Tilbake til ansatte
Espen Gade

Espen Gade Rolland

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

 • Psykisk helse og rus
 • Kvalitetsledelse

Forskningsprosjekter

Undervisning

 • Psykisk helse og rus

Bakgrunn

Utdanning

 • Videreutdanning i pedagogisk basiskompetanse, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Videreutdanning i kvalitetsledelse, HIBU
 • Videreutdanning i behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser
 • Videreutdanning i vurdering av voldsrisiko hos mennesker med psykiske
 • lidelser
 • Mastergrad i sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Sykepleier, Frederiksborg Amt Sygeplejeskole, Hillerød, DK

Utvalgt arbeidserfaring

 • Kvalitetsrådgiver, Drammen DPS, Vestre Viken HF
 • Prosjektkoordinator - frikjøpt verv, Norsk sykepleierforbund, Sentralt fagforum
 • Fagutviklingsansvarlig, Vestre Viken HF, Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS, Akuttseksjon
 • Fagutvikler, Vestre Viken HF, Klinikk for psykisk helse og rus, Psykiatrisk avdeling Lier, Akuttseksjon 3
 • Fagutviklingssykepleier, Oslo universitetssykehus, Aker, Klinikk for psykisk helse, Avdeling for psykosebehandling
 • Leder for krisepost, Blefjell Sykehus HF, Kongsberg DPS, Døgnseksjonen
 • Ledende sykepleier, natt, Ullevål Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon, Josefinegate DPS, Pilestredet 77
 • Sykepleier, Sykehuset Østfold HF, Div for psykisk helsevern, Akuttpost 12 kommune (sykehjem og hjemmesykepleie)

Verv

 • Leder i NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (NSF-SPoR)
 • Leder av PSSN (Psykiatriske sykepleieres samarbed i i Norden)
 • 2. vara i Sentralt fagforums arbeidsutvalg (AU) i NSF
 • Medlem i KDs programgruppe for masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid (RETHOS III)
 • Tidligere leder i Nasjonalt forum for Akuttpsykiatri

Publiseringer