Forskningsgruppe for master i avansert klinisk nyfødtsykepleie (NEONOR)

LDH har en egen forskningsgruppe for master i avansert klinisk nyfødtsykepleie som heter NEONOR.

Publisert 12. August 2022, 10:00

Sist oppdatert 21. November 2023, 14:10

 

NEONOR Logo venstrestilt med navn fersken

Om gruppen

Fagmiljøet ved LDH besitter akademisk kompetanse og er forskningsaktive med relevante prosjekter av betydning for utvikling og utdanning i nyfødtsykepleie og kvalifisering av klinisk praksis knyttet til nyfødtsykepleie. I tillegg pågår forskningsprosjekter, kompetanseutviklingsprosjekter og samarbeidsprosjekter med klinisk praksis. 

LDH besitter fra 2020 det eneste professoratet i Norge innen fagfeltet. I tillegg har masterprogrammet tilknyttet en førsteamanuensis med doktorgrad og avhandlingen «Impact of Single-Family Room design on very preterm infants and their parents», samt pågående PhD-prosjekter innen nyfødtsykepleie: «Mechanical ventilation and successful extubation among premature infants at the limit of viability» og «Parent-Nurse Communication and Interactions in Single Family Room NICUs in Norway».

NEONOR adresserer relevant forskning med fokus på:

  • nyfødte barn og deres familiers behov
  • inkludering av foreldre/barnets omsorgspersoner som barnets primære omsorgsgivere under innleggelse og etter utskrivelse
  • perspektiver tilknyttet helsepersonells kompetanseutvikling og ferdigheter.

Fagmiljøet knyttet til MAKNY og MAKNYFLEX har et solid kunnskapsgrunnlag både klinisk og utdanningsfaglig. Alle fagansatte har lang erfaring fra nyfødtintensivavdelinger, både sykepleie- og medisinskfaglig. Masterutdanningen har flere fagansatte i kombinerte stillinger i klinisk praksis og LDH. 

MAKNYFLEX

MAKNYFLEX er et forskningsprosjekt med formål om å lage et fleksibelt læringsdesign for utdanningen i avansert klinisk nyfødtsykepleie ved LDH. Prosjektet er et samarbeid mellom LDH og Helse Vest.

Mål

NEONOR er en forskningsgruppe hvor sykepleiere fra nyfødtavdelinger og vitenskapelig ansatte ved høyskolen møtes, diskuterer og deler informasjon om:

  • Nettverksbygging
  • Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter i nyfødtsykepleie, nyfødtmedisin og undervisningskompetanse
  • Talentutvikling: Masterstudenter og kommende stipendiater
  • Idémyldring om nye forskningstemaer, herunder generering av emnebank, hvor masterstudenter/kommende PhD-stipendiater kan velge fra og la seg inspirere av 
  • Utvikle forskningstemaer innenfor simuleringstrening
  • Tilby hverandre veiledning

Gruppens leder

NEONOR er ledet av professor Hanne Aagaard, som de første 2 årene har ansvar for å etablere gruppen, innkalle til og tilrettelegge møtevirksomhet i fellesskap med en representant fra et av de tilknyttede helseforetakene. 

Hanne Aagaard

Hanne Aagaard

Professor

Møteaktivitet

Estimert møteaktivitet er tre ganger per semester av 2 timers varighet eller etter behov. Møtene vil primært være digitale med mulighet for å tilrettelegge for stedlig møteaktivitet. Første møte avvikles høsten 2022.

Figur maknyforsk
 

Gjensidige forpliktelser 

Det forventes gjensidig taushetsplikt i forskningsgruppen om prosjektideer og prosjektaktiviteter.

Det avtales med LDH om forskningsgruppen kan benytte ressurser fra biblioteket, læringsstøtteenheten, og lignende. Samt i hvilken utstrekning andre lokale biblioteksressurser fra helseforetakene kan benyttes av forskningsgruppens medlemmer.