Hva kreves av forkunnskaper for å starte på intensivsykepleie? 

Lars Mathisen har vært aktiv i debatten om hvordan intensivkapasiteten kan økes ved å kombinere tiltak for å beholde, avlaste, rekruttere og utdanne spesialsykepleiere. Mathisen mener man må vurdere utdanningen til intensivsykepleiere som en del av en større strategi, da dette også handler om å kombinere god utdanning med avlastning av eksisterende kompetanse i avdelingene. Man må også sørge for at det finnes mangfoldig kompetanse på hver intensivavdeling, slik at man har et bredere grunnlag for gode løsninger under ansvar av intensivsykepleiere. 

Mathisen har påpekt at det er store variasjoner i tolkningen av relevant praksis, og at man kan oppnå bedre resultater ved å sette søkelys på hvilken praksis de kommende studentene har. Mathisen foreslo derfor å vurdere et konsept hvor man erstatter dagens tidskrav med ett års målrettet praksis, hvor studentene jobber på intensiv overvåkning, postoperativt avsnitt. 

Nytt prosjekt for å effektivisere utdannelsesløpet 

Med effekt fra høsten 2022, opprettet ledelsen ved Akuttklinikken ved OUS et prosjekt hvor man skal få systematisk kunnskap om nyutdannede sykepleiere kan gjennomføre ett års erfaring i rekrutteringsstillinger før de begynner på intensivutdanningen. Om dette lykkes vil både de som veileder og sykepleierne selv erfare en god kombinasjon av å gi sykepleie, gi og få en introduksjon til sin kommende spesialitet, og være med på å øke akuttklinikkens totale kapasitet. Ansvarlige sykepleieledere for prosjektet er Mons Sjøberg (avdelingsleder i OUS), og seksjonslederne Camilla Finsand og Linn Christina Aalefjær. Mons og Camilla har god kjennskap til masterstudiet i intensivsykepleie ved LDH fra sine deltidsstillinger ved høyskolen. 

Prosjektet er utformet for å gi størst mulig læringsutbytte for de nyansatte som blir med. Vi har gjennom grundig forarbeid gjennomgått utfordringer som kan oppstå underveis, og laget planer for å redusere effekten av disse», sier Mons Sjøberg, avdelingsleder og intensivsykepleier i OUS.

Portrettbilde av Mons Sjøberg
Mons Sjøberg Høgskolelektor
Det var mange nyutdannede sykepleiere som ønsket å bli med, og de 12 kandidatene som ble valgt ut måtte både ha gode karakterer samt sterk interesse og motivasjon for fagfeltet. Noen har litt arbeidserfaring fra tidligere, andre har jobbet gjennom sommeren, men de fleste har ikke erfaring fra sykehusjobb. 

Rekrutteringssykepleiere veiledes under simulering og ferdighetstrening
Rekrutteringssykepleiere veiledes under simulering og ferdighetstrening

Prosjektet er en kombinasjon av introduksjonsprogram, veiledning og rekruttering av nyutdannede sykepleiere med bachelorgrad. Spesialsykepleierne Tone Rosén og Charlotte Leegaard Kristiansen har fått ansvaret for å tilrettelegge prosjektets introduksjonsprogram. Begge jobber til daglig i Akuttklinikken ved OUS; Tone ved Generell intensiv 2 ved Rikshospitalet, og Charlotte ved Generell intensiv på Ullevål. Instituttleder Anne Lene Sørensen ved MEVU vil delta i følgeforskningen sammen med Mathisen.

Opplevelsen så langt 

Overgangen fra skolebenken til intensivseksjon eller postoperativ seksjon kan bli svært belastende for mange. Etter starten i august 2022, innledet Tone og Charlotte et program hvor sykepleierne gjennomgikk grunnleggende teori og ferdigheter, bruk av utstyr, og trente på praktiske ferdigheter ved hjelp av simuleringer. Det er viktig å trygge deltagerne på at de ikke trenger å kunne alt; de lærer litt i begynnelsen, men hovedtyngden kommer når de behandler pasienter i praksis. 

Utdanningen har foregått på egne seksjoner, ved ledige pasientrom og i auditorier på Rikshospitalet og Ullevål. Tone og Charlotte påpeker at de også har hatt et svært godt samarbeid med Lovisenberg og OUS, og de har blant annet benyttet klinisk lærings-lab i tre dager. Prosjektet har også fått god bistand fra Hege Vistven Stenseth og Camilla Olaussen fra LDH med tilrettelegging av rom, utstyr og dukker.

Etter utløpet av februar 2022 går sykepleiere i rekrutteringsstillingene inn i det eksisterende trainee-programmet som medfører teoretisk opplæring en dag i 17 uker, resterende tid utover våren blir benyttet til klinisk arbeid med pasientkontakt.  

Målet til prosjektet er at de sykepleierne som har gått gjennom prosjektet begynner på intensivutdannelse høsten 2023. Gjennom prosjektet er sykepleierne garantert opptak til masterutdanningen.