Universell utforming av digitalt læringsmiljø

Publisert 1. September 2022, 14:10

Sist oppdatert 19. September 2023, 13:28

Hva er universell utforming?

Med universell utforming menes at produkter, omgivelser, programmer og tjenester utformes på en slik måte at de kan:

  • brukes av alle mennesker,
  • i så stor utstrekning som mulig, 
  • uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Universell utforming dreier seg om mer enn teknisk tilgang. For eksempel er språkbruk, fargebruk og strukturering av tekst viktig for å inkludere mange studenter med lese- og skrivevansker, samt studenter på autismespekteret.

For oss som høgskole er universell utforming en viktig nøkkel til utdanningskvalitet: Det sørger for mindre frafall og bedre gjennomstrømning, skaper trivsel og bedrer studentenes psykiske helse. 

Hvorfor er det viktig?

Universell utforming av det digitale læringsmiljøet i høyere utdanning er lovpålagt. En minst like viktig grunn til at vi gjør det, er at studiene våre er bedre, rimeligere og mer inkluderende når så mange som mulig får den hjelpen de trenger på det nederste nivået i pyramiden på figuren.

  • 25% av studenter har funksjonsnedsettelse, oftest kroniske sykdommer, lærevansker og psykiske utfordringer (Keute 2018). 
  • Høyere utdanning gir personer med funksjonsnedsettelser over fire ganger så stor mulighet til en jobb (Bifdir).
  • 78% av funksjonsnedsettelsene er usynlige. Dermed kan vi ofte ikke legge til rette for dem på individnivå (Olaussen og Knarlag 2020). Men vi kan støtte opp om disse studentene gjennom universell utforming.
  • 27% av studenter med funksjonsnedsettelse opplever digitale barrierer til undervisningen, og hele 85% meldte om pedagogiske barrierer (Bufdir 2018).

Hvordan gjør du det?

Det skal være enkelt for deg som underviser å gjøre digitalt læringsmiljø og digitale læringsressurser universelt utformet. Vi tilbyr:

Sjekklister for universell utforming

Disse sjekklistene tar deg skritt for skritt gjennom den universelle utformingen av forskjellige formater og medietyper.  Det er lenket til veiledninger for alle teknikker du trenger. Enkelt og greit.