Disputas: Behov for sykepleie på intensivavdelinger

Publisert 12. Februar 2020, 12:20

Sist oppdatert 9. Oktober 2020, 10:34

Siv Stafseth har i sin doktorgradsavhandling målt pasienters behov for sykepleie på norske intensivavdelinger.

Det kan være en utfordring å bemanne en slik avdeling med rett antall og rett kompetanse som vil ivareta pasientsikkerhet og forsvarlig behandling. Det viktigste funnet er at verktøyet Nursing Activities Score - NAS kan måle behovet for sykepleie, og at verktøyet kan belyse kostnader for bemanning på avdelingene.

25. september disputerte Siv Karlsson Stafseth ved Institutt for Klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo med avhandlingen "Assessment of Nursing intensity with Nursing Activities Score in Norwegian Intensive Care Units". 

 

Bemanning av intensivavdelinger - en vanskelig kabal

Temaet bestemte Stafseth seg for da hun arbeidet som avdelingssykepleier på Generell intensiv på Ullevål sykehus. Dette er en av landets mest avanserte enheter for traumepasienter og pasienter med andre kompliserte sykdomsforløp, som sepsis, infeksjoner eller postoperative komplikasjoner. 

– Å kunne bemanne en slik avdeling med både rett antall og rett kompetanse er en vanskelig kabal. Pasienter med tilnærmet lik diagnose kan ha forskjellige behov for intensivsykepleie for å ivareta pasientsikkerhet og forsvarlig behandling, samt pårørende, sier Stafseth.  

Hun forteller at de allerede eksisterende verktøyene ikke dekket moderne pleie og kunne ikke brukes for å beregne kostnader. Personalkostnadene er høye da enhetene er høyteknologiske og sykepleiertette der de fleste er spesialutdannet innenfor intensivsykepleie. Personalkostnadene kan være fra 50-83 % av total døgnpris på en enhet.

 

Ressursbruk har betydning for pleiekvalitet

Verktøyet NAS er internasjonalt og ble oversatt til norsk i 2008. Stafseths første studie var en pilotstudie der verktøyet ble implementert. Hun forteller at det tar rundt to timer å lære seg, men at det kun tar to minutter å angi pleiebehovet per pasient og vakt.  

I dag, omtrent ti år etter at verktøyet ble tatt i bruk i Norge, er det 45 intensivenheter som bruker verktøyet til daglig registrering. Verktøyet inngår også i Norsk intensivregister som er et kvalitetsregister. Ved Oslo universitetssykehus er det ca. 1200 sykepleiere som bruker NAS daglig på papir, men stadig flere bruker det direkte i den elektroniske kurven MetaVision.

I den påfølgende studien ble NAS testet for reliabilitet og validitet; kan vi stole på det vi registrerer, og kan ledelsen bruke det i budsjetter og til kostnadsberegning? I denne og i den neste studien fant de at svaret er "ja" på disse spørsmålene. 

Et døgn kan prises til ca. 25 000-60 000 kr, avhengig av flere faktorer. Totalt var det 14 000 pasienter i Norge som hadde behov for intensivavdelingens ressurser, som tilsvarer 65 000 liggedøgn. 

– Vi ser at ressursbruk er av betydning for kvaliteten på pleien, sier Stafseth. 

 

Forskningen fortsetter

Stafseth er utdannet i Sverge innen intensiv- og anestesisykepleie. Til daglig arbeider hun som fagutviklingssykepleier ved Postoperativ- og intensivavdelingen i Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus. I tillegg har hun en stilling som førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole. Ved spørsmål om hvordan veien videre etter disputasen ser ut, svarer hun: 

– Veien videre er fortsatt forskning på temaet! 

Hun forteller at de har samlet inn data på en medisinsk intensivavdeling som inkluderer 100 pasienter og inngår i en stor internasjonal studie. Nå analyserer de dataen ved å se på sykepleierbemanning, kompetanse og hvordan det går med pasientene; blant annet med tanke på urinveisinfeksjon, infeksjoner i blodet, liggetid og overlevelse på intensivavdeling. 

– Videre liker jeg å undervise og veilede masterstudenter og få dem interessert i forskning, både kvantitativ og kvalitativ metode. 

 

Toppbildet fra venstre: Disputasleder Ida Torunn Bjørk, Universitetet i Oslo; hovedveileder Lisbeth Fagerstrøm, Åbo Akademi, Finland; andreopponent Gunilla Hollman Frisman, Linköpings universitet, Sverige; doktorand Siv Stafseth; førsteopponent Kaija Saranto, University of Eastern Finland; komitéleder Johan Ræder, Universitetet i Oslo; biveileder Tor Inge Tønnessen, Universitetet i Oslo