NOKUT

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Formålet med NOKUT er å sikre og fremme kvalitet i utdanning. 

Les mer om NOKUT her

LDH oppfyller alle krav til kvalitetsarbeid

Publisert 22. April 2022, 15:2022. April 2022, 15:20

Sist oppdatert 22. April 2022, 15:2022. April 2022, 15:20

NOKUT hadde høsten 2021 tilsyn ved Lovisenberg diakonale høgskole for å gjennomgå kvalitetsarbeidet. 21. april 2022 ble vedtaket fattet, og det viser at LDH oppfyller alle kravene til systematisk kvalitetsarbeid. 

Tilfredsstillende kvalitetsarbeid

Det er høyskolens ansvar å sikre god kvalitet på egne studietilbud. For å sikre at utdanningsinstitusjonene arbeider systematisk med å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningene, gjennomfører NOKUT periodiske tilsyn. Det ble gjennomført tilsyn ved tre høyskoler i fjor høst, og i en pressemelding fra NOKUT sier direktør Kristin Vinje: 

– Gjennom tilsynene har de tre høyskolene vist at de arbeider godt med å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene, og dermed har de fått vurdert sitt systematiske kvalitetsarbeid som tilfredsstillende.

Høyskolebygget

Kvalitetssystem med medvirkning

Gjennom tilsynet fikk LDH vist at kvalitetsarbeidet er godt forankret på alle nivå ved høyskolen. I følge komiteens samlede konklusjon har LDH et helhetlig og velutviklet prosessbasert kvalitetssystem som bidrar til å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene. Her er det tilrettelagt for involvering og medvirkning fra ansatte, studenter og relevante eksterne samarbeidspartnere. Studentene involveres blant annet gjennom referansegrupper på emne- og programnivå. Dette ser komiteen spesielt positivt på. 

Eirik Meisingset Johansen er kvalitetsrådgiver ved LDH. Han arbeider til daglig med kvalitetsarbeidet ved høyskolen, og har hatt en viktig rolle i tilsynsprosessen. Om det endelige vedtaket sier han:

– Dette er en veldig gledelig nyhet! NOKUTs styrevedtak er en solid anerkjennelse av LDHs systematiske arbeid for å utvikle kvaliteten på studieprogrammene våre. Vi kan se tilbake på en omfattende tilsynsprosess, som har involvert store deler av LDHs organisasjon, men som vi har lært mye av. Vi har hatt et utmerket samarbeid med NOKUT og den sakkyndige komiteen underveis, og har nå fått en fyldig rapport som vi skal gjennomgå nøye og bruke i vårt videre arbeid. Men i dag skal vi først og fremst gi oss selv en klapp på skulderen og være veldig stolte. 

Viktig samarbeid med praksis

LDHs utstrakte samarbeid med praksisfeltet blir spesielt trukket frem i komiteens samlede konklusjon. Med flere formaliserte kanaler arbeider høyskolen i samarbeid med praksisfeltet om utvikling av nye, samt evaluering av og videreutvikling av eksisterende studietilbud. 

"Komiteen anser den tette dialogen og det formaliserte samarbeidet som et viktig bidrag til kvalitetsutvikling – for både høgskolen og praksisfeltet", heter det i rapporten. 

Videreutvikling i samråd med studentene

I rapporten blir det også lagt vekt på læringsmiljø, og det kommer frem at LDHs interne system for kvalitetssikring inkluderer læringsmiljø, og at dette jobbes med på flere måter. Her står studentinvolvering og studentmedvirkning sentralt. 

Gjennom tilsynene får institusjonene også råd til hva som kan videreutvikles. Et råd som samtlige høyskoler i høstens tilsyn fikk er å styrke opplæringen av studenttillitsvalgte. LDH har en rekke råd og utvalg studentene deltar i, og her kan opplæringen av studentene spisses. Dette er noe LDH tar til seg, og skal samarbeide med studentene om å forbedre. 

NOKUT

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Formålet med NOKUT er å sikre og fremme kvalitet i utdanning. 

Les mer om NOKUT her