Samarbeidsprosjekt med LDH og Økernhjemmet: Simulering som et kompetanseløft hos medarbeidere og studenter

Publisert 30. April 2020, 12:12

Sist oppdatert 16. Februar 2021, 14:19

Om prosjektet

Hensikten med prosjektet er å undersøke om simulering kan være en hensiktsmessig metode for å styrke og utvikle studenters og medarbeideres opplevde kompetanse i møte med pasienter med demens og samtidig psykisk lidelse.

Problemstilling: "Hvordan opplever medarbeidere og studenter simulering som en metode for økt kompetanse i møte med eldre som har psykisk lidelse på sykehjem?"

Prosjektdeltakere fra Økernhjemmet har utarbeidet scenarier i samarbeid med høgskolelektorer fra LDH som danner utgangspunkt for simuleringene. Det er gjennomført 4 halve dager med undervisning og simulering ved praksisstedet.

Data er innhentet vha. semistrukturerte fokusgruppeintervjuer samt feltnotater. Studenter og veiledere er intervjuet hver for seg.

Prosjektledere

Maud Cecilie Roos

Maud Cecilie Roos

Høgskolelektor

Prosjektmedarbeidere

Monica Malgorzata Wojtaszak, fagsykepleier ved Økernhjemmet

Mette Reiersen Schumacher, kvalitetssjef ved Økernhjemmet

Prosjektdeltakere

Sykepleiere ved forsterket skjermet enhet ved Økernhjemmet som har veilederansvar for studenter

Studenter i praksis i psykisk helsevern, 6. semester