From simulation-room to clinical practice – postgraduate neonatal nursing students’ transfer of learning from in-situ resuscitation simulation with interprofessional team to clinical practice (tentativ tittel)

Publisert 30. April 2020, 12:11

Sist oppdatert 16. Februar 2021, 14:19

Om prosjektet

Problemstilling: Hvordan erfarer studenter i videreutdanning i nyfødtsykepleie sin kompetanse og ferdigheter i gjenoppliving av nyfødte etter deltagelse i simuleringstrening med interprofesjonelt team?

Hensikten: Gjennom å inkludere sykepleiere i videreutdanning i nyfødtsykepleie i simuleringstrening med realistiske team bidra til å sikre nyfødtsykepleieres ferdigheter og kompetanse i gjenoppliving av nyfødte. Slik legges det til rette for at studenten oppnår det forventede læringsutbyttet for utdanningen ”handle faglig forsvarlig i akutte og komplekse situasjoner” samt  ”samarbeide målrettet med egne kolleger og folk med andre profesjoner innenfor egen organisasjon og på tvers av tjenestenivåer for å sikre sammenhengende og helthetlige pasientforløp” (Lovisenberg diakonale høgskole, 2017).

Deltakere: Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom LDH og Barne- ungdomsklinikken ved Akershus Universitetssykehus. Sykepleiere i videreutdanning i nyfødtsykepleie ved LDH deltok i in-situ simuleringstrening sammen med lege i spesialisering (LIS) i barnesykdommer, overlege (spesialist i barnesykdommer) og anestesilege (LIS) (Ahus).

Data: Data er samlet ved individuelle intervjuer.

Dataanalyse: En kvalitativ innholdsanalyse ble gjort for å systematisere meningsinnholdet (Graneheim & Lundman, 2004).

Prosjektleder

Irene Rød

Irene Rød

Programkoordinator og førstelelektor

Prosjektdeltakere

Heidi Hovde, fagutviklingssykepleier MScN, Avd. Nyfødtintensiv, Ahus

Hilde Jacobsen, praksisveileder MScN, Avd. Nyfødtintensiv, Ahus

Veiledere

Nina Kynø, førsteamanuensis, MSc, RN, PhD, LDH

Anne Lee Solevåg, førsteamanuensis, MD, PhD, Overlege PhD, Barne-og Ungdomsklinikken, Ahus