Tilbake til ansatte

Karakterskala

Sist oppdatert 13. Desember 2019, 15:03

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) benytter nasjonal karakterskala, utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet 6. august 2004, revidert 23. juni 2011.

 

Bokstavskala for generelle, kvalitative beskrivelser:

Symbol      

Betegnelse

Generell beskrivelse av vurderingskriteriene

A

Fremragende     

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet.

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E

Tilstrekkelig

Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

  

Bestått – ikke bestått

 Bestått      

 Kandidaten får bestått når de spesifiserte kriteriene for studiekrav, praksisstudier eller eksamen er oppfylt.

 

 Ikke bestått

Kandidaten innfrir ikke flere av kriteriene for studiekravet, praksisstudiet eller eksamen.