Lovisenberg diakonale høgskole

Ved Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr vi bachelor i sykepleie, samt masterstudier og videreutdanninger for flere grupper helsepersonell. Vi arbeider også med fagutvikling og forskning om helse, sykdom og pedagogikk. Lovisenberg diakonale høgskole var den første i Norge som kunne tilby en egen sykepleierutdanning.

Ved Lovisenberg diakonale høgskole utdanner vi sykepleiere og spesialsykepleiere.

Fadderuke på LDH 2018

Publisert 12. Desember 2019, 19:51

Sist oppdatert 25. Mai 2021, 09:18

Kontakt oss

Lovisenberg diakonale høgskole

Adresse: Lovisenberggt. 15b, 0456 Oslo 

Tlf: +47 22 35 82 00

E-post: post@ldh.no

Org.nr: 994881078

Utdanning

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) har siden begynnelsen i 1868 hatt fokus på å utdanne sykepleiere. I dag er vi en utdanningsinstitusjon med over 1000 studenter sentralt plassert på St. Hanshaugen i Oslo. Vi tilbyr følgende studier:

 • Bachelor i sykepleie
 • Videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Videreutdanning i palliativ omsorg
 • Master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie eller allmennsykepleie
 • Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie
 • Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Vi er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norden som tilbyr masterstudium i nyfødtsykepleie. 

Vår bachelorutdanning i sykepleie er etterspurt, og en av de vanskeligste å komme inn på i hele landet. Våre studenter er attraktive på arbeidsmarkedet.

Forskning

Forskningen ved LDH er konsentrert om tre områder: Pasientnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning. For tiden er disse gruppene aktive:

 • Pasienterfaringer, brukermedvirkning, pleie og behandling
 • Pedagogisk forskning med fokus på kompetanseutvikling og kvalitet i sykepleierutdanningen
 • Kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten
 • Diakonale verdier og eksistensielle utfordringer i et helseperspektiv

Våre verdier

Våre verdier er kvalitet og nestekjærlighet. Verdiordene er vår røde tråd i møtet med studenter og samarbeidspartnere i helsetjenestene. Kvalitet og nestekjærlighet forplikter i arbeidsmiljøet på LDH og på hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt. Vi strekker oss etter kvalitet med fagkompetanse, åpenhet og ansvar. Vi uttrykker nestekjærlighet med respekt, omsorg og solidaritet.

Vår diakonale identitet

Vi bærer med oss historien vår: Vi er Norges første sykepleierutdanning og startet som en del av den internasjonale diakonissebevegelsen. Vår grunntenkning er motivert av et syn på mennesket og menneskets rettigheter som er begrunnet i kristendommen. I møte med dagens samfunn og helsevesen betyr det at vi ønsker å bidra til å løfte frem menneskets iboende verdighet, spesielt i de situasjonene der dette er truet.

Vi mener det er viktig å

 • være en praksisnær høgskole som kvalifiserer til kunnskapsbasert og profesjonell omsorg av høy kvalitet
 • utdanne til å ta gode valg der ulike verdier må veies mot hverandre
 • bidra til oppmerksomhet på situasjoner hvor menneskeverdet kan være truet, kvalifisere til helsetjenester for utsatte og marginaliserte grupper i samfunnet, og møte migranters behov for helsehjelp på en inkluderende måte
 • ha ambisjoner om helhetlig omsorg slik samfunnet beskriver at gode omsorgstjenester skal være, med kompetanse innen fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov
 • bidra til den forskningsbaserte kunnskapen som ligger til grunn for utdanningsprogrammene våre

Derfor legger vi inn i våre studietilbud

 • et solid grunnlag for å vurdere, beslutte og handle som sykepleier/spesialsykepleier
 • erfaringer gjennom møte med tjenester som arbeider med utsatte og marginaliserte grupper
 • trening i å sette ord på etiske dilemma og argumentere for verdibaserte løsninger
 • systemkunnskap om helse- og velferdstjenestene
 • kompetanse i å kommunisere med pasienter/brukere og med ledere og beslutningstakere, for å kunne lytte og nå fram med helsehjelp og informasjon

Ny bygningsmasse, ny teknologi - for en digital framtid

LDH tok i 2013 i bruk nytt ferdighetssenter og høgskolebygg. Lokalene er tilpasset simulering og ny undervisningsteknologi. Det nye høgskolebygget rommer attraktive og hensiktsmessige fasiliteter for utdanning i sykepleie, med auditorier, klasserom, bibliotek og læringssenter, møte- og grupperom og kontorer.

Mindre synlig enn bygningsmassen er den endringen som pågår via nett- og skybaserte løsninger på informasjonsformidling, samarbeid og delingskultur, og digitale tjenester som gjør utdanningene mer fleksible. I et samfunn med økt bruk av velferdsteknologi, og med en rivende utvikling innen digitalisering, er arbeidsverktøyene i studiehverdagen med på å kvalifisere studentene til å være med å forme morgendagens helsetjenester.

Lovisenbergområdet - et Helse-Norge i miniatyr

På Lovisenbergområdet lever sykehus, kommunehelsetjeneste og høgskole i tett naboskap. Lovisenberg er et område i utvikling da befolkningsveksten i Oslo by krever større kapasitet for helsetjenester, blant annet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Bydelene omkring gir oss innsikt i resultatet av helsefremmende, forebyggende og behandlende tjenester, som betyr mer helse og livskvalitet der livet leves. Vi mener at studentene ved LDH tar med seg mye inn i arbeidslivet fra det som foregår på og rundt Lovisenbergområdet.

Her finner du Magasin fra Lovisenberg som speiler noen av aktivitetene som skjer rundt på området.