Forskning Samarbeidsprosjekter

Lovisenberg diakonale høgskole utlyser hvert år prosjektmidler (samarbeidsmidler) for å stimulere faglig utviklingsarbeid.

Søknadsfrist

1. februar

Søknadsfrist

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 28. September 2021, 13:37

Samarbeidsmidlene skal fremme

  • samarbeidet mellom høgskolen og praksisfeltet om kvalitet, pasientsikkerhet og kunnskapsbasert praksis
  • kvalitet på praksisstudiene til høgskolens studenter

Samarbeidsmidlene kan blant annet benyttes til frikjøp av tid og direkte prosjektrelaterte utgifter som materiell og veiledning. Det er mulig å søke om «særskilte midler» til avgrensede tiltak eller til utvikling av prosjektplan.

Prosedyrer

Frister og søknadsskjema

1. februar er årlig normal frist for søknad om midler til å gjennomføre samarbeidsprosjekt. Bruk malen for søknadsskjema.

Gjennomføringsperiode for et samarbeidsprosjekt vil normalt være det kommende studieåret (høst- og vårsemester).

Maks-beløp for tildeling til ett enkelt prosjekt er satt til NOK 100.000. Prosjektavslutning skal være planlagt innen ett år fra prosjektstart.

Saksbehandling

Søknadene om samarbeidsprosjekt behandles i tre trinn av sakkyndig utvalg, FoU-utvalget (utvidet med representanter fra helsetjenesten), og rektor.

Svar på søknader sendes til søker fra praksisfeltet med kopi til overordnet og eventuelle samarbeidsparter ved LDH. Vi tar sikte på at svar foreligger ca. to måneder etter søknadsfristen.

Ved vurdering av søknadens innhold legger vi vekt på:

  • Prosjektets mål: er de klart formulert, realistiske og mulig å evaluere?
  • Gjennomføringsplanen: er den tydelig og realistisk?
  • Er studentene involvert i en eller flere faser av prosjektet?
  • Er både praksisfeltet og høgskolen aktive parter i samarbeidet?
  • Kan resultatene fra prosjektet videreføres innen enheten etter sluttført prosjekt?
  • Har resultatene fra prosjektet en overføringsverdi til andre tjenestesteder?

Rapportering

Prosjektleder er ansvarlig for å sende en rapport (max 2-3 sider) etter at samarbeidsprosjektet/det særskilte tiltaket er sluttført, senest innen 1. september året etter tildelingen om ikke annet er avtalt..

Ta gjerne kontakt med oss

For faglige spørsmål i forbindelse med søknad, bakgrunn og intensjon med samarbeidsprosjekt kan du kontakte:

Dersom du ønsker en tilbakemelding på tema før du starter søknadsprosessen, er du velkommen til å sende en kortfattet mail.

For spørsmål av administrativ og praktisk art: send epost til post@ldh.no

Mer informasjon om utvikling av samarbeidsprosjekt og føringer for tildeling.