Studietilbud Bachelor i sykepleie

Velger du å studere sykepleie, får du gjennom sykepleierutdanningen teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og en samlet kompetanse som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er en rendyrket sykepleierhøgskole sentralt i Oslo. Opptaket 2020 går som normalt.

Student
Studiested
Oslo
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Studiestart
Uke 33, 2020
Studieplasser
230
Språk
Norsk
Omfang
Heltid
Kostnad per semester
1550,-

Oppdatert 13. August 2020, 13:03

LDH tilbyr landets ledende og eldste sykepleierutdanning. Som utdannet sykepleier vil du være i stand til å arbeide i en helsetjeneste med rask faglig og teknologisk utvikling. LDH-utdannede sykepleiere er attraktive på arbeidsmarkedet.

Søknadsfrist

1. mars/15. april til Samordna opptak 


Opptaket 2020 går som normalt

Om studiet

Sykepleie er et spennende og utfordrende yrke som gir kompetanse til å arbeide innenfor alle områder i helsetjenesten, nasjonalt og internasjonalt.

Bachelorstudiet i sykepleie er en treårig heltidsutdanning. Fullført utdanning gir 180 studiepoeng. Du vil kun ha ett emne om gangen, og hvert emne avsluttes før neste emne starter. Alle emnene utgjør til sammen en helhet og bygger på hverandre, derfor er rekkefølgen viktig. I studieforløpet skal du gjennomføre 30 studiepoeng per semester. Etter seks semester er du ferdigutdannet sykepleier.

Det er likevel tilrettelagt for tilpassede forløp for studenter som av ulike årsaker har behov for tilpasning.

Første og andre semester

I første semester vil du som student tilegne deg grunnleggende kunnskaper om sykepleie, sykepleiefagets teori og verdigrunnlag, sykepleierprofesjonen og sykepleievitenskap. Du vil få kunnskap om menneskets grunnleggende behov og personsentrert sykepleie til mennesker i alle aldre, og du vil få ferdigheter knyttet til dette. Du skal forstå menneskekroppens oppbygning og funksjon

I andre semester skal du for første gang ha praksisstudier. I denne praksisperioden skal du utvikle kunnskap og ferdigheter for å ivareta menneskers grunnleggende behov ved langvarige sykdommer og lidelser. Du vil også dette semesteret ha teoretiske studier som vil gi deg grunnlag for å forstå, observere og vurdere. Dette vil du bruke i praksisstudiene.

Tredje og fjerde semester

I praksisstudiene i tredje og fjerde semester utvikler du kunnskaper om og ferdigheter i å gi sykepleie til personer som mottar kirurgisk eller medisinsk behandling. Du skal utvikle kunnskaper og ferdigheter knyttet til menneskets fysiske og psykiske reaksjoner på akutt, kritisk og langvarig sykdom og forverring av tilstand. I tillegg vil du lære å gi undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og helsepersonell.

I fjerde semester utvikler du kunnskaper om ledelse og organisering av helsetjenesten. I fjerde semester inngår også valgbare emner, hvor du velger ett av emnene og gjennomfører dette ved LDH eller ved samarbeidende utdanningsinstitusjoner i utlandet. I dette semesteret begynner også forarbeidet til bacheloroppgaven i form av prosjektplanlegging.

Femte og sjette semester

I femte semester gjennomføres en periode med praksisstudier, og du fortsetter arbeidet med bacheloroppgaven, som er et selvstendig vitenskapelig arbeid. 

I sjette semester har praksisstudiene fokus på å utøve sikker og kunnskapsbasert sykepleie til mennesker med sammensatte og komplekse helsetilstander og behov. Du vil få erfaring med å lede og utvikle ditt eget fag.

Emneoversikt

Les mer om emner her.

 

Praksis

Praksisstudier utgjør 50 % av studiet og er deltagende læring i ulike former for reelle kliniske pasientsituasjoner i helsetjenestene. Her skal du forholde deg til ulike former for kunnskap som samlet skal gi grunnlag, forståelse og handlekraft til å vurdere, beslutte og handle i møte med pasienter.

I forberedelsene til praksisstudiene tilegner du deg faglige begreper og forståelse, og du trener på å gi sykepleie gjennom simulering og ferdighetstrening. Dette gjøres blant annet ved høgskolens simulerings- og ferdighetssenter.

Høgskolen samarbeider tett med helsetjenestene om å tilrettelegge for og sikre kvalitet i studentenes praksisstudier.

Du må regne med noe reising i forbindelse med praksisstudier, avhengig av hvor du plasseres i praksis. Praksisstudiene foregår i en naturlig setting hvor veileder ofte arbeider i turnus. Det er derfor sannsynlig at praksisstudier noen ganger må gjennomføres på ettermiddag- og kveldstid, og noen ganger på natt. Praksisstudier tilrettelegges i samarbeid med høgskolens faste avtalepartnere i helsetjenestene i Oslo-området og andre steder i Norge. Det er også mulig å ta deler av praksisstudiene i utlandet der høgskolen har samarbeidsavtaler.

Les mer om praksisstudier her.

Undervisningen på Lovisenberg diakonale høgskole

Studiet vektlegger aktiv læring med varierte lærings- og undervisningsaktiviteter. Deltagende aktiv læring skjer i fellesskap og kjennetegnes ved at du trener på å forklare, vurdere, utforske, skape og samhandle i møte med et sammensatt fagfelt. Du vil utvikle kompetanse i å anvende verktøy og fagspråk som er tilpasset teknologisk utvikling og framtidens helsetjeneste.

Det vil også være fokus på grunnleggende forståelse av akademisk skrivemåte, og oppbygging av argumentasjon i tale og tekst. Dette vil gi deg et viktig grunnlag for faglig ledelse og utvikling av faget, og et godt utgangspunkt dersom du skulle ønske å studere på mastergradsnivå.

En digitalisert utdanning er integrert i studietilbudet ved LDH. Digitale tjenester bidrar til en helhetlig organisering av studiet. I tillegg gir digitale læringsverktøy nye muligheter til faglig samarbeid på tvers av tid og sted, samt nye muligheter for å visualisere fagkunnskap. 

Vår kandidatprofil

Med pasientens situasjon og behov som utgangspunkt, med kvalitet og nestekjærlighet som et solid fundament, og med sterk faglig kompetanse vil en LDH-utdannet sykepleier kunne utøve selvstendig sykepleie av høy kvalitet og være i front i utviklingen av sykepleiefaget, sykepleierprofesjonen og helsetjenestene.

Opptak ved Lovisenberg diakonale høgskole

Opptakskrav:  Generell studiekompetanse.

Karakterkrav: Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og matematikk (fellesfag 224 timer). Karakterkravet i matematikk dekkes også hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2. 

Studiekode:  230050 


Søknadsfrist:  1. mars/15. april til  Samordna opptak  


Poenggrense hovedopptak 2020: 55,7 i ordinær kvote og 47 i kvote for førstegangsvitnemål

Kjønnspoeng: 2 tilleggspoeng for menn ved opptak

Søkere som tas opp må legge frem politiattest. Informasjon vedrørende politiattest kan du lese her.

Søknadsfrist 15. april 2020. Merk! For enkelte søkergrupper er søknadsfristen 1. mars 2020.

Søknad sendes inn via Samordna opptak. Les mer om søknadsprosedyre, frister og opptakskrav på Samordna opptak.

Det er også mulig å søke opptak på grunnlag av realkompetanse

Semester- og studieavgift

Som student må du hvert semester betale en semesteravgift på 600,- til LDHs velferdsordning, samt en studieavgift på 950,- per semester. Disse satsene gjelder for nye bachelorstudenter fra og med studieåret 2020*. Studieavgiften går blant annet til dekning av studiemateriell og læringsressurser, kopiavgift, tilgang til digitale kompendier, bidrag til studentdemokratiet, ulike velferdstiltak mv.

Satser for nye studenter fra høsten 2020: 

Semesteravgift: 600,-

Studieavgift: 950,-

Totalt: 1550,-

* For studenter som startet før studieåret 2020 gjelder tidligere satser.

Les mer om semester- og studieavgift her.

Spørsmål om opptak?

Send e-post: opptak@ldh.no eller ring tlf: 22 35 82 00

Ledelsen ved bacheloravdelingen

Espen Gade Rolland

Espen Gade Rolland

Studieleder bachelor
Maria Tjønnfjord

Maria Tjønnfjord

Studieleder bachelor
Edith Lillian Roth Gjevjon

Edith Lillian Roth Gjevjon

Instituttleder bachelor

Meld deg på vårt nyhetsbrev