Med bakgrunn av forskriftens kriterier for opprykk og LDHs lokaleretningslinje, har deres dokumenterte forsknings- og utviklingsarbeid blitt vurdert av en ekstern komite.

Førstelektor ligger utenfor et ordinært studieprogram, det gir ingen formell grad. I motsetning til en doktorgrad, hvor man har fokus på forskningsmetode, er førstelektor en utdanning som gir større pedagogisk tyngde. En del av utdanningen inkluderer også forskning på pedagogiske metoder. 

Jofrid Høybakk er intensivsykepleier, og hun har vært ansatt på LDH siden 2000, først ved videreutdanning i intensivsykepleie, og fra 2013 videre som høgskolelektor ved masterutdanningen i avansert klinisk sykepleiere med spesialisering i både intensivsykepleie og allmennsykepleie.

Irene Rød er barnesykepleier, med Master i klinisk sykepleie. Hun har nesten 30 års erfaring fra nyfødtintensivavdelinger, hvor hun også har innehatt rollen som fagsykepleier og avdelingsleder. Fra 2014 har hun jobbet som høyskolelektor ved LDH, ved videreutdanning i nyfødtsykepleie og fra 2019 ved masterutdanning i avansert klinisk nyfødtsykepleie. Irene er nå programkoordinator for masterutdanningen.

Jofrid og Irene har fra høsten 2021 deltatt på LDHs nyoppstartede førstelektorprogram for ansatte med mål om opprykk til førstelektor. Begge har opplevd at programmet har vært et godt «pådriv» og gitt motivasjon til å strukturere meritterende arbeid innen forskning, faglig- og pedagogisk utviklingsarbeid til et profileringsdokument hvor de også reflekterer over egne arbeider. Dokumentet kan sees på som et historisk «best-of» tilbakeblikk over deres opparbeide kompetanse. 

I førstelektorprogrammet har tre ansvarlige veilederne gitt verdifull veiledning underveis, noe som har gitt et ytterligere løft til det faglige innholdet samt oppfylling av formalia krav i henhold til den aktuelle forskriften. I tillegg til førstelektorprogrammet har de sammen gjennomført emnet «Praksisnær forskning og utviklingsarbeid» på PHD-nivå ved Høgskolen i Innlandet. Emnet har gitt erfaring og kompetanse i arbeid med søknad om opprykk til førstelektor. Irene og Jofrid har hatt stor nytte av hverandre underveis, og opplever å ha vært gode sparringspartnere for hverandre under prosessen med utformingen av profileringsdokumentet. De ønsker videre å være til inspirasjon for kollegaer som vil utvikle sin pedagogiske kompetanse, og ønsker fremover også ta del i veiledning av masterkandidater. 

 

I Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-5. stilles følgende kriterier for ansettelse i stilling som førstelektor:

(1) Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling eller (2) Dokumentert omfattende kunstnerisk utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling og

(3) Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt og

(4) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.