Litteratursøketjenesten til ansatte ved LDH

Er du ansatt ved Lovisenberg diakonale høgskole kan du få hjelp til å utføre litteratursøk av en av våre erfarne bibliotekarer.

Vi tilbyr hjelp med og opplæring i:

 • Valg og bruk av ulike databaser (f.eks. PubMed, Medline, Cinahl, Cochrane) 
 • Utføre enkle eller mer omfattende søk i databaser 
 • Avanserte systematiske litteratursøk 
 • Kvalitetssikring av søkestrategier (Bruk av PRESS Peer Review checklist
 • Litteraturovervåkning/alerts på valgt emne 
 • Varsler på nye nummer av nøkkeltidsskrifter innen ditt fagområde 
 • Hvordan du dokumenterer litteratursøkene dine 
 • Bruk av Rayyan 

Ved behov for hjelp eller veiledning i litteratursøk kan du fylle ut og sende inn nettskjema "Forespørsel om litteratursøk".

Biblioteket tilbyr hjelp til avanserte, systematiske litteratursøk til oversiktsartikler. Denne tjenesten anses å oppfylle kriteriene til medforfatterskap (ICMJE) og bibliotekaren blir derfor en del av arbeidsgruppen, og en medforfatter på artikkelen. 

Ved behov for hjelp til systematisk litteratursøk bes forskergruppen fylle ut og sende inn nettskjema "Forespørsel om litteratursøk". Tjenesten er avhengig av bibliotekets kapasitet, og ved stor pågang må ventetid forventes. 

For en effektiv start og god arbeidsprosess bør følgende være på plass når dere tar kontakt: 

 • Avgrenset og klar problemstilling* (PICO eller liknende)
 • Kjennskap til forskningsmetoden som skal brukes 
 • Gjerne 2-5 nøkkelartikler som oppfyller inklusjonskriteriene til studien 

Søketjenesten for systematiske oversikter inkluderer: 

 • Kartlegge eventuelle andre systematiske oversikter på problemstillingen 
 • Utføre innledende scopingsøk 
 • Bistand med registrering av protokoll i Prospero eller annet register. 
 • Utarbeidelse av avansert søkestrategi 
  • Tett samarbeid om søkeord og identifisering av nøkkelartikler 
 • Utføring av testsøk i én database 
 • Tilpasse og oversette søkestrategi til andre valgte databaser 
 • Fagfellevurdering av søk som utføres av annen erfaren bibliotekar 
 • Klargjøring av deduplisert EndNote-bibliotek 
 • Klargjøring av Rayyan for screening og gjennomgang av artikler 
 • Innhente fulltekstartikler etter screeningprosessen 
 • Rådgivning om andre aktuelle litteratursøkemetoder 
  • Søk etter aktuell grå litteratur 
  • Siteringssøk på utvalgte referanser 
  • Identifisere aktuelle tidsskrifter det bør håndsøkes i 
 • Kvalitetssikre PRISMA Flow Diagram 
 • Detaljert søkedokumentasjon 
 • Skrive metodedel om litteratursøk i artikkelen 
 • Renskrive referanser i artikkel i henhold til tidsskriftets referansestil 

*Forskeren/forskergruppen forutsettes å gjøre et forarbeid når det gjelder klargjøring av tema og konkrete problemstilling(er). Det er ønskelig at et forslag til PICO-skjema tas med til første møte med bibliotekar.