fokus. Programmet heter CC Youth og driftes av ungdom som av ulike årsaker har falt utenfor skolesystemet. Disse ungdommene reiser rundt til landsbyer med kampanjer omhandlende helsefremmende tiltak for å forebygge sykdommer og forhindre spredning, samt med temaer knyttet til stigma for å skape forståelse rundt psykisk helse. Gjennom å reise rundt med kampanjene lærer ungdommene om fysisk- og psykisk helse og helseforebyggende tiltak, samtidig som de får arbeidstrening gjennom skuespillene, sangene og talene de bruker som virkemidler i kampanjene. 

Vi i prosjekt-NEO ser på kampanjeprosjektet som et grasrotprosjekt som kan bidra til bevisstgjøring hos lokalbefolkningen i rurale områder i Tanga, rundt forebyggende helseinformasjon og stigmatiserende tema. Samtidig gir prosjektet muligheter til ungdom som har falt utenfor utdanningssystemet. Dette oppleves å ha positive ringvirkninger for mennesker i disse lokalsamfunnene og deres liv videre.

Prosjekt-NEO samarbeider med kompetansesenteret TICC i Tanga. Lovisenberg diakonale høgskole og Diakonissehuset har nær kontakt med dette senteret og har samarbeidet med det i flere år. Sykepleierstudenter ved LDH har også i en årrekke hatt utvekslingsmuligheter i Tanga. Denne relasjonen mellom høyskolen og TICC, samt TICCs tilstedeværelse i lokalmiljøet i Tanga, gir oss en trygghet på at prosjektet vil skride fram som planlagt.

 

Avsluttede prosjekter

Fra oppstart i 2007 og fram til 2014 har Prosjekt NEO vært knyttet til en barneskole i Pretoria, Sør Afrika. På denne skolen har prosjektet bidratt med ulike ting som skolen har hatt behov for. Blant annet har det blitt kjøpt inn klær, tepper og lydbøker til barna, grønnsakhage har blitt anlagt og det har blitt bygd gjerder for å holde løver unna skolen. I tillegg har lærerne fått datakurs og prosjektorer er blitt kjøpt inn. Skolen i Pretoria klarer seg nå på egenhånd, og derfor skiftet vi prosjekt i 2015.

Glade barn ved Neo Primary School
 

Våren, 2010: Her er studentene og barna klare for å sette i gang med grønnsakshagen.
 
Grønnsakshagen

Gi din støtte

Fra våren 2012 økte studentenes semesteravgiften med et valgfritt beløp på 20 kr. Dette er den største og viktigste innsamlingsinntekten til Prosjekt Neo. Samtidig holder Prosjekt Neo kakesalg ved spesielle anledninger på skolen, og holder sitt årlige lotteri på skolens Åpen dag med masse flotte premier. Vi i styret takker deg på forhånd.