Samarbeidsprosjekter

Lovisenberg diakonale høgskole utlyser prosjektmidler (samarbeidsmidler) for å stimulere kvalitet i praksisstudier og annet faglig utviklingsarbeid.

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 7. Februar 2024, 13:52

Lovisenberg diakonale høgskole utlyser samarbeidsmidler for prosjekter som fremmer:

 • kvalitet i praksisstudiene til høyskolens studenter
 • samarbeidet mellom høyskolen og praksisfeltet om kvalitet, pasientsikkerhet og kunnskapsbasert praksis

Samarbeidsmidlene kan blant annet benyttes til frikjøp av tid og direkte prosjektrelaterte utgifter som materiell og veiledning. Det er mulig å søke om «særskilte midler» til avgrensede tiltak eller til utvikling av prosjektplan.

Utlysningen hadde søknadsfrist 6. februar 2023.

Prioriteringer for tildeling i 2023

Prioriterte utviklingsområder for studieåret 2023/2024:

 1. Kvalitet i praksisstudier
  Eksempler på innsatsområder er:
  1. Å ta i bruk, evaluere og forbedre nyere praksismodeller
  2. Tiltak som følger opp bevarings- eller forbedringsområder etter resultater fra studenters evaluering av tilfredshet med praksisstudier
  3. Implementering og spredning av kompetanse oppnådd for praksisveiledere
  4. Veilednings- og vurderingsprosesser
  5. Samarbeid om relevans av studenters skriftlige oppgaver for praksistilbyder
 2. Frie midler - tildeles prosjektsøknader fra praksisfeltet

Prosedyrer

Frister og søknadsskjema

Forrige søknadsfrist var 6. februar 2023 for søknad om midler til å gjennomføre samarbeidsprosjekt. Bruk malen for søknadsskjema.

Gjennomføringsperiode for et samarbeidsprosjekt vil normalt være det kommende studieåret, det vil si høst- og vårsemester.

Maks-beløp for tildeling til ett enkelt prosjekt er satt til NOK 100.000. Prosjektavslutning skal være planlagt innen ett år fra prosjektstart.

Saksbehandling

Søknadene om samarbeidsprosjekt behandles i tre trinn, av sakkyndig utvalg, FoU-utvalget (utvidet med representanter fra helsetjenesten), og rektor.

Svar på søknader sendes til søker fra praksisfeltet med kopi til overordnet og eventuelle samarbeidspartnere ved LDH. Vi tar sikte på at svar foreligger ca. to måneder etter søknadsfristen.

Ved vurdering av søknadens innhold legger vi avgjørende vekt på:

 • Prosjektets mål: er de klart formulert, realistiske og mulig å evaluere?
 • Gjennomføringsplanen: er den tydelig og realistisk?
 • Er studentene involvert i en eller flere faser av prosjektet?
 • Er både praksisfeltet og høyskolen aktive parter i samarbeidet?
 • Hva er den konkrete planen for videreføring av resultater fra prosjektet, innen enheten og etter sluttført prosjekt?
 • Har resultatene fra prosjektet en overføringsverdi til andre tjenestesteder?

Rapportering

Prosjektleder er ansvarlig for å sende en kortfattet rapport (ikke over 3 sider) etter at samarbeidsprosjektet/det særskilte tiltaket er sluttført, senest innen 1. september året etter tildelingen.

Har du spørsmål?

Spørsmål om tema, søknadsprosess og kontaktpersoner ved LDH kan rettes til Katerina Houben katerina.houben@ldh.no