Samarbeidsprosjekter

Lovisenberg diakonale høgskole utlyser prosjektmidler (samarbeidsmidler) for å stimulere kvalitet i praksisstudier og annet faglig utviklingsarbeid. Søknadsfristen er 4. februar 2022.

Søknadsfrist

4. februar

Søknadsfrist

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 22. Desember 2021, 09:29

Lovisenberg diakonale høgskole utlyser samarbeidsmidler for prosjekter som fremmer:

 • kvalitet i praksisstudiene til høgskolens studenter
 • samarbeidet mellom høgskolen og praksisfeltet om kvalitet, pasientsikkerhet og kunnskapsbasert praksis

Samarbeidsmidlene kan blant annet benyttes til frikjøp av tid og direkte prosjektrelaterte utgifter som materiell og veiledning. Det er mulig å søke om «særskilte midler» til avgrensede tiltak eller til utvikling av prosjektplan.

Prioriteringer for tildeling i 2022

Prioriterte utviklingsområder for studieåret 2022/2023:

 1. Kvalitet i praksisstudier
  Eksempler på innsatsområder er:
  1. Å ta i bruk, evaluere og forbedre nyere praksismodeller
  2. Tiltak som følger opp bevarings- eller forbedringsområder etter resultater fra studenters evaluering av tilfredshet med praksisstudier
  3. Implementering og spredning av kompetanse oppnådd for praksisveiledere
  4. Veilednings- og vurderingsprosesser
  5. Samarbeid om relevans av studenters skriftlige oppgaver for praksistilbyder
 2. Frie midler - tildeles prosjektsøknader fra praksisfeltet

Prosedyrer

Frister og søknadsskjema

Søknadsfristen er fredag 4. februar 2022 kl. 1200 for søknad om midler til å gjennomføre samarbeidsprosjekt. Bruk malen for søknadsskjema.

Gjennomføringsperiode for et samarbeidsprosjekt vil normalt være det kommende studieåret, det vil si høst- og vårsemester.

Maks-beløp for tildeling til ett enkelt prosjekt er satt til NOK 100.000. Prosjektavslutning skal være planlagt innen ett år fra prosjektstart.

Saksbehandling

Søknadene om samarbeidsprosjekt behandles i tre trinn, av sakkyndig utvalg, FoU-utvalget (utvidet med representanter fra helsetjenesten), og rektor.

Svar på søknader sendes til søker fra praksisfeltet med kopi til overordnet og eventuelle samarbeidspartnere ved LDH. Vi tar sikte på at svar foreligger ca. to måneder etter søknadsfristen.

Ved vurdering av søknadens innhold legger vi avgjørende vekt på:

 • Prosjektets mål: er de klart formulert, realistiske og mulig å evaluere?
 • Gjennomføringsplanen: er den tydelig og realistisk?
 • Er studentene involvert i en eller flere faser av prosjektet?
 • Er både praksisfeltet og høgskolen aktive parter i samarbeidet?
 • Hva er den konkrete planen for videreføring av resultater fra prosjektet, innen enheten og etter sluttført prosjekt?
 • Har resultatene fra prosjektet en overføringsverdi til andre tjenestesteder?

Rapportering

Prosjektleder er ansvarlig for å sende en kortfattet rapport (ikke over 3 sider) etter at samarbeidsprosjektet/det særskilte tiltaket er sluttført, senest innen 1. september året etter tildelingen.

Har du spørsmål?

Spørsmål om tema, søknadsprosess og kontaktpersoner ved LDH kan rettes til Silje Skaaren-Fystro eller Tonje Gjulem på praksis@ldh.no