Pedagogisk forskning med fokus på kompetanseutvikling og kvalitet i sykepleierutdanningen

Forskningsgruppens utgangspunkt er produktive interaksjoner mellom høgskole og samarbeidspartnere i praksis for å styrke kvalitet i sykepleierutdanningen.

Forskningsgruppe pedagogisk forskning

Oppdatert 30. April 2020, 12:17

I tråd med Stortingsmelding 11 (2015) ønsker vi å bidra til økt kvalitet på sykepleierutdanningen. På bakgrunn av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring er høgskolene pålagt å utdanne studenter med kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kreves for å utøve sitt yrke (Kunnskapsdepartementet, 2011).

Om gruppen

Deltakerne har helsefaglig og pedagogisk profesjonsbakgrunn. Gruppen har kompetanse med å arbeide med ulike tilnærminger innen kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode. Inspirasjon for forskningsarbeidet springer ut fra kvalitet i utdanningen relatert til profesjonsutøvelsen. Felles forskningsinteresser er å styrke klinisk kompetanse, veiledningskompetanse, kritisk refleksjon og utvikling av praksisstudier i sykepleierutdanningen på alle nivå.

Fokusområder

  • Hvilke læringsmetoder og læringsprosesser kan bidra til at studentene etter endt utdanning utfører analytisk og selvstendig profesjonsutøvelse
  • Fleksible læringsformer med bruk av digital teknologi som kan øke studentaktivitet og samarbeidslæring og istandsetter studentene til livslang læring
  • Læringseffekter og utbytte av ferdighetstrening og simulering

Mål

Gruppens målsetning er å etablere felles prosjekter for gruppens deltagere

  • Knytte kontakt med samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Bidra til økt publiseringsfrekvens innen ferdighetslæring og simulering ved Lovisenberg diakonale høgskole
  • Videreutvikle pedagogiske kompetanseområder, ferdighetstrening og simulering.

Gruppens leder

Marianne Trygg Solberg

Marianne Trygg Solberg

Førsteamanuensis

Prosjekter

Prosjektgruppens medlemmer

Jaroslav Zlamal

Stipendiat

Simen Alexander Steindal

Førsteamanuensis

Ørjan Flygt Landfald

Pedagogisk rådgiver

Andréa Nes

Førsteamanuensis/Prosjektleder TOPP-N

Anne Lee Solevåg

Førsteamanuensis

Anne Lene Sørensen

Instituttleder MEVU

Camilla Olaussen

Stipendiat

Hege Vistven

Høgskolelektor

Ida Voss Hestvold

Høgskolelektor

Irene Rød

Høgskolelektor

Jofrid Høybakk

Høgskolelektor

Maud Cecilie Roos

Høgskolelektor

Tove Børsting

Førstelektor

Wenche Oksavik

Høgskolelektor

Marianne Trygg Solberg

Førsteamanuensis