Oppgaveskriving

På denne siden finner du informasjon og tips til skriveprosessen, samt retningslinjer for oppgaveskriving ved LDH. I tillegg finner du begrepsavklaringer, informasjon om publisering i LDH Brage og hjelp til referering.

Publisert 17. Januar 2020, 15:30

Sist oppdatert 30. September 2021, 13:57

Finne og vurdere fagstoff

Litteratursøk

Biblioteket tilbyr kurs i søketeknikk og drop-in veiledning.

Du finner innføring i søketeknikk og trinn-for-trinn veiledning for søk i CINAHL og Ovid (MEDLINE og Embase) i bibliotekets modul "Litteratursøk" i Canvas.

Under følger et utvalg gode eksterne kilder som kan være til hjelp med litteratursøket:

Litteratursøk (Kunnskapsbasert praksis)
Reviewing literature (PhD on Track)
Søking (Søk og Skriv)
Finne kilder (NTNU)

Kildekritikk

Uansett om du søker i faglige databaser eller fritt på nettet, må du utføre kildekritikk. Ta utgangspunkt i kriteriene Troverdighet, Objektivitet, Nøyaktighet og Egnethet (TONE):

 • Troverdighet: Er utgiver anerkjent? Er det utført kvalitetskontroll på artikkelen?
 • Objektivitet: Er artikkelen objektiv, eller er den skrevet for å selge deg noe eller overbevise deg om noe?
 • Nøyaktighet: Er informasjonen oppdatert? Er den eksakt?
 • Egnethet: Er artikkelen beregnet på studenter eller akademikere innenfor fagfeltet? Passer den til din problemstilling?

Dette er bare eksempler på spørsmål du bør stille deg. Følg lenkene under for mer informasjon:

Hvordan velger jeg ut kilder? (VIKO: Veien til informasjonskompetanse sitt nettkurs i kildekritikk)
Kildekritikk (Kildekompasset)

Kritisk vurdering

Neste trinn er å kritisk vurdere innholdet. Kunnskapssenteret sine sjekklister for vurdering av forskningsartikler er spesielt nyttige hjelpemidler.

Sjekklister for vurdering av forskningsartikler (Helsebiblioteket)
Kildevurdering (Søk og Skriv)
Kildevurdering og søk (Sunn skepsis)

Skrive og publisere

Skrive en akademisk oppgave og fagtekst

Fagtekster og akademiske oppgaver har ulik språkbruk og skrivestil enn mer uformelle tekster og skoleoppgaver. Den har krav til disposisjon og innhold, og presis begrepsbruk. Det er også regler for henvisninger og kildebruk (Retningslinjer for APA referering ved LDH). Lenkene under gir alle en god innføring i hvordan å skrive akademiske oppgaver. OBS: De forskjellige institusjonene kan ha ulike strukturelle krav og spesifikasjoner. Husk at LDH sine krav til struktur er overordnet disse.

Podcasten om akademisk skriving (Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold, Nord universitet)
Språk og stil i akademiske oppgaver (OsloMet)
Hvordan skrive oppgave (Høgskolen i Østfold)
VIKO (NTNU)
Skriving (Søk og Skriv)

Startpakka i oppgaveskriving: OsloMet har utarbeidet et nettkurs som passer bra for både nye og gamle studenter. Startpakka er en introduksjon til oppgaveskriving, inkludert litteratursøk, kildebruk og kildehenvisning. Nettkurset krever at du registrerer en bruker og logger inn med denne, her fungerer ikke den vanlige innloggingen din.

Det kan også være en god idé å se på tidligere studenter sitt arbeid. Gå inn i vårt institusjonelle arkiv LDH Brage og se på oppgavene som ligger der.

Publisering

Alle studenter oppfordres til å publisere Bachelor-, Master- og fordypningsoppgavene sine i LDH Brage. På den måten kan andre studenter dra nytte av ditt arbeid, samtidig som det kan være nyttig å kunne vise til eget arbeid senere i livet. Avtale om elektronisk publisering av studentarbeid i LDH Brage.

Master- og videreutdanningsstudenter som skal publisere oppgavene sine via andre kanaler bør benytte seg av vår side om forskningsstøtte.

Klargjøring av begreper og uttrykk som kan brukes i oppgaveformulering

NEVN: Oppregning av faktorer eller fenomen som det spørres om – uten nærmere begrunnelse eller vurdering

DEFINÉR: Kort forklaring som innbefatter det begrepet omhandler og begrensning av dette

BESKRIV: Gjengivelse med egne ord av et problemområde, situasjon eller fenomen  

FORKLAR: Presenter og beskriv hovedinnholdet i et tema. Peke på viktige sammenhenger og antagelser og hvilken betydning og relevans temaet har i den faglige sammenheng

GJØR REDE FOR: Innebærer nevning av faktorer som er med på å avgrense/definere et område, samt forklaring med egne ord på en måte som viser at studenten har forstått stoffet 

VURDÉR: Innebærer foruten en redegjørelse, å få fram ulike synspunkter på emnet, begrunne og se konsekvensene av disse 

IDENTIFISÉR: Vurderer relevante data, trekker konklusjoner og formulerer problemstillinger ut fra disse 

DRØFT: I tillegg til en redegjørelse, innebærer det å få fram ulike synspunkter på emnet, begrunne disse, se dem i forhold til hverandre, og trekke konklusjon(er)  

Også andre begreper/spørreord enn de som er beskrevet her, kan bli benyttet.

Fra og med høsten 2020 er det ny studieplan for bachelor. Med nye læringsutbyttebeskrivelser følger det at det er litt andre begreper og uttrykk som kan benyttes i oppgaveformulering. Se studieplan om læringsutbytte, side 6, 7 og 8 for en beskrivelse av begrepene.

Retningslinjer for oppgaveskriving

Generelt om retningslinjene

De formelle retningslinjene for oppgaveskriving er spesielt rettet mot større arbeid som fordypnings-, bachelor- og masteroppgaver. Ved semesteroppgaver og mindre arbeider vises det til hvordan kravene for oppgaven er formulert. Når det gjelder sitater, referanser og utforming av referanselister, er kravene de samme uavhengig av arbeidets omfang. Her har vi samlet de ressursene dere trenger for å tilfredsstille kravene til oppgaveskriving:

Dokumentformat 

OBS! For "Masteroppgave som vitenskapelig artikkel og refleksjonsoppgave", skal tidsskriftets forfatterveiledning følges. 

 • Papirformat: A4
 • Skrift: Times New Roman, Størrelse 12, Halvannen (1,5) linjeavstand.
 • Marger: 2,5 cm over hele dokumentet.
 • Sidetall: Påføres fra og med oppgavens innledning.
 • Kapitler og underkapitler: Oppgavens deler/kapitler skal inndeles etter desimalsystemet (f.eks.: 1, 1.2, eller 2.2.3). Kapitlene skal nummereres fortløpende fra innledning til avslutning. Innholdsfortegnelsen og referanseliste skal ikke merkes etter desimalsystemet. Det skal normalt sett ikke være nødvendig med mer enn 3 nivåer på mindre studentarbeider og bacheloroppgaver.
  • Ved nye hovedkapitler (1. rang) starter man på ny side.
  • Bruk overskriftsstilene som finnes i tekstbehandlingsprogrammet du bruker (Word/Open Office). Overskrift 1 for hovedkapitler (1. Rang), Overskrift 2 for 2. rang og Overskrift 3 for 3. rang. Da kan du generere innholdsfortegnelsen automatisk.

Maler og disposisjon for de forskjellige oppgavetypene

Referanser og referanseliste (APA 7th)

Etiske og juridiske forhold

Publisering av studentarbeid i LDH Brage