Bachelor i sykepleie

Studerer du bachelor i sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) vil du oppnå kunnskap, ferdigheter og kompetanse som setter deg i stand til å arbeide som sykepleier, i en helsetjeneste i stadig omstilling og med rask faglig og teknologisk utvikling. En sykepleier som er utdannet ved LDH er attraktiv på arbeidsmarkedet. LDH er en rendyrket sykepleierhøyskole som ligger sentralt i Oslo.

Student
Studiested
Oslo
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Studiestart
Uke 33
Studieplasser
260
Språk
Norsk
Omfang
Heltid
Kostnad per semester
1550,-

Publisert 12. Desember 2019, 19:51

Sist oppdatert 26. September 2022, 14:27

Med pasientens situasjon og behov som utgangspunkt, med kvalitet og nestekjærlighet som et solid fundament og med sterk faglig kompetanse vil en LDH-utdannet sykepleier kunne utøve selvstendig sykepleie av høy kvalitet og være i front i utviklingen av sykepleiefaget, sykepleierprofesjonen og helsetjenestene. 

Søknadsfrist 2022

Den 20. april kl. 14:00.

Merk! For enkelte søkergrupper er søknadsfristen 1. mars.

Søk via Samordna opptak.


Samordna opptak er åpent for søknader.

Om studiet

Bachelorstudiet i sykepleie er en treårig heltidsutdanning. Fullført utdanning gir 180 studiepoeng. Du gjennomfører ett emne om gangen, og hvert emne avsluttes før neste emne starter. Alle emnene utgjør til sammen en helhet og bygger på hverandre, derfor er rekkefølgen av betydning. I studieforløpet skal du gjennomføre 30 studiepoeng per semester. Etter seks semestre er du ferdigutdannet sykepleier.

Studieplanen er tilrettelagt for tilpassede forløp for studenter som av ulike årsaker har behov for tilpasning.

Første og andre semester

I første semester vil du som student tilegne deg grunnleggende kunnskaper om sykepleie, sykepleiefagets teori og verdigrunnlag, sykepleierprofesjonen og sykepleievitenskap. Du vil få kunnskap om menneskets grunnleggende behov og personsentrert sykepleie til mennesker i alle aldre, og du vil få ferdigheter knyttet til dette. Du skal forstå menneskekroppens oppbygning og funksjon.

I andre semester skal du for første gang ha praksisstudier. I denne praksisperioden skal du utvikle kunnskap og ferdigheter for å ivareta menneskers grunnleggende behov ved langvarige sykdommer og lidelser. Du vil også dette semesteret ha teoretiske studier som vil gi deg grunnlag for å forstå, observere og vurdere. Dette vil du bruke i praksisstudiene.

Tredje og fjerde semester

I praksisstudiene i tredje og fjerde semester utvikler du kunnskaper om og ferdigheter i å gi sykepleie til personer som mottar kirurgisk eller medisinsk behandling. Du skal utvikle kunnskaper og ferdigheter knyttet til menneskets fysiske og psykiske reaksjoner på akutt, kritisk og langvarig sykdom og forverring av tilstand. I tillegg vil du lære å gi undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og helsepersonell.

I fjerde semester utvikler du kunnskaper om ledelse og organisering av helsetjenesten. I fjerde semester inngår også valgbare emner, hvor du velger ett av emnene og gjennomfører dette ved LDH eller ved samarbeidende utdanningsinstitusjoner i utlandet. I dette semesteret begynner også forarbeidet til bacheloroppgaven i form av prosjektplanlegging.

Femte og sjette semester

I femte semester gjennomføres en periode med praksisstudier, og du fortsetter arbeidet med bacheloroppgaven, som er et avgrenset akademisk arbeid.

I sjette semester har praksisstudiene fokus på å utøve sikker og kunnskapsbasert sykepleie til mennesker med sammensatte og komplekse helsetilstander og behov. Du vil få erfaring med å lede og utvikle ditt eget fag.

Emneoversikt

Les mer om emner her.

 

Video: Lars Petter Jonassen

Praksis

Praksisstudier utgjør 50 % av studiet og er deltagende læring i ulike former for reelle kliniske pasientsituasjoner i helsetjenestene. Her skal du forholde deg til ulike former for kunnskap som samlet skal gi grunnlag, forståelse og handlekraft til å vurdere, beslutte og handle i møte med pasienter.

I emnene med praksisstudier, gjennomføres først to uker prekliniske studier for å styrke integreringen mellom teoretiske og kliniske læringsaktiviteter, og forbereder studentene på praksisstudiene som skal gjennomføres. I Klinisk læringslab trener studentene gjennom hele studieforløpet på å gi sykepleie gjennom simulering og ferdighetstrening, som videreføres gjennom strukturerte læringsaktiviteter i praksisstudiene. 

Høyskolen samarbeider tett med helsetjenestene om å tilrettelegge for og sikre kvalitet i studentenes praksisstudier.

Du må regne med noe reising i forbindelse med praksisstudier, avhengig av hvor du plasseres i praksis. Praksisstudiene foregår i en naturlig setting hvor veileder ofte arbeider i turnus. Det er derfor sannsynlig at praksisstudier noen ganger må gjennomføres på ettermiddag- og kveldstid, og noen ganger på natt. Praksisstudier tilrettelegges i samarbeid med høyskolens faste avtalepartnere i helsetjenestene i Oslo-området og andre steder i Norge. Det er også mulig å ta deler av praksisstudiene i utlandet der høyskolen har samarbeidsavtaler.

Les mer om praksisstudier her.

Undervisningen på Lovisenberg diakonale høgskole

Studiet vektlegger aktiv læring med varierte lærings- og undervisningsaktiviteter. Deltagende aktiv læring skjer i fellesskap og kjennetegnes ved at du trener på å forklare, vurdere, utforske, skape og samhandle i møte med et sammensatt fagfelt. Du vil utvikle kompetanse i å anvende verktøy og fagspråk som er tilpasset teknologisk utvikling og framtidens helsetjeneste.

Det vil også være fokus på grunnleggende forståelse av akademisk skrivemåte, og oppbygging av argumentasjon i tale og tekst. Dette vil gi deg et viktig grunnlag for faglig ledelse og utvikling av faget, og et godt utgangspunkt dersom du skulle ønske å studere på mastergradsnivå.

En digitalisert utdanning er integrert i studietilbudet ved LDH. Digitale tjenester bidrar til en helhetlig organisering av studiet. I tillegg gir digitale læringsverktøy nye muligheter til faglig samarbeid på tvers av tid og sted, samt nye muligheter for å visualisere fagkunnskap. 

Fleksibelt studieløp for idrettsutøvere på høyt nivå

Sykepleierstudenter ved Lovisenberg diakonale høgskole som er idrettsutøvere på høyt nivå trenger ikke å måtte velge mellom idrettskarriere og utdanning. Derfor samarbeider LDH med praksistilbydere og Olympiatoppen om å bidra til at flere toppidrettsutøvere kan gå over i en sykepleierkarriere etter endt idrettskarriere. Vi kan tilby fleksible studieløp for en avgrenset gruppe idrettsutøvere. En studiegruppe for studenter på samme program vil bidra til å skape et sterkt læringsmiljø, trekke veksler på erfaring, og støtte opp under den enkelte students progresjon.

Du får en topp utdanning ved en ledende sykepleierhøyskole, og er attraktiv på arbeidsmarkedet.

Hva er et fleksibelt studieløp?

  • Studieplanen ved LDH har en innebygget fleksibilitet og er lettere å tilpasse til behov som følger av idrettslige ambisjoner
  • Hver student får en individuell utdanningsplan
  • Kombinasjon av digital undervisning og undervisning på campus 
  • Vi samarbeider med smidige praksistilbydere
  • Eksempel på tilrettelegging kan være å gjennomføre praksis i konkurransefrie perioder

Driver du idrett på høyt nivå eller er toppidrettsutøver og vurderer å søke opptak ved Lovisenberg diakonale høgskole? Ta kontakt med opptak@ldh.no for mer informasjon.

Om du har fått tilbud om studieplass, og takket ja, kan du søke om toppidrettsstatus i dette nettskjemaet. Søknadsfristen er 1. september.

Opptak ved Lovisenberg diakonale høgskole

Opptakskrav: Generell studiekompetanse.

Karakterkrav: Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og matematikk (fellesfag 224 timer). Karakterkravet i matematikk dekkes også hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2. 

Studiekode:  230050 


Søknadsfrist:  Søknadsfrist kl. 14.00 den 20. april 2022. Merk! For enkelte søkergrupper er søknadsfristen 1. mars 2022.

Poenggrense hovedopptak 2021: 55,7 i ordinær kvote og 49,0 i kvote for førstegangsvitnemål

Kjønnspoeng: 2 tilleggspoeng for menn ved opptak

Søkere som tas opp må legge frem politiattest. Informasjon vedrørende politiattest kan du lese her.

Søknad sendes inn via Samordna opptak. Les mer om søknadsprosedyre, frister og opptakskrav på Samordna opptak.

Det er også mulig å søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Semester- og studieavgift

Som student må du hvert semester betale en semesteravgift på 600,- til LDHs velferdsordning, samt en studieavgift på 950,- per semester. Disse satsene gjelder for nye bachelorstudenter fra og med studieåret 2020*. Studieavgiften går blant annet til dekning av studiemateriell og læringsressurser, kopiavgift, tilgang til digitale kompendier, bidrag til studentdemokratiet, ulike velferdstiltak mv.

Satser for nye studenter på bachelor i sykepleie: 

Semesteravgift: 600,-

Studieavgift: 950,-

Totalt: 1550,-

* For studenter som startet før studieåret 2020 gjelder tidligere satser.

Les mer om semester- og studieavgift her.

Studiekatalog 2022

Kontakt

For spørsmål om opptak:

Send e-post til opptak@ldh.no 

For faglige spørsmål:

Maria Tjønnfjord

Maria Tjønnfjord

Konstituert instituttleder bachelor
Edith Lillian Roth Gjevjon

Edith Lillian Roth Gjevjon

Professor

For andre spørsmål:

Send e-post til post@ldh.no eller ring tlf. 22 35 82 00