Pedagogisk forskning med fokus på kompetanseutvikling og kvalitet i sykepleierutdanningen

Forskningsgruppens utgangspunkt er produktive interaksjoner mellom høgskole og samarbeidspartnere i praksis for å styrke kvalitet i sykepleierutdanningen.

Forskningsgruppe pedagogisk forskning

I tråd med Stortingsmelding 11 (2015) ønsker vi å bidra til økt kvalitet på sykepleierutdanningen. På bakgrunn av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring er høgskolene pålagt å utdanne studenter med kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kreves for å utøve sitt yrke (Kunnskapsdepartementet, 2011).

Om gruppen

Deltakerne har helsefaglig og pedagogisk profesjonsbakgrunn. Gruppen har kompetanse med å arbeide med ulike tilnærminger innen kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode. Inspirasjon for forskningsarbeidet springer ut fra kvalitet i utdanningen relatert til profesjonsutøvelsen. Felles forskningsinteresser er å styrke klinisk kompetanse, veiledningskompetanse, kritisk refleksjon og utvikling av praksisstudier i sykepleierutdanningen på alle nivå.

 

Fokusområder

  • Hvilke læringsmetoder og læringsprosesser kan bidra til at studentene etter endt utdanning utfører analytisk og selvstendig profesjonsutøvelse
  • Fleksible læringsformer med bruk av digital teknologi som kan øke studentaktivitet og samarbeidslæring og istandsetter studentene til livslang læring
  • Læringseffekter og utbytte av ferdighetstrening og simulering

Mål

Gruppens målsetning er å etablere felles prosjekter for gruppens deltagere

  • Knytte kontakt med samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Bidra til økt publiseringsfrekvens innen ferdighetslæring og simulering ved Lovisenberg diakonale høgskole
  • Videreutvikle pedagogiske kompetanseområder, ferdighetstrening og simulering.

Gruppens leder

Marianne Trygg Solberg

Marianne Trygg Solberg

Førsteamanuensis

Prosjekter

Læringsutbyttenes betydning for kompetanseutvikling i avansert klinisk intensivsykepleie

Prosjektleder: Marianne Trygg Solberg

Prosjektmedarbeider: Cathrine Mathisen, Inger Johanne Finnstrøm

Prosjektdeltakere: Per Kristian Lundin, Marte Lindhjem

Læringsutbyttenes betydning for kompetanseutvikling i avansert klinisk intensivsykepleie.

Å undersøke om læringsutbyttene i Avansert klinisk sykepleie bidrar til oppbygging av nødvendig kompetanse i utøvelse av intensivsykepleie av god kvalitet. Faglig forsvarlighet er et nøkkelord i prosjektet.

  • Formativt evalueringsdesign. Prosjektet utføres i tre delstudier: Fokusgruppeintervju  med studenter, praksisveiledere, og lærere.
  • Fokusgruppeintervju ved fire ulike intensivavdelinger, hvor forskningsspørsmålet omhandler hva intensivsykepleiere i klinisk praksis tenker at kompetansen til en avansert klinisk intensivsykepleier skal innebære.
  • Fokusgruppeintervju hvor intensivsykepleierne vurderer dagens læringsutbytter.

Delprosjekt KILDE – Pilotprosjekt digitale læringsformer i bachelor

Prosjektleder: Marianne Trygg Solberg

Prosjektmedarbeidere: Jofrid Høybakk, Jaroslav Zlamal

Problemformulering: "Hvordan opplever studentene å lære om sykepleieprosessen ved hjelp av omvendt undervisning?"

Hensikten er å undersøke studentens erfaringer med undervisning i sykepleieprosessen, når innlæringen skjer ved hjelp av studentaktive læringsmetoder som omvendt undervisning og gradvis avslørende case.

Bachelorstudentenes erfaringer hentes ut fra fokusgruppeintervju som gjennomføres i etterkant av deres praksisperiode i 2. semester.

Scenario-based simulation as part of clinical practice in Nursing homes: A novel clinical model in Norwegian nursing education

Prosjektansvarlig: Camilla Olaussen

Det primære målet for PhD-prosjektet er å beskrive og utforske en ny klinisk modell i sykepleierutdanningen: Simulering som del av klinisk praksis i sykehjem. Studenters erfaringer med modellen vil utforskes i en kvalitativ studie. Et skjema for sammenligning mellom de to læringsmiljøene; klinisk praksis og simulert praksis, vil bli oversatt og validert for bruk i norsk kontekst. Til slutt vil det utforskes om det er forskjeller i kunnskapsnivå, mestringstro og selvrapportert utbytte mellom studenter som har tradisjonell praksis i sykehjem, og studenter som har simulering som del av klinisk praksis.

Samarbeidsprosjekt med LDH og økernhjemmet: Simulering som et kompetanseløft hos medarbeidere og studenter

Prosjektledere ved LDH: Maud Cecilie Roos og Ida Voss Hestvold

Prosjektmedarbeidere: Monica Malgorzata Wojtaszak, fagsykepleier ved Økernhjemmet, Mette Reiersen Schumacher, kvalitetssjef ved Økernhjemmet.

Prosjektdeltakere: Sykepleiere ved forsterket skjermet enhet ved Økernhjemmet som har veilederansvar for studenter samt studenter i praksis i psykisk helsevern, 6. semester.

Hensikten med prosjektet er å undersøke om simulering kan være en hensiktsmessig metode for å styrke og utvikle studenters og medarbeideres opplevde kompetanse i møte med pasienter med demens og samtidig psykisk lidelse.

Problemstilling: "Hvordan opplever medarbeidere og studenter simulering som en metode for økt kompetanse i møte med eldre som har psykisk lidelse på sykehjem?"

Prosjektdeltakere fra Økernhjemmet har utarbeidet scenarier i samarbeid med høgskolelektorer fra LDH som danner utgangspunkt for simuleringene. Det er gjennomført 4 halve dager med undervisning og simulering ved praksisstedet.

Data er innhentet vha semistrukturerte fokusgruppeintervjuer samt feltnotater. Studenter og veiledere er intervjuet hver for seg.

Virtuelle refleksjonsgrupper - veien mot fleksibel samarbeidslæring

Les mer om prosjektet her

Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet

Les mer om prosjektet her

Prosjektgruppens medlemmer

Jaroslav Zlamal

Stipendiat

Simen Alexander Steindal

Førsteamanuensis

Ørjan Flygt Landfald

Pedagogisk rådgiver

Andréa Nes

Førsteamanuensis/Prosjektleder TOPP-N

Anne Lee Solevåg

Førsteamanuensis

Anne Lene Sørensen

Instituttleder MEVU

Camilla Olaussen

Stipendiat

Hege Vistven

Høgskolelektor

Ida Voss Hestvold

Høgskolelektor

Irene Rød

Høgskolelektor

Jofrid Høybakk

Høgskolelektor

Maud Cecilie Roos

Høgskolelektor

Tove Børsting

Førstelektor

Wenche Oksavik

Høgskolelektor

Marianne Trygg Solberg

Førsteamanuensis