Deling og deltakelse - stemmer i kvalitetsarbeidet

Publisert 20. Mai 2021, 10:55

Sist oppdatert 4. Juni 2021, 15:06

Prinsippene om deling og deltakelse er sentrale i LDHs systematiske kvalitetsarbeid. Deling av informasjon, ideer og tilbakemeldinger legger til rette for en kontinuerlig dialog om kvalitet. Deltakelse ivaretas ved å gi rom til ulike stemmer i kvalitetsarbeidet gjennom ulike aktiviteter og møteplasser. Samlet understøtter prinsippene en utvikling av en kvalitetskultur ved LDH. 

Studentenes stemmen kommer fram gjennom studentdemokratiet, evalueringer og andre medvirkningskanaler. For å sikre rom for ansattstemmen, er dialog mellom ansatte formalisert i ulike møtefora innad og på tvers av emner, studieprogrammer og avdelinger. Uteksaminerte kandidater, sensorer, praksisfeltet og andre eksterne stemmer høres via systematiske undersøkelser og møtefora. De ulike kildene gir informasjon som er viktig for vurdering av kvalitet som ligger til grunn for forbedringstiltak. 

Studentevalueringer

LDH benytter både interne og eksterne studentevalueringer for å videreutvikle kvaliteten på studietilbudene. Det er en forventning om at studentene skal bidra i kvalitetsarbeidet gjennom deltakelse i evalueringer og studentdemokratiet, for gi tilbakemelding om hva som fungerer godt og hva som eventuelt fungerer mindre godt. 

Hvert studieår utarbeides evalueringskalenderen som gir oversikt over hvilke interne undersøkelser som skal gjennomføres, tilknyttet ulike studieprogram og emner og til hvilket tidspunkt. Evalueringskalenderen utformes på bakgrunn av erfaringer fra forutgående studieår, studenters og ansattes tilbakemeldinger, samt prioriterte satsingsområder og rulleringsplan. Evalueringer som inngår i evalueringskalenderen er blant annet

  • oppstartsundersøkelse
  • emneevaluering
  • praksisevaluering
  • programevalueringer
  • kandidatundersøkelse