Bachelor i sykepleie

Studerer du bachelor i sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) vil du oppnå kunnskap, ferdigheter og kompetanse som setter deg i stand til å arbeide som sykepleier, i en helsetjeneste i stadig omstilling og med rask faglig og teknologisk utvikling. En sykepleier som er utdannet ved LDH er attraktiv på arbeidsmarkedet. LDH er en rendyrket sykepleierhøyskole som ligger sentralt i Oslo.

Studiested
Oslo
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Studiestart
Uke 33
Studieplasser
266
Språk
Norsk
Omfang
Heltid
Kostnad per semester
NOK 1740

Publisert 12. Desember 2019, 19:51

Sist oppdatert 19. Juni 2024, 14:17

Med pasientens situasjon og behov som utgangspunkt, med kvalitet og nestekjærlighet som et solid fundament og med sterk faglig kompetanse vil en LDH-utdannet sykepleier kunne utøve selvstendig sykepleie av høy kvalitet og være i front i utviklingen av sykepleiefaget, sykepleierprofesjonen og helsetjenestene. 

Søk på studiet

15. april 2024

Merk! For enkelte søkergrupper er søknadsfristen 1. mars.

Søk via Samordna opptak.


Samordna opptak åpner 1. februar.

Spørsmål om opptak?
Send e-post til opptak@ldh.no

Om studiet

Bachelorstudiet i sykepleie er en treårig heltidsutdanning. Fullført utdanning gir 180 studiepoeng. Du gjennomfører ett emne om gangen, og hvert emne avsluttes før neste emne starter. Alle emnene utgjør til sammen en helhet og bygger på hverandre, derfor er rekkefølgen av betydning. I studieforløpet skal du gjennomføre 30 studiepoeng per semester. Etter seks semestre er du ferdigutdannet sykepleier.

Første og andre semester

I første semester vil du som student tilegne deg grunnleggende kunnskaper om sykepleie, sykepleiefagets teori og verdigrunnlag, sykepleierprofesjonen og sykepleievitenskap. Du vil få kunnskap om menneskets grunnleggende behov og personsentrert sykepleie til mennesker i alle aldre, og du vil få ferdigheter knyttet til dette. Du skal forstå menneskekroppens oppbygning og funksjon.

I andre semester skal du for første gang ha praksisstudier. I denne praksisperioden skal du utvikle kunnskap og ferdigheter for å ivareta menneskers grunnleggende behov ved langvarige sykdommer og lidelser. Du vil også dette semesteret ha teoretiske studier som vil gi deg grunnlag for å forstå, observere og vurdere.

Tredje og fjerde semester

I praksisstudiene i tredje og fjerde semester utvikler du kunnskaper om og ferdigheter i å gi sykepleie til personer som mottar kirurgisk eller medisinsk behandling. Du skal utvikle kunnskaper og ferdigheter knyttet til menneskets fysiske og psykiske reaksjoner på akutt, kritisk og langvarig sykdom og forverring av tilstand.

I fjerde semester utvikler du kunnskaper om ledelse og organisering av helsetjenesten. I dette semesteret begynner også forarbeidet til bacheloroppgaven i form av prosjektplanlegging.

Femte og sjette semester

I femte semester gjennomføres en periode med praksisstudier, og du fortsetter arbeidet med bacheloroppgaven.

I sjette semester har praksisstudiene fokus på å utøve sikker og kunnskapsbasert sykepleie til mennesker med sammensatte og komplekse helsetilstander og behov. Du vil få erfaring med å lede og utvikle ditt eget fag.

Emneoversikt

Les mer om emner her.

 

Video: Lars Petter Jonassen

Praksis

Praksisstudier utgjør 50 % av studiet og er deltagende læring i ulike former for reelle kliniske pasientsituasjoner i helsetjenestene. Her skal du forholde deg til ulike former for kunnskap som samlet skal gi grunnlag, forståelse og handlekraft til å vurdere, beslutte og handle i møte med pasienter.

I emnene med praksisstudier, gjennomføres først to uker prekliniske studier for å styrke integreringen mellom teoretiske og kliniske læringsaktiviteter, og forbereder studentene på praksisstudiene som skal gjennomføres. I Klinisk læringslab trener studentene gjennom hele studieforløpet på å gi sykepleie gjennom simulering og ferdighetstrening, som videreføres gjennom strukturerte læringsaktiviteter i praksisstudiene. 

Høyskolen samarbeider tett med helsetjenestene om å tilrettelegge for og sikre kvalitet i studentenes praksisstudier.

Du må regne med noe reising i forbindelse med praksisstudier, avhengig av hvor du plasseres i praksis. Praksisstudiene foregår i en naturlig setting hvor veileder ofte arbeider i turnus. Det er derfor sannsynlig at praksisstudier også må gjennomføres på ettermiddag- og kveldstid, og noen ganger på natt. Praksisstudier tilrettelegges i samarbeid med høyskolens faste avtalepartnere i helsetjenestene i Oslo-området og andre steder i Norge. Det er også mulig å ta deler av praksisstudiene i utlandet der høyskolen har samarbeidsavtaler.

Les mer om praksisstudier her.

Undervisningen på Lovisenberg diakonale høgskole

Studiet vektlegger aktiv læring med varierte lærings- og undervisningsaktiviteter. Deltagende aktiv læring skjer i fellesskap og kjennetegnes ved at du trener på å forklare, vurdere, utforske, skape og samhandle i møte med et sammensatt fagfelt. Du vil utvikle kompetanse i å anvende verktøy og fagspråk som er tilpasset teknologisk utvikling og framtidens helsetjeneste.

Det vil også være fokus på grunnleggende forståelse av akademisk skrivemåte, og oppbygging av argumentasjon i tale og tekst. Dette vil gi deg et viktig grunnlag for faglig ledelse og utvikling av faget, og et godt utgangspunkt dersom du skulle ønske å studere på mastergradsnivå.

Studenter og lærer i forelesning
 

En digitalisert utdanning er integrert i studietilbudet ved LDH. Digitale tjenester bidrar til en helhetlig organisering av studiet. I tillegg gir digitale læringsverktøy nye muligheter til faglig samarbeid på tvers av tid og sted, samt nye muligheter for å visualisere fagkunnskap. 

Tilpasset studieløp for toppidrettsutøvere

LDH samarbeider med praksissteder og Olympiatoppen for å bidra til at flere toppidrettsutøvere kan få en sykepleierkarriere etter endt idrettskarriere. Du får en topp utdanning ved en ledende sykepleierhøyskole, og er attraktiv på arbeidsmarkedet. Les mer om tilpasset studieløp for toppidrettsutøvere her.

Opptak ved Lovisenberg diakonale høgskole

Opptakskrav: Generell studiekompetanse.

Karakterkrav: Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og matematikk (fellesfag 224 timer). Karakterkravet i matematikk dekkes også hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2. 

Studiekode: 230050 


Søknadsfrist: Søknadsfrist 15. april 2024. Merk! For enkelte søkergrupper er søknadsfristen 1. mars 2024.

Poenggrense hovedopptak 2023: 51,1 i ordinær kvote og 46,4 i kvote for førstegangsvitnemål

Kjønnspoeng: 2 tilleggspoeng for menn ved opptak

Søkere som tas opp må legge frem politiattest. Informasjon vedrørende politiattest kan du lese her.

Søknad sendes inn via Samordna opptak. Les mer om søknadsprosedyre, frister og opptakskrav på Samordna opptak.

Det er også mulig å søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Semester- og studieavgift

Som student må du hvert semester betale en semesteravgift på 690 kr til LDHs velferdsordning, samt en studieavgift på 1050 kr per semester. Studieavgiften går blant annet til dekning av studiemateriell og læringsressurser, kopiavgift, tilgang til digitale kompendier, bidrag til studentdemokratiet, ulike velferdstiltak mv.

Satser for nye studenter på bachelor i sykepleie: 

Semesteravgift: 690 kr
Studieavgift: 1050 kr

Totalt: 1740 kr per semester

Les mer om semester- og studieavgift her.

Studiekatalog 2024

Kontakt

For spørsmål om opptak og praktisk informasjon:

Send e-post til opptak@ldh.no eller ring telefon 22 35 82 00.

For spørsmål om innhold i studieplan:

Maria Tjønnfjord

Maria Tjønnfjord

Konstituert instituttleder bachelor
Hanne Camilla Heer

Hanne Camilla Heer

Konstituert studieleder bachelor
Camilla Edeklev

Camilla Edeklev

Konstituert studieleder bachelor