Tilbake til ansatte

Opprettholdt praksisstudier under pandemien – Studiebarometeret 2020

Publisert 11. Februar 2021, 07:09

Sist oppdatert 11. Februar 2021, 07:58

I dag ble resultater fra Studiebarometeret 2020 offentliggjort. Det har vært et krevende år for studentene, og fjorårets undersøkelse preges av spørsmål knyttet til koronapandemien. Selv om pandemien har påvirket studentene, viser resultater fra LDH blant annet god opprettholdelse av praksisstudier under pandemien. 

Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse om studenters opplevde studiekvalitet som gjennomføres av NOKUT på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020.

Praksisstudier under pandemien

Resultatene fra Studiebarometeret viser at sykepleierstudentene ved LDH er mer tilfreds med praksisstudiene under pandemien sammenliknet med det nasjonale nivået. 

Kun 4 % av bachelorstudentene i sykepleie opplevde at praksis ble avlyst på grunn av nedstengning 12. mars og resten av vårsemesteret. Noen flere studenter på masterstudiet opplevde det samme. På tross av at noen få studenter opplevde avlysning fra enkelte praksissteder, sørget høyskolen for at alle studentene gjennomførte alternative praksisstudier og unngikk forsinkelse i utdanningen.  

På spørsmål om læringsutbytte bachelorstudentene fikk fra praksisperioden, er scoren 4,4 (av 5). Hele 92 % svarer at de er tilfreds eller svært tilfreds på spørsmål om arbeidsoppgavenes relevans for studiet, og gjennomsnittsscoren her er 4,5 (av 5).

Utfordringer med gjennomføring av praksisstudier har vært på dagsorden nasjonalt under hele pandemien. Samtidig har viktigheten av sykepleiere i samfunnet vært tydeligere enn noe gang. LDH uteksaminerte i 2020 et rekordhøyt antall nye sykepleiere.

Nye digitale erfaringer  

Selv om LDH har etterstrebet å opprettholdte praksisstudier, har uventede og uforutsette situasjoner som karantenetid, krevd iverksetting av alternative løsninger for å oppnå læringsutbytter. Nær alle masterstudentene besvarer at de er helt eller delvis enig i at koronasituasjonen har gjort dem mer positive til nettbasert undervisning. 

36 % av heltidsstudentene og 21 % av deltidsstudentene ved master i avansert klinisk sykepleie sier at innleveringsoppgaver har blitt mer brukt. Dette er et eksempel på en alternativ læringsmetode med fokus på læringsutbytte. Bruk av dette har gjort at studentene har kunnet opprettholde studieprogresjonen.

– Masterstudentene har hatt mange utfordringer det siste året, og de har måttet forholde seg til skiftende føringer og nye undervisningsmetoder. Studentene har vist høy grad av fleksibilitet og har mestret situasjonen godt. Samtidig må det også påpekes at pandemisituasjonen har gitt unike muligheter for studentene til utvikling av ny kompetanse, eksempelvis innen smittevern, sier instituttleder Anne Lene Sørensen.

Uventet og krevende situasjon

Mange av studentene svarer også at de savner det sosiale studiemiljøet og at studiemotivasjonen har blitt lavere. Det har vært krevende for mange studenter med tidvis stengt høyskolebygg og digital undervisning. 

– Studenter og ansatte er satt i en uventet og veldig krevende situasjon hvor behov for nytenkning og utvikling har ført til bratte læringskurver. Studiebarometeret hjelper oss til å ta en fot i bakken med et bredt datagrunnlag i mange kategorier. Det bidrar til at vi ikke blir blendet av et rekordhøyt antall nye sykepleiere, eller at LDHs bachelorstudenter er i landstoppen på nasjonal deleksamen i naturvitenskapelige emner, sier rektor Lars Mathisen. Han fortsetter:

– På tross av pandemien er regjeringens mål om å opprettholde studieprogresjon nådd. Den langvarige pandemien gjør at vi må sette inn tiltak mot faktorer som kan true studentenes motivasjon, utholdenhet og helse. 

Her kan du finne alle resultatene fra Studiebarometeret