Personsentrert omsorg øker jobbtilfredshet

Å gi personsentrert omsorg på sykehjem handler om at omsorgen ikke styres av rutiner og praktiske oppgaver, men av den enkelte beboers ønsker og behov. I sin avhandling Job satisfaction and person-centred care in nursing homes - A study exploring job satisfaction in nursing homes in relation to factors associated with person-centred care, fant Vassbø at å jobbe personsentrert er et tiltak som kan øke jobbtilfredsheten blant pleiepersonell.

Vassbø fant klare sammenhenger mellom jobbtilfredshet og flere ulike faktorer assosiert med personsentrert omsorg. Dette inkluderer å arbeide i et miljø preget av fellesskap og hverdagslighet, å få støtte fra organisasjonen og miljøet til å utføre personsentrert omsorg, samt å oppleve få etisk vanskelige situasjoner i jobben. Det var flere faktorer som ble testet, men det var de nevnte faktorene som kunne forklare tilfredshet. 

Tove Vassbø sitter foran en dataskjerm
Tove Vassbø på disputasdagen

Internasjonal forskning

Doktorgradsprosjektet bestod av tre ulike delstudier, to kvantitative og en kvalitativ. Studien samlet inn data fra Australia, Norge og Sverige. David Edvardsson fra Umeå universitet hadde hovedansvaret for studien med LaTrobe University i Australia, der Universitetet i Oslo representert ved Institutt for sykepleievitenskap og Lovisenberg diakonale høgskole var sentrale samarbeidspartnere. 

Vassbø har lært mye av å være medlem av en forskningsgruppe med erfarne forskere. Hun forteller også at hun har lært hvor krevende det er å gjennomføre et større forskningsprosjekt, og da særlig hvor komplisert det er å gjøre samfunnsvitenskapelig 'real world' forskning. At de har kombinert metoder mener hun har hjulpet dem til å se hele bildet og få en bredere forståelse. 

Bakgrunn fra eldreomsorgen 

Vassbø startet sin karriere som pleiemedhjelper i sykehjem som 17-åring. Senere gikk veien innom hjelpepleier og deretter sykepleier. Hennes brede erfaring innen geriatrisk sykepleie, gjorde det til et naturlig valg å også gå PhD-veien innen eldreomsorgen. 

Vassbø har fokusert på trivsel blant personellet fordi det er stadig flere sykepleiere som ikke ønsker å jobbe i eldreomsorgen lenger. 

– Så hva kan vi gjøre for å øke tilfredsheten? 

Veien videre

I slutten av januar disputerte hun med doktorgraden sin. 

– At det er deilig å få det overstått er det ingen tvil om, sier hun. 

Videre er hun opptatt av å fortsatt forske på hva som kan øke jobbtilfredsheten, og håper andre vil la seg inspirere av arbeidet. En av hovedutfordringene for kvaliteten på omsorgen i sykehjem er tilgangen på tilstrekkelig og kvalifisert personale, og studier viser sammenheng mellom jobbtilfredshet og ønske om å bli i jobben. For at personalet skal ønske å bli i sykehjemmene, må personalet derfor oppleve jobbtilfredshet. 

– Vi kan ikke opprettholde kvalitet hvis vi ikke har personell. Politisk og administrativ ledelse må huske at ønske om å bli i jobben henger sammen med parametere for jobbtilfredshet, avslutter Vassbø.