Kvalitetssystemet

Publisert 20. Mai 2021, 10:55

Sist oppdatert 4. Juni 2021, 15:01

Kvalitetssystemet er LDHs verktøy for å realisere høgskolens mål for utdanningsvirksomheten og studentenes læringsmiljø. Gjennom kvalitetssystemet visualiseres hovedprosessene som skal sikre gode læringforløp for studentene og tildeler et tydelig ansvar til ulike roller. Gjennom jevnlige vurderinger av kvalitet og andre systematiske aktiviteter skal kvalitetssystemet fremme dialog om kvalitetsutvikling og legge grunnlag for forbedringstiltak. 

Kvalitetssystemet er bygd opp rundt seks kvalitetsdimensjoner:

Styringskvalitet

Kvalitet knyttet til LDHs evne til å styre kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av LDHs virksomhet.

Rammekvalitet

Kvaliteten på personalets kvalifikasjonerog kompetanse, ansattes arbeidsmiljø og studentenes læringsmiljø. Kvaliteten på infrastruktur, samt økonomiske og organisatoriske faktorer

Resultat- og relevanskvalitet

Omfatter kvaliteten på studieprogram, emner og aktiviteter, ansattes kompetanse og studentenes læringsutbytteoppnåelse, samt hvordan en tilfredsstiller anerkjente faglige mål og utdanningenes samfunnsmessige relevans i vid forstand.

Programkvalitet

Kvaliteten på og sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, arbeidsformer og vurderingsformer i studieprogrammene, samt relevansen for yrkeslivet.

Inntakskvalitet

Kvaliteten på søkere og studentene tatt opp ved utdanningene.

Læringskvalitet

Kvaliteten på undervisning, veiledning, studentenes læringsarbeid og læringsutbytte. I dette ligger eksempelvis det faglige innholdet, ulike undervisningsmetoder og læringsformer, herunder forskningsbasert undervisning, ferdighetstrening, simulering og praksisfeltet som læringsarena.

Studenter og ansatte ved LDH har tilgang til Kvalitetssystemet gjennom FEIDE-pålogging. Klikk HER for å logge deg inn i kvalitetssystemet.

Gjesteforelesere, praksisveiledere og lærere i vikarstillinger som ønsker tilgang, kan sende en e-post til post@ldh.no med informasjon om hvilket studieprogram du er tilknyttet.