Lovisenberg diakonale høgskole

Ved Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr vi bachelor i sykepleie, samt masterstudier og videreutdanninger for flere grupper helsepersonell. Vi arbeider også med fagutvikling og forskning om helse, sykdom og pedagogikk. Lovisenberg diakonale høgskole var den første i Norge som kunne tilby en egen sykepleierutdanning.

Ved Lovisenberg diakonale høgskole utdanner vi sykepleiere og spesialsykepleiere.

Fadderuke på LDH 2018

Publisert 12. Desember 2019, 19:51

Sist oppdatert 25. Juni 2024, 10:14

Organisasjonsnummer

Lovisenberg diakonale høgskole

Org.nr: 994881078

Kontakt oss

Lovisenberg diakonale høgskole
Adresse:
 Lovisenberggata 15b, 0456 Oslo 
Tlf: +47 22 35 82 00
E-post: post@ldh.no

Utdanning

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) har siden begynnelsen i 1868 hatt fokus på å utdanne sykepleiere. I dag er vi en utdanningsinstitusjon med over 1000 studenter sentralt plassert på St. Hanshaugen i Oslo. Vi tilbyr følgende studier:

 • Bachelor i sykepleie
 • Master i avansert klinisk operasjonssykepleie
 • Master i avansert klinisk intensivsykepleie
 • Master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie
 • Master i avansert klinisk allmennsykepleie
 • Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie
 • Videreutdanning i palliativ omsorg
 • Videreutdanning i pedagogisk basiskompetanse
 • Videreutdanning i praksisveiledning

Vi er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norden som tilbyr masterstudium i nyfødtsykepleie. 

Vår bachelorutdanning i sykepleie er etterspurt, og en av de vanskeligste å komme inn på i hele landet. Våre studenter er attraktive på arbeidsmarkedet.

Forskning

Forskningen ved LDH er konsentrert om tre områder: Pasientnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning. 

En programmatisk satsning er etablert fra 2020 for å utvikle kunnskap og praksis der kontinuitet er et gjennomgående innsatsområde. 

Flere forskningsgrupper er aktive og virksomheten er nærmere beskrevet på forskningssidene.

Våre verdier

Våre verdier er kvalitet og nestekjærlighet. Verdiordene er vår røde tråd i møtet med studenter og samarbeidspartnere i helsetjenestene. Kvalitet og nestekjærlighet forplikter i arbeidsmiljøet på LDH og på hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt. Vi strekker oss etter kvalitet med fagkompetanse, åpenhet og ansvar. Vi uttrykker nestekjærlighet med respekt, omsorg og solidaritet.

 

Lovisenberg diakonale høgskole sin logo

 

Vår diakonale identitet

Vi bærer med oss historien vår: Vi er Norges første sykepleierutdanning og startet som en del av den internasjonale diakonissebevegelsen. Vår grunntenkning er motivert av et syn på mennesket og menneskets rettigheter som er begrunnet i kristendommen. I møte med dagens samfunn og helsevesen betyr det at vi ønsker å bidra til å løfte frem menneskets iboende verdighet, spesielt i de situasjonene der dette er truet.

Lovisenberg diakonale høgskole, vår eier Diakonissehuset Lovisenberg og den moderne sykepleie i Norge er et verdifellesskap og har vært det i over 150 år. I dette verdifellesskapet er det ikke rom for diskriminering eller krenkelser mot enkeltmennesker eller grupper, uansett tro og livssyn, etnisitet, seksuell orientering, sosial stilling, kjønn eller kjønnsidentitet. Alle skal kunne oppleve seg velkommen og møtt med åpenhet og respekt.  Arbeidsmiljø og læringsmiljø er sammenvevde arenaer med en medmenneskelig forpliktelse. I LDHs arbeid for likestilling og mangfold er det et mål å speile samfunnet innenfor områder som kjønnsfordeling, minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne.

Lovisenbergområdet - et Helse-Norge i miniatyr

På Lovisenbergområdet lever sykehus, kommunehelsetjeneste og høyskole i tett naboskap. Utviklingen og befolkningsveksten i Oslo krever større kapasitet for helsefremmende, forebyggende og behandlende tjenester, som skal legge til rette for mer helse og livskvalitet der livet leves. Storbyhelse er et innsatsområde med helse- og velferdstjenester for mennesker i sårbare situasjoner innen storbyens demografi, arbeids- og levekår. Vi mener at studentene ved LDH tar med seg mye inn i arbeidslivet fra det som foregår på og rundt Lovisenbergområdet.

Her finner du Magasin fra Lovisenberg som speiler noen av aktivitetene som skjer rundt på området.

Vi mener det er viktig å

 • være en praksisnær høyskole som kvalifiserer til kunnskapsbasert og profesjonell omsorg av høy kvalitet
 • utdanne til å ta gode valg der ulike verdier må veies mot hverandre
 • bidra til oppmerksomhet på situasjoner hvor menneskeverdet kan være truet, kvalifisere til helsetjenester for utsatte og marginaliserte grupper i samfunnet, og møte migranters behov for helsehjelp på en inkluderende måte
 • ha ambisjoner om helhetlig omsorg slik samfunnet beskriver at gode omsorgstjenester skal være, med kompetanse innen fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov
 • bidra til den forskningsbaserte kunnskapen som ligger til grunn for utdanningsprogrammene våre

Derfor legger vi inn i våre studietilbud

 • et solid grunnlag for å vurdere, beslutte og handle som sykepleier/spesialsykepleier
 • erfaringer gjennom møte med tjenester som arbeider med utsatte og marginaliserte grupper
 • trening i å sette ord på etiske dilemma og argumentere for verdibaserte løsninger
 • systemkunnskap om helse- og velferdstjenestene
 • kompetanse i å kommunisere med pasienter/brukere og med ledere og beslutningstakere, for å kunne lytte og nå fram med helsehjelp og informasjon

 

kun kors logo.png

 

Kompetanse og omstilling for et digitalt samfunn

Høyskolebygget rommer attraktive og hensiktsmessige fasiliteter for utdanning i sykepleie, med auditorier, klasserom, bibliotek og læringssenter, møte- og grupperom og kontorer. Klinisk læringslab ved LDH er tilpasset ny undervisningsteknologi og simulering som skal støtte praksisstudiene. Mindre synlig enn bygningsmassen er endringen som pågår via digitale løsninger for informasjonsformidling, samarbeid og delingskultur, og som gjør utdanningene mer fleksible. I et samfunn med økt bruk av velferdsteknologi og en rivende utvikling innen digitalisering, er arbeidsverktøyene i studiehverdagen med på å kvalifisere studentene til å være med å forme morgendagens helsetjenester.