Instituttleder på MEVU, Anne Lene Sørensen ønsket hjertelig velkommen til tiltredelsesforelesningen og introduserte Marie med følgende ord:

«I vurderingen til professor, fremhevet kommisjonen at din forskning er av høy metodologisk kvalitet og av høy emnerelevans. Du har en metodologisk bredde og det er en styrke at du i stor utstrekning gjennomfører komplekse intervensjoner. Kommisjonen fremhever at din forskning er et sterkt bidrag til kunnskapsutvikling innen helsekompetanse. For oss på LDH er din kompetanse et viktig bidrag til å styrke både forskning- og undervisningskvaliteten innen sykepleie generelt og knyttet til vår masterstudie innen avansert klinisk allmennsykepleie spesielt».

I forelesningen fortalte Marie at omdreiningspunktet for hennes forskning er pasientnær-forskning med nærhet til klinikken. Ønsket er å skape forskning med rammer og vilkår som skaper en kultur for at pasienter med kronisk sykdom og deres pårørende får en mulighet til å være aktivt involvert i sitt eget behandlingsforløp, og har mulighet til å ta selvstendige behandlingsvalg. Målet er å kunne skape intervensjoner og forskning som lar seg implementere i praksis til det beste for pasientene.

Når man søker på en professorstilling, eller opprykk så skal man beskrive tre tematiske områder, Maries vitenskapelige forskning omhandler tre kunnskapsområder:

  1. Self-management hos personer med kronisk sykdom
  2. Pasienters helsekompetansebehov ved kronisk sykdom
  3. Forskning på utvikling, implementering og utfall av komplekse intervensjoner ved kronisk sykdom

Marie har hatt en lang klinisk karriere som sykepleier før den akademiske. Hun var 40 år da hun tok hovedfag, og 49 år da hun tok doktorgrad, og det har vært både fordeler og ulemper ved å komme sent inn i akademia. Det har vært bratte læringskurver ved hvert prosjekt og ved nye metoder, men motivasjonen har hele tiden vært å utvikle bedre behandling og helsetjenester for pasientgruppen studien omhandler, og å samarbeide med andre klinikere og forskere om prosjektene.

Utdanning spiller alltid en rolle i forhold til hvilken type forskning man gjennomfører. Marie er barnesykepleier med hovedfag i sykepleievitenskap. Hun har jobbet lenge ved barnekirurgisk/barneintensiv avdeling.

Hun har i 2 lengre perioder jobbet for Seksjon for behandlingsreiser ved OUS i Izmir i Tyrkia, med voksne pasienter med revmatiske sykdommer på klimabehandling. Hun har senere jobbet som sykepleiefaglig rådgiver på denne seksjonen og blant annet arbeidet med utvikling av pasientundervisning på behandlingsstedene i utlandet, for å gjøre pasientene til aktive medvirkere i undervisning og ikke bare passive tilhørere.

Fra 2011 til 2015 tok hun doktorgrad ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ved UiO med søkelys på self-management (egenbehandling) hos personer med psoriasis. Hun og medforskerne gjennomførte blant annet en RCT studie, hvor bruk av en tillleggsintervensjon med motiverende samtaler per telefon som oppfølging etter klimabehandling ble sammenlignet med vanlig behandling på kliniske og helseøkonomiske parametre. «Motiverende samtale» er en kommunikasjonsmetode med mål om å øke pasientens indre motivasjon for å gjøre atferdsendringer som kan fremme bedre helse. Marie påpekte at kommunikasjonsmetoden har fulgt henne i flere studier og at har vist å være et effektivt tiltak for å styrke self-management.

I perioden 2016-2019, utførte Marie og medforskere en tversnittstudie (som post-doc studie), hvor 825 pasienter med psoriasis som tidligere hadde deltatt på klimabehandling deltok. Målet var å kartlegge helsekompetanse hos personer som var tilbake i vanlig helsetjenestetilbud i Norge og validere et nytt spørreskjema som måler helsekompetanse på en helhetlig måte.

Helsekompetanse handler om den enkeltes evne til å om å få tilgang til, forstå, vurdere, huske og bruke helseinformasjon. Resultatene viste blant annet signifikante sammenhenger mellom helsekompetanse, livskvalitet og self-management. Marie fortalte om forskergruppen som jobber med helsekompetanseforskning i Norge som ledes av professor Astrid Wahl ved UiO. Gruppen har gjennomført flere prosjekter og utvikler og tester ulike sykepleieledede intervensjoner blant annet med pasienter med kols, foreldre til barn med epilepsi og personer som er blitt nyretransplantert, samt helsekompetanse hos helsepersonell.

I utvikling av komplekse intervensjoner er det viktig å vite hvilken forskning som er gjennomført på feltet tidligere, der systematiske oversiktsartikler er en nyttig metode. Marie har deltatt i arbeid med ulike oversiktsartikler med kollegaer på UiO, LDH og med masterstudenter i samarbeid med andre lærere. Å jobbe systematisk med litteraturen gir god metodeforståelse, samtidig som det å jobbe systematisk sammen er lærerikt.

Flere forskningsprosjekter på gang

Marie er engasjert i flere forskningsområder og er akkurat nå ansatt i en liten forskerstilling i et prosjekt om barnekreftoverlevere og fatigue ved Rikshospitalet. Det er flere helsekompetanseprosjekter som er i oppstartfase og flere områder av helsekompetanse og self-management hos personer med kronisk sykdom hvor det er behov for mere forskning. 

Gratulerer så mye, Marie!