Student Praksis

En stor del av sykepleierstudiet og master- og videreutdanninger i sykepleie består av å trene på kliniske ferdigheter i praktiske situasjoner. Studentene er ute i praksis flere ganger i løpet av studiet. Når du er i praksis er du ute i yrkesfeltet og får opplæring i hvordan teorien brukes i det daglige arbeidet.

Student i praksis med veielder

Oppdatert 20. Februar 2020, 14:40

Du må rette deg etter de retningslinjene som finnes for praksisperioden og praksisstedet du skal ha praksis i. Dette innebærer at du må følge de samme reglene vedrørende taushetsplikt  og andre etiske retningslinjer som kvalifiserte yrkesutøvere.

Når du er i praksis skal du ikke brukes som ordinær arbeidskraft. Du skal ha en veileder på praksisstedet og en kontaktlærer på LDH. Sammen skal dere sørge for at praksisperioden gir utbytte og at kommunikasjonen er god mellom praksissted, deg som student og lærer.

Det er Lovisenberg diakonale høgskole som har ansvaret for at praksisperioden er kvalitetssikret. Praksis er en viktig del av utdanningen, og sentral for det faglige utbyttet.

Du kan oppleve at sykehuset hvor du skal ha praksis laster ned ditt skattekort for å legge deg som student inn i sitt personalsystem.

Fordeling av praksisplasser

På bachelorutdanningen fordeles praksisplassene i Oslo, Akershus og Buskerud mellom utdanningsinstitusjonene i det aktuelle området. Dette foregår gjennom et koordinatorforum der helseforetakene/kommunene og utdanningsinstitusjonene er representert. Det er helseforetakene/kommunene som avgjør ved hvilke steder de ulike utdanningsinstitusjonene får praksisplasser. Avgjørelsen om tildeling av praksisplass baserer seg på faglige, administrative og praktiske vurderinger av helhetlig karakter, der tilgang på praksisplasser er avgjørende.

Ved master og videreutdanning tildeles praksisplassene til høgskolen etter årlig søknad fra LDH til de ulike helseforetakene vi har samarbeidsavtaler med. De plassene vi til enhver tid har til rådighet fordeles til studentene etter faglige, administrative og praktiske vurderinger på samme måte som beskrevet ovenfor. For hospitering knyttet til emnet Organisasjon og samhandling gjelder egne regler, der kan man skaffe praksisplass selv etter gitte retningslinjer.

Det er ikke mulig å velge praksisplass ved noen studier, men man kan søke om praksisplass på spesielle vilkår hvis man oppfyller kriteriene som er definert.

Spesielle behov ved tildeling av praksisplass 

Hvis du har barn som er seks år eller yngre, er gravid med helseproblemer, går til behandling ordinert av lege, driver med idrett på landslagsnivå eller innehar verv i Studentparlamentet kan du søke om tildeling av praksisplass på spesielle vilkår. Med spesiell tildeling menes det at man vil bli forsøkt plassert på en av høgskolens eksisterende praksisplasser som er mest hensiktsmessig i forhold til din situasjon. 

Søknad må leveres senest 8 kalenderuker før praksisperioden starter. Ny søknad må leveres før hver praksisperiode og dokumentasjon må vedlegges. Søknad om tildeling av praksisplass på spesielle vilkår.

Inhabilitet og praksisstudier

Studenter ved bachelorstudiet i sykepleie kan ikke ha praksis ved eget arbeidssted* og/eller steder studenten mottar helsehjelp. En av grunnene er at det kan være en utfordring å skille mellom rollen som ansatt/pasient og rollen som student, samt at det kan være problematisk for kollegaer og arbeidsgiver å gi en objektiv vurdering av studentenes praktiske ferdigheter. 

Studentene må informere praksiskoordinator før hver praksisperiode om man har et arbeidsforhold og/eller mottar helsehjelp der høgskolen tilbyr praksisplasser. Dersom du er usikker på om høgskolen tilbyr praksisplasser der du er ansatt/mottar helsehjelp, ta kontakt med praksiskoordinator. 

* Dersom det ikke foreligger spesiell avtale

Medisinske krav

Alle studenter som skal gjennomføre praksisstudier plikter å fylle ut og levere helseerklæring. Dette gjøres i forbindelse med semesterregistrering. Klikk her for å lese mer om helseerklæringen du må fylle ut.

Studenter som skal ut i praksis må være bevisst sin smittestatus når det gjelder tuberkulose (TBC) og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Dette gjelder gjennom hele studietiden.

Studenter som har økt risiko for å være smittet av TBC og/eller MRSA må teste seg. Spørsmålene i helseerklæringsskjema indikerer om du har vært utsatt for økt smitterisiko.

Noen praksissteder krever at studentene må teste seg for MRSA selv om de svarer NEI på alle spørsmålene på helseerklæringsskjema. Det vil bli gitt informasjon til de studentene dette gjelder.

Vaksinasjon mot tuberkulose (BCG)

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet.

Under praksis og klinisk undervisning ved en rekke helsefaglige utdanninger kan studenter ha økt risiko for å bli smitte med tuberkulose. Studenter ved disse utdanningene bør derfor være vaksinert mot tuberkulose.

Hvis du ikke har fått BCG-vaksine tidligere, kan du kontakte kommunehelsetjenesten/helsestasjon eller legekontor på ditt hjemsted og be om BCG-vaksinasjon. Sjekk hvilke vaksiner du har her.

Vil du vite mer om vaksinering les Folkehelseinstituttets vaksinasjonsveileder.

Medikamentbruk

Studenter som bruker psykofarmaka eller andre legemidler som kan påvirke deres gjennomføring av praksisstudiene, skal informere praksisstedet og lærer om dette.

Se Helsepersonelloven

§ 8 Pliktmessig avhold (første og annet ledd)

Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.

Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler etter første ledd. Helsepersonell som inntar slike legemidler, skal snarest orientere sin arbeidsgiver om dette.

§ 17 Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter

Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.

LAR

Studenter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er pliktige til å opplyse om dette til praksisstedet i forbindelse med at de får tilbud om praksisplass. Les mer om LAR her

Plikter

Taushetsplikt

Universitets- og høgskoleloven pålegger helsefagstudenter taushetsplikt på vise områder. Skjema for taushetserklæring. Denne erklæringen om taushet er hjemlet i følgende lover. Skjema gjennomgås i undervisning og leveres til lærer tidlig i første semester.

Les mer om lovene taushetsplikten er hjemlet i her.

Politiattest

Ved bachelor-, videre- og masterutdanninger som inkluderer praksis innenfor feltet helse og omsorg kreves det politiattest for å delta.

Les mer om politiattest og søk her.

Personnummer

Det er krav om at studenten skal bruke det elektroniske dokumentasjonssystemet på praksisstedet. For å få tilgang til dette, må praksisstedene ha studentenes personnummer. Dette overføres kryptert fra høgskolen. 

Reise i forbindelse med praksis

Studenter med studieadresse i Oslo får en reisestøtte til praksissteder utenfor Ruters sone 1 i Oslo. Reisestøtteordningen tar utgangspunkt i at studentene selv dekker utgifter for månedskort for Ruters sone 1.

For mer informasjon om de ulike satsene for reisestøtte, se skjema for utbetaling av reisestøtte: bachelor eller MEVU. Skjema leveres i etterkant av endt praksisperiode.

Fremgangsmåte

  1. Skjemaet fylles ut i PDF Expert og sendes per e-post til praksis@ldh.no, merk e-post med ”Reisestøtte bachelor” eller ”Reisestøtte MEVU”
  2. Frist for innsending er 2 uker etter endt praksisperiode.
  3. Skjemaet har en behandlingstid på 10-14 dager etter at fristen for innlevering har gått ut.

Spesielle praksissteder

Spesielle praksissteder er steder som ikke kan nås med kollektive reisemåter eller ligger utenfor Ruters sone 2 i Oslo/Akershus.

Dersom praksisstedet ikke kan nås med kollektive reisemåter, kan det innvilges kjøregodtgjørelse på kr 1,50/km. Dersom studenten selv velger å kjøre bil selv om det er mulig å reise kollektivt, utbetales ikke større beløp enn utgiftene ved billigste alternativ.

Kjøregodtgjørelse må godkjennes av praksiskoordinator før praksisstart. Godkjenning kjøregodtgjørelse vedlegges Reisestøtteskjemaet.

Dersom du får praksis på Kongsberg, Ringerike eller lignende vil Høyskolen være behjelpelig å tilrettelegge for overnattingsmuligheter.

Disse får ikke reisestøtte

  1. Studenter som har praksissted innenfor Ruters sone 1 i Oslo
  2. Studenter som bor i samme kommune som praksisstedet
  3. Studenter som bor utenfor Oslos grenser i studietiden, og får praksisplass som ligger nærmere hjemstedet enn høgskolen
  4. Studenter som har utvekslingspraksis eller valgfri praksis andre steder i Norge.

Fravær/Ikke-bestått

Det er obligatorisk tilstedeværelsesplikt i all praksis. Praksisstudiene utgjør gjennomsnittlig 40 timer pr.uke. Ved siden av dette må det påregnes ytterligere tid til arbeid med oppgaver og selvstudier i praksis.

En student regnes som fraværense hvis han/hun ikke er til stede på praksisstedet og ikke er beskjeftiget med andre aktiviteter som er godkjent som praksis.

Krav til tilstedeværelse underveis i praksisstudiene.

Kriterier for ikke-bestått praksis (pdf).

Viktig info

Skikkethet

Skikkethet er viktig om du skal bli sykepleier. Skikkethet handler om at du er egnet til å ta vare pasienter. Les mer om hva skikkethet går ut på her.

Retningslinjer for bruk av arbeidsdrakt

Retningslinjer for bruk av arbeidstøy ved praksisstudier og i ferdighetssenteret for studenter ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Med arbeidstøy menes kittel/overdel og benklær. Arbeidstøy og arbeidssko må bare brukes i tjenesten og innenfor institusjonen. Bruk sokker dersom ikke sko dekker hel og tå.Undertøy skal ikke synes gjennom arbeidstøyet. Arbeidstøyet skal være rent og kunne vaskes på 85 °C.

Det skal ikke brukes smykker til arbeidstøyet. Det er heller ikke tillatt med piercing.Armbåndsur skal ikke brukes på armen. Den kan festes på kittel/overdel. Navneskilt med for‐ og etternavn samt tittel er påbudt. Langt hår samles og settes opp. Skjegg må være kort.

Ved bruk av hijab benyttes eget hijab-­plagg som skiftes daglig og som kan vaskes på 60 grader. Hijab skal sitte tett inntil hodet og ikke ha løse ender.

Neglene skal være rene, kortklipte og uten neglelakk. Bruk av kosmetikk og parfyme må være diskré. Det er ikke tillatt å røke eller bruke snus når man er i arbeidstøy.

Nina Prestegard

Nina Prestegard

Seniorkonsulent, praksisstudier BiS og internasjonalisering
Ann Charlotte Andersen

Ann Charlotte Andersen

Rådgiver, opptak og praksisstudier BiS