Tilbake til ansatte

Praktiske forhold før utveksling

Når du har fått beskjed om at LDH tilbyr deg et studieopphold i utlandet, starter den videre prosessen med planlegging av oppholdet.

Sist oppdatert 6. November 2020, 08:54

Studenten har ansvar for følgende før utreise

Utenlandsstudiet ditt skal være en integrert del av din utdanningsplan på Lovisenberg diakonale høgskole. 

Alle utvekslingsstudenter betaler vanlig semesteravgift til LDH. 

Emnene du skal ta ved det utenlandske lærerstedet må godkjennes på forhånd av studieleder på LDH. Skjemaet utformes av LDH og skal underskrives av student, studieleder, studiesjef og internasjonal koordinator.

Skjemaet for forhåndsgodkjenning finner du her.

Før utreise avholdes forberedelses- og informasjonsmøter for studenter som skal ha studieopphold i utlandet. Disse er obligatoriske.

Pass og visum

Passet ditt må være gyldig minst 6 måneder etter du kommer tilbake til Norge.

Du må ha visum ved utveksling til enkelte land utenfor Europa. Informasjon om dette finner du på informasjonssidene til utvekslingslandene.

Du må selv søke, og du må dekke visumkostnadene selv.

Søknadsprosessen ved visum kan ta tid, så søk visum så snart du har mottatt opptaksbrev fra utdanningsinstitusjonen du skal til.

Vaksiner

Ved utvekslingsopphold utenfor Europa er det anbefalt at du vaksinerer deg mot enkelte sykdommer. På Folkehelseinstituttet finner du oversikt over anbefalte vaksiner. Det kan være spesielle vaksinasjonskrav for helsefagstudenter som skal ut i praksisstudier. Noen vaksiner må tas i flere omganger, så start denne prosessen tidlig. 

Bestille time for prøvetaking ved hjemkomst (Lungerøntgen/IGRA)

Ved praksisstudier i Norden er det ikke nødvendig med dokumentasjon knyttet til helsetilstand etter hjemkomst, med mindre du var innlagt på sykehus under utvekslingsoppholdet.

Dersom du har vært på utveksling i land med høy forekomst av tuberkulose i 3 måneder eller mer må du ta lungerøntgen og IGRA-test ved hjemkomst. For en oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose se her. Prøveresultatene fra lungerøntgen må foreligge før oppstart i praksis og leveres i ekspedisjonen ved LDH.

Før du reiser på utveksling må du ha bestilt timer til prøvetaking. Du må levere bekreftelse på bestilt time for prøvetagning til LDH, dette skjemaet finner du her.

For å få time til prøvetaking må du ha to henvisninger en til lungerøntgen og en til IGRA-test. Henvisningene skaffes i din bydels smittevernskontor.

Forsalg til steder du kan ta testene er Diagnosestasjonen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, tlf 22 11 99 30 eller Akershus universitetssykehus på tlf 02900.

Retningslinjer basert på Tuberkuloseveilederen fra Folkehelseinstituttet.

Testing for MRSA

Dersom du har hatt praksisstudier eller blir innlagt på helseinstitusjon i land utenfor Norden er du pliktig til å la deg teste for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved hjemkomst. Prøven tas hos fastlege umiddelbart etter hjemkomst. Bestill time før du reiser på utveksling. Om du ikke har fastlege i Oslo kan MRSA-testing avtales gjennom Agil Helse som LOS har en avtale med.

Språkkrav

Undersøk om det utenlandske lærerstedet krever språktest. De fleste engelsktalende universitet/høgskoler har krav om dokumentasjon på 4 eller bedre i engelsk fra norsk videregående skole. Hvis du ikke fyller dette kravet, trenger du å ta en språktest.

De aktuelle testene er:

Ved utvekslingsstudier til Tanzania er et 15 timers språkkurs i Swahili inkludert i de første ukene av oppholdet i Tanzania.

I alle tilfelle er det lurt å friske opp/ evt. sette seg inn i språket før du reiser!

Reise

LDH anbefaler å ha avbestillingsforsikring ved kjøp av billetter.

Studenten må regelmessig følge opp reiseråd fra Utenriksdepartementet. Oppdatert informasjon finner du på UDs landsider.

Opplysningsskjema/egenerklæring

Når du reiser ut i regi av LDH er du forpliktet til å informere om reiserute, pårørende og dine kontaktopplysninger. Fyll ut følgende opplysningsskjema.

Forsikringer

Norske statsborgere som studerer i utlandet og som mottar stipend fra Statens lånekasse for utdanning, er automatisk medlem av Folketrygden. Hvis du studerer uten støtte fra Lånekassa, må du søke NAV om frivillig medlemskap. 

Folketrygden dekker ikke hjemreise ved sykdom/ulykke, forsikring av innbo/reisegods eller erstatning ved invaliditet eller død. Du må derfor ha nødvendig forsikring utover det Folketrygden tilbyr, og denne må være gyldig for hele utvekslingsoppholdet.

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har en forsikringspakke tilpasset studier i utlandet. Les mer på deres nettsider.

Skal du studere i et EØS-land må du ha Europeisk helsetrygdkort ved opphold i Europa. Dette er en bekreftelse på at du er medlem av Norsk folketrygd og har rett til behandling av offentlig lege eller ved offentlig sykehus ved sykdom eller skade.

Link til Europeisk helsetrygdkort ved opphold i Europa.

Som NSF-medlem får du også en reiseforsikring, les mer på NSF sine nettsider.

Legehjelp

For å få oversikt over det offentlige helsetilbud i landet du reiser til, vil vi anbefale å kontakte NAV for informasjon.

Kontakt med ambassade

Når du er på studieopphold i land utenfor Norden må du melde til norsk ambassade eller konsulat om din tilstedeværelse i landet.

Det gjør du ved å klikke her.