Operasjonssykepleiers ansvar og funksjoner i kirurgisk team ved avslutning av operasjoner

Publisert 30. April 2020, 12:11

Sist oppdatert 31. Mars 2023, 15:05

Om prosjektet

Prosjektets problemstilling:  Hvordan samhandler og kommuniserer teammedlemmer underveis i operasjoner og spesielt i avslutningen ved kirurgisk telling?

Forskningsprosjektet har til hensikt å bidra til identifikasjon av faktorer som kan forstyrre samhandlingen i kirurgiske team og faktorer som kan forårsake kommunikasjonsbrist på en slik måte at tellingsprosedyren kan mislykkes. Videre er hensikten å studere faktorer som kan sikre en god kommunikasjon i det kirurgiske teamet.

En kvalitativ tilnærming anvendes og datamaterialet er samlet inn via observasjon og dybdeintervju med operasjonssykepleiere ved tre sykehus i Øst-Norge. Dette innebærer observasjon av 12 kirurgiske team og intervju med sterilt utøvende operasjonssykepleier som deltok i teamet.

Funnene som fremkommer i studien kan anvendes i en videre kvalitetsutvikling som kan være med på å trygge det kirurgiske miljø og forebygge at kirurgiske fremmedlegemer gjenglemmes i pasientens kropp under en operasjon. Målet er å øke pasientsikkerheten ved gjennomføring av operasjoner.