Tilbake til ansatte
Anne Lene Sørensen

Anne Lene Sørensen

Instituttleder MEVU

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Studentaktive metoder
 • Studentveiledning
 • Utdanningsledelse
 • Demens
 • Sykehjem
 • Aksjonsforskning

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Scopinng-review on the use of technology in simulation-based learning to enhance critical thinking in nursing education, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Virtuelle refleksjonsgrupper – veien mot fleksibel samarbeidslæring
 • Sykepleiere i spesialutdanning (SISU)

Undervisning

 • Veiledning
 • Fagdidaktikk
 • Kommunikasjon

Bakgrunn
Utdanning

 • Førstelektor, vurdert av sakkyndig utvalg oppnevnt av UiO, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag
 • Kandidat i sykepleievitenskap, UiO
 • Videreutdanning i aldring og eldreomsorg, LDH
 • Videreutdanning i organisasjon og ledelse, Diakonhjemmets høgskolesenter
 • Off. godkj. sykepleier, LDH

Utvalgt arbeidserfaring

 • Høgskolelektor Bachelorutdanning, Queen Jelena, Montenegro
 • Avdelingssykepleier, nattavd.sykepleier, geriatrisk sykepleier, Lillo sykehjem
 • Assisterende avdelingssykepleier, Lovisenberg diakonale sykehus

Verv

 • Representant NFO Sykepleie, UHR
 • Representant Samarbeidsorganet Oslo kommune, VID, LDH og OsloMet
 • Representant Nasjonal nettverksamling, praksisveilederutdanning
 • Vararepresentant UHR-Helse og sosialfag

Publiseringer