Intensivkapasitet etter pandemien: både tiltak og statistikk kan styrkes 

Publisert 28. Oktober 2021, 07:5528. Oktober 2021, 07:55

Sist oppdatert 28. Oktober 2021, 19:2728. Oktober 2021, 19:27

Utdanningssektoren og intensivsykepleierne i Norge inviterte onsdag til et åpent webinar om økt intensivkapasitet.

Bilde fra en intensivavdeling med utstyr og ansatte kledd i fullt smittevernsutstyr

Deltakere fra Riksrevisjonen, Helsedirektoratet, Oslo universitetssykehus, NSFs Landsgruppe av intensivsykepleiere, Diakonhjemmet sykehus, Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus HF, Høgskolen i Østfold og Lovisenberg diakonale høgskole delte sine erfaringer fra covid-19-pandemien og perspektiver på tiltak for å møte framtidig behov for intensivsykepleie.

– Pandemien har forsterket de samme kapasitetsutfordringene som vi opplever i hverdagen, sa klinikksjef Øyvind Skraastad ved OUS.

Forskningsresultater og erfaringer fra pasientarbeidet under pandemien satte et fokus på tiltak som kan rekruttere og bidra til å beholde spisskompetanse i intensivavsnittene. Fra LDH ble spesielt viktigheten av å nytenke et støtteapparat for intensivsykepleiere trukket frem:

– Kapasiteten for intensivsykepleie og praksisveiledning undergraves ved feil bruk av spisskompetansen til indirekte pasientrettede funksjoner på dag, kveld og natt. For eksempel kan tilberedning av legemidler ivaretas av annet personell, sier rektor og spesialsykepleier Lars Mathisen. 

Webinaret ble arrangert i samarbeid mellom Universitetet i Agder, NSFs Landsgruppe av intensivsykepleiere og Lovisenberg diakonale høgskole. 

Se programmet for webinaret her.

Se opptak av innlegg og paneldiskusjon fra webinaret her (deler er redigert bort):