Medisinske krav

Her finner du informasjon om medisinske krav for deg som skal ut i praksis.

Publisert 14. Februar 2020, 18:53

Sist oppdatert 15. Februar 2021, 09:25

Tuberkulose (TBC) og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Studenter som skal ut i praksis må være bevisst sin smittestatus når det gjelder tuberkulose (TBC) og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Dette gjelder gjennom hele studietiden.

Alle studenter som skal gjennomføre praksisstudier plikter å fylle ut og levere helseerklæring ved hver semesterregistrering. Klikk her for å lese mer om helseerklæringen du må fylle ut. 

Studenter som har økt risiko for å være smittet av TBC og/eller MRSA må teste seg. Spørsmålene i helseerklæringsskjema indikerer om du har vært utsatt for økt smitterisiko. 

Noen praksissteder krever at du må teste deg for MRSA selv om du svarer NEI på alle spørsmålene på helseerklæringsskjema. Det vil bli gitt informasjon til de studentene dette gjelder.

I tillegg krever noen praksissteder, som Oslo kommune, at du fyller inn egne skjemaer for TBC og MRSA. Utfylte skjemaer leveres til praksisstedet senest 2 uker før praksisstart. Det vil bli gitt informasjon til de studentene dette gjelder.

Vaksinasjon mot tuberkulose (BCG)

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet.

Studenter som tar helsefaglige utdanninger har økt risiko for å bli utsatt for tuberkulosesmitte. Studenter ved disse utdanningene bør derfor være vaksinert mot tuberkulose.

Hvis du ikke har fått BCG-vaksine tidligere, kan du kontakte kommunehelsetjenesten/helsestasjon eller legekontor på ditt hjemsted og be om BCG-vaksinasjon. Sjekk hvilke vaksiner du har her.

Medikamentbruk

Studenter som bruker psykofarmaka eller andre legemidler som kan påvirke deres gjennomføring av praksisstudiene, skal informere praksisstedet og lærer om dette.

Se Helsepersonelloven

§ 8 Pliktmessig avhold (første og annet ledd)

Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.

Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler etter første ledd. Helsepersonell som inntar slike legemidler, skal snarest orientere sin arbeidsgiver om dette.

§ 17 Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter

Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.

LAR

Studenter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er pliktige til å opplyse om dette til praksisstedet i forbindelse med at de får tilbud om praksisplass. Les mer om LAR her.