APN-EDU-nettverket er finansiert av Nordplus og ble etablert i 2019. Nettverket inkluderer samarbeidspartnere fra høyskoler og universitet i alle de nordiske landene, samt Litauen og Estland. Målet med nettverket er å utvikle en felles forståelse for hva som er kjernekompetansen de avanserte kliniske sykepleierne (AKS) skal sitte igjen med etter endt utdanning for å stå rustet til å utvikle sin egen rolle ute i praksis, arbeide i et helsevesen i endring og møte fremtidens utfordringer med pasienter som har behov for stadig mer avansert og kompleks sykepleie. For å oppnå dette er nettverket dedikert til å dele kunnskap og beste praksis mellom medlemmer og kolleger.

Intensivkurset i Turku var variert. Første dag var fokuset å bli kjent med utdanningssystem generelt og AKS-utdanning spesielt i de ulike landene. Alle deltakerne hadde utarbeidet en poster fra sitt land, hvor de fortalte om lovverk som regulerer utdanningen, hvor mange steder som tilbyr en AKS-utdanning, hvilken kjernekompetanse man utdanner til og hvor AKSene jobber.

Bilde av Loso og Østensjø som holder presentasjon

Andre tema som ble dekket var presentasjon av ulike internasjonale rammeverk og arbeidsområder for AKS og hvordan utdanningen kan legge til rette for personsentrerte helsetjenester i et komplekst helsevesen. Det ble arrangert en workshop knyttet til opplæring i avanserte kliniske metoder, og det ble diskutert metoder for opplæring i gjennomføring av helhetlige kliniske helsevurderinger. Et tema som skapte mye engasjement var hvordan man gjennom studiet bygger opp mot en avansert kompetanse og hvordan denne vurderes, blant annet gjennom en objektiv strukturert klinisk eksamensmetodikk (OSCE). Kursets siste tema handlet om hvordan lærere kan jobbe med å synliggjøre utdanningens viktighet og påvirke politiske beslutninger knyttet til AKS-rollen.

Hva sitter deltakerne igjen med etter kurset?

«Vi har lært utrolig mye om både likheter og forskjeller i helsevesen og utdanning i de nordiske og baltiske landene. Dette har gitt oss en bedre forståelse for hverandres arbeidshverdag som AKS-lærere. Videre har kurset gitt påfyll med gode refleksjoner og konkrete tips som vi vil ta med oss i den videre utviklingen av masterstudiet ved LDH. Det aller viktigste kurset har gitt oss er imidlertid et nettverk av lærere som vi kan dra nytte av til erfaringsutveksling og fremtidige samarbeidsprosjekter» sier Anette og Elisabeth.

Mer informasjon om APN-nettverket finnes på hjemmesiden deres.