Samarbeidsprosjekter

Lovisenberg diakonale høgskole utlyser prosjektmidler (samarbeidsmidler) for å stimulere faglig utviklingsarbeid. Søknadsfristen for å søke om samarbeidsmidler er 1. februar 2020.

Oppdatert 31. Januar 2020, 09:36

Lovisenberg diakonale høgskole utlyser samarbeidsmidler for prosjekter som fremmer:

 • samarbeidet mellom høgskolen og praksisfeltet om kvalitet, pasientsikkerhet og kunnskapsbasert praksis
 • kvalitet på praksisstudiene til høgskolens studenter

Samarbeidsmidlene kan blant annet benyttes til frikjøp av tid og direkte prosjektrelaterte utgifter som materiell og veiledning. Det er mulig å søke om «særskilte midler» til avgrensede tiltak eller til utvikling av prosjektplan.

 

Prioriteringer for 2020

Prioriterte utviklingsområder for 2019/2020 er:

1. Konkretisering av læringsutbytter ved praksisstudier i samarbeid slik at praksisfelt og høgskole deler språk, innhold og vurdering ved denne læringsmetoden

1.1 Prosjektforslag bør knyttes til ny Forskrift om felles rammeplan med læringsutbyttebeskrivelser for alle helse- og sosialfaglige utdanninger.

1.2 Innsatsområder begrunnet i den nasjonale rapporten Kvalitet i praksisstudier med vekt på

 • Kvalifisering av veiledere for praksisstudier
 • Rollen som veileder
 • Utprøving/iverksetting av en modell/ulike modeller for praksisveiledning

2. Prøve ut læresituasjoner for tverrprofesjonell samarbeidslæring

3. Pasientsikkerhet og kvalitet - samarbeid mellom praksisfelt og LDH

4. Frie midler - tildeles prosjektsøknader fra praksisfeltet

 

Prosedyrer

Frister og søknadsskjema

1. februar 2019 er frist for søknad om midler til å gjennomføre samarbeidsprosjekt. Bruk malen for søknadsskjema.

Gjennomføringsperiode for et samarbeidsprosjekt vil normalt være det kommende studieåret (høst- og vårsemester).

Maks-beløp for tildeling til ett enkelt prosjekt er satt til NOK 100.000. Prosjektavslutning skal være planlagt innen ett år fra prosjektstart.

 

Saksbehandling

Søknadene om samarbeidsprosjekt behandles i tre trinn av sakkyndig utvalg, FoU-utvalget (utvidet med representanter fra helsetjenesten), og rektor.

Svar på søknader sendes til søker fra praksisfeltet med kopi til overordnet og eventuelle samarbeidsparter ved LDH. Vi tar sikte på at svar foreligger ca. to måneder etter søknadsfristen.

Ved vurdering av søknadens innhold legger vi vekt på:

 • Prosjektets mål: er de klart formulert, realistiske og mulig å evaluere?
 • Gjennomføringsplanen: er den tydelig og realistisk?
 • Er studentene involvert i en eller flere faser av prosjektet?
 • Er både praksisfeltet og høgskolen aktive parter i samarbeidet?
 • Kan resultatene fra prosjektet videreføres innen enheten etter sluttført prosjekt?
 • Har resultatene fra prosjektet en overføringsverdi til andre tjenestesteder?

 

Rapportering

Prosjektleder er ansvarlig for å sende en rapport (max 2-3 sider) etter at samarbeidsprosjektet/det særskilte tiltaket er sluttført, senest innen 1. september året etter tildelingen.

 

Ta gjerne kontakt med oss

For faglige spørsmål i forbindelse med søknad, bakgrunn og intensjon med samarbeidsprosjekt kan du kontakte:

Dersom du ønsker en tilbakemelding på tema før du starter søknadsprosessen, er du velkommen til å sende en kortfattet mail.

For spørsmål av administrativ og praktisk art: send epost til admin@ldh.no

 

Mer informasjon om utvikling av samarbeidsprosjekt og føringer for tildeling.

 

Workshop

Har du en idé til et samarbeidsprosjekt som du ønsker å diskutere?

Vi inviterer til workshop på LDH tirsdag 4.desember kl.13.00-14.30. Send din påmelding til admin@ldh.no