Si ifra

Si ifra er et meldesystem der du kan melde fra om forslag til forbedringer, uheldige hendelser, brudd på rutiner med mer ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 17. Januar 2024, 13:02

Som student og ansatt ved LDH skal du oppleve å være i et trygt og engasjerende lærings- og arbeidsmiljø. Alle former for trakassering, diskriminering og adferd som kan svekke dette, er derfor uakseptabelt.

For at vi skal kunne oppnå et best mulig arbeids- og læringsmiljø, er vi avhengig av dine tilbakemeldinger.

Å melde fra gjøres i kvalitetssystemet. Her logger du inn med din Feide-ID. 

Det er tre kategorier hvor du kan melde fra:

  • Forslag til forbedring
  • Rapportering om avvik
  • Varsling

Logg inn her for å si ifra

Forslag til forbedring

Meld fra om forhold ved det fysiske eller psykososiale lærings- eller arbeidsmiljøet som bør forbedres. Forslag til forbedringer kan for eksempel handle om hva som inspirerer deg og hva vil du ha mer av i lærings- eller arbeidsmiljøet ditt.

Rapportering om avvik

Med avvik menes en ikke-ønsket hendelse, personskade, svikt i rutiner eller mangler i rammeforhold som får konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet ved LDH. Det kan for eksempel være feil og mangler i rom eller bygninger, manglende sosialfaglige tiltak, ekskluderende miljø eller konflikter eller forstyrrende oppførsel.

Varsling

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer. Videre kan det gjelde forhold av arbeidsmiljømessig karakter som mobbing, trakassering, diskriminering, rusmisbruk eller forhold som skaper fare for personers liv og helse, farlige produkter, underslag, korrupsjon, tyveri, bedrageri og økonomisk utroskap i tjenesten, med mer.

Hvis du opplever eller oppdager skadelige, uetiske eller straffbare hendelser skal du varsle om dette.

Varslingsrutiner for studenter ved LDH

  • Du kan alltid varsle studieleder eller andre ved høyskolen som har ansvar i forhold til de spørsmål eller personer varslingen gjelder. Du kan varsle skriftlig eller muntlig, men bruk ordet «varsling» slik at henvendelsen ikke er egnet til å misforstå for mottaker.
  • Du kan også varsle via tillitsvalgte i din klasse eller til Læringsmiljøutvalget (LMU) som så igjen skal følge opp henvendelsen overfor rette vedkommende (kontaktinformasjon kan du få ved å henvende deg personer i styret for Studentparlamentet).
  • Du har alltid rett til å varsle relevante saker til offentlige myndigheter, men det er ønskelig at varsling først gjøres internt slik høyskolen legger til rette for. Du har også mulighet til å varsle eksternt. Dersom du vurderer å varsle eller ønsker å varsle, kan du få råd ved å kontakte Agil Helse på varslingstelefon 64 80 82 80, mandag til fredag i tidsrommet kl. 08:00-20:00. Her vil du få juridisk veiledning for forsvarlig håndtering av varslingen og psykososial veiledning for selvivaretakelse i prosessen. Din oppringning vil bli besvart umiddelbart, og innen 60 minutter vil du bli kontaktet av Agil Helse-personell som er trenet på varslingssaker og personellhåndtering. Tjenesten er anonym, om du ønsker dette. Det kreves kun at du oppgir hvilken virksomhet du ringer fra.

Varsle anonymt 

Du har rett til å varsle anonymt, men det er ønskelig at du oppgir din identitet av hensyn til at saken skal kunne undersøkes grundig for derved å sikre et best mulig resultat.

Dersom du har valgt å identifisere deg som varsler, skal du få tilbakemelding så raskt som mulig om hvordan saken blir behandlet. Så langt som mulig skal du også få tilbakemelding om hvilket utfall saken har fått. Dersom det viser seg at det ikke er avdekket kritikkverdige forhold, vil du få tilbakemelding om dette.

Varslerens navn er en fortrolig opplysning for den begrensede personkrets ved høyskolen som behandler saken.

Introduksjon til kvalitetssystemet (Compilo)

Lov om universiteter og høyskoler pålegger utdanningsinstitusjoner å ha et kvalitetssikringssystem. Lovens § 1.6 lyder: «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring».

I denne videoen får du en introduksjon til hvordan du kan bruke kvalitetssystemet, inkludert Si ifra-funksjonen.

Studentombud

LDH har et felles studentombud som kan gi deg råd og hjelp i saker knyttet til din studiesituasjon. Studentombudet er uavhengig av studieinstitusjon og har taushetsplikt. Dersom du ønsker råd eller bistand kan du kontakte studentombudet. 

Les mer om tjenesten her.