Kvalitetssystemet

Publisert 20. Mai 2021, 10:55

Sist oppdatert 14. August 2023, 18:24

Kvalitetsarbeidet ved LDH videreutvikler utdanningskvaliteten i alle våre utdanninger. Beskrivelsen av systematikken i kvalitetsarbeidet gir vi gjennom vårt kvalitetssystem. I kvalitetssystemet finner vi verktøyene vi bruker i kvalitetsarbeidet. Gjennom kvalitetsarbeidet oppnår vi høyskolens mål for utdanningsvirksomheten, formulert gjennom strategisk plan.

I kvalitetssystemet finner vi derfor blant annet prosedyrer og prosessbeskrivelser for sentrale prosesser ved utdanningene. I kvalitetssystemet viser vi hvordan den enkelte prosedyre gjennomføres, hvilke roller som er involvert i den enkelte prosessen, hvordan vi kan hente erfaringer ut fra kvalitetsarbeidet, og hvilke steg som tas for å lukke korte og lange tiltakssløyfer.

Kvalitetsarbeidet er systematisert i seks kvalitetsdimensjoner:

Styringskvalitet

Knyttet til LDHs evne til å styre kvalitetsutvikling av virksomheten, gjennom strategisk plan, handlingsplan, rolleavklaringer og liknende.

Rammekvalitet

Omhandler krav i studietilsynsforskriften §2-3 om fagmiljøets kompetanse, samt om ansattes arbeidsmiljø og studentenes læringsmiljø. I tillegg inkluderer rammekvalitet FoU, infrastruktur, økonomiske og organisatoriske faktorer.

Resultat- og relevanskvalitet

Dette gjelder kvaliteten på studieprogram, emner og aktiviteter, studentenes læringsutbytteoppnåelse, samt hvordan vi tilfredsstiller faglige mål og utdanningenes samfunnsmessige relevans.

Programkvalitet

Sammenhengen og samstemtheten mellom læringsutbyttebeskrivelser, arbeidsformer og vurderingsformer i studieprogrammene, samt relevansen for yrkeslivet.

Inntakskvalitet

Kvaliteten på søkere og studentene tatt opp ved utdanningene.

Læringskvalitet

Omfatter undervisning, veiledning, eksamen, studentenes læringsarbeid, internasjonalisering og om læringsutbyttet. Her ligger faglig innhold, ulike undervisningsmetoder og læringsformer, som forskningsbasert undervisning, ferdighetstrening, simulering og praksisfeltet som læringsarena.

Studenter og ansatte ved LDH har tilgang til Kvalitetssystemet gjennom FEIDE-pålogging. Logg deg inn i kvalitetssystemet her.

Gjesteforelesere, gjesteforskere, praksisveiledere og undervisere i vikarstillinger som ønsker tilgang, kan sende en e-post til post@ldh.no med informasjon om hvilket studieprogram du er tilknyttet.