Forskning Forskning og utviklingsarbeid (FoU)

LDH har allerede fra pionertiden vært en pådriver for kunnskapsbasert sykepleie.

Publisert 16. Januar 2020, 14:52

Sist oppdatert 15. Februar 2021, 15:13

FoU-virksomheten ved LDH skal ha høy kvalitet og være i tråd med høgskolens profil. Det satses både på prosjekter i samarbeid med praksisfeltet og vitenskapelig kunnskapsutvikling. Forskning er systematisk arbeid for å skaffe til veie ny kunnskap. Utviklingsarbeid er systematisk arbeid som utnytter eksisterende kunnskap for å utvikle nye eller vesentlig forbedrede produkter eller prosesser.

LDH har tre hovedområder for FoU:

  • Pasientnær klinisk forskning
  • Helsetjenesteforskning
  • Pedagogisk forskning

Forskningsgruppene ved LDH har fokus på forskjellige tema innen de tre områdene.

Målet er å gjennomføre FoU som kan bidra til en bedre helsetjeneste på system og individnivå, og sikre at utdanningsprogrammene understøttes og videreutvikles. FoU-tid gis undervisningsansatte ut fra de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Senter for klinisk sykepleieforskning

Senter for klinisk sykepleieforskning ved LDH har som mandat å initiere og drifte forskningsprosjekter, gjerne paraplyprosjekter, både internt i høgskolen, i samarbeid med praksisfeltet og overfor eksterne samarbeidspartnere. Senteret ledes av forskningsleder i samarbeid med professorene. Senterets medlemmer kan være diskusjonspartnere når det gjelder ideer til FoU-prosjekter og være behjelpelig med å skaffe veileder/gi veiledning. Støtte til forskningsgruppene og etablering av mentorordning for ansatte ved LDH er viktige satsingsområder i 2017-2018.

 

Kristin Heggdal

Kristin Heggdal

Forskningsleder/Professor