Erfaringsdeling fra simulering i ulike profesjoner

Tema for årets workshop var: «Fra student til profesjon, hvordan bygge øvingskultur?».

Erik B. Rosø fra operativ seksjon ved Politihøgskolen startet med et blikk inn i hvordan andre profesjonsstudier bygger øvingskultur. Han presenterte Politihøgskolens krav til ferdighetstrening i studiet og krav til trening for vedlikehold av ferdigheter etter studiet.

Erik B. Rosø fra Politihøgskolen holder presentasjon
 

Deretter fulgte Hege Vistven Stenseth fra LDH med en presentasjon av begrepet «psykologisk trygghet», hva forsking sier om psykologisk trygghet og simulering, og hvordan vi som fasilitator i simulering kan bidra til å skape trygghet for læring i simulering.

Camilla Olaussen fra LDH snakket om simulering i profesjonsutvikling, med presentasjon av resultater og studenters utsagn fra egne forskningsprosjekter i sin ph.d.-avhandling.

Line Bjørnebekk fra Fredrikstad kommune snakket så om hvordan kommuner kan jobbe med kompetanse i samarbeid med simuleringssenter, med eksempler fra kompetanseutvikling og samarbeid mellom Fredrikstad kommune og SimFredrikstad, HiØ.

Siste innlegg i plenumssesjonen holdt Lin Eik Ulvøy, som delte erfaringer rundt hvordan simuleringssentere kan legge til rette for å bygge øvingskultur. Ulvøy delte fra fasilitatorkurs for studenter ved paramedisinstudiet.

VR, psykologisk trygghet og traumeøvelser

Etter lunsj var det tid for parallellsesjoner i LDHs Kliniske læringslab.

Første stasjon handlet om simulering for psykologisk trygghet. Hege Vistven Stenseth ledet rollespill og diskusjonen rundt hva som kan bidra til psykologisk trygghet i øvingssituasjoner og hvilke effekter dette kan ha for å bygge øvingskultur.

Flere sitter i ring inne på et simuleringsrom. En simuleringsdukke er i bakgrunn.
 

Tore Bø og Camilla Olaussen fra LDH ledet neste stasjon om VR med prosedyretrening. Her fikk deltakerne teste VR-briller med programmer studenter ved LDH bruker i undervisning i prosedyretrening på ABCDE-vurdering og NEWS2. Deltakerne fikk også se VR-scenarier for forebygging av vold og trusler, og psykisk helse.

Tre damer med VR-briller, en strekker armen ut
 
Tre kvinner med VR-utstyr
 

Siste stasjon hadde navnet «Øvelse Værste! Studentinvolvering i alle roller», og ble ledet av Fredrik Westmark og Lin Ulvøy. De delte fra to store traumeøvelser som er gjennomført i Fredrikstad. Øvelsen er et samarbeid mellom paramedisinutdanningen og andre beredskapsaktører, som prehospital tjeneste, brann, politi, legevakt, frivillige organisasjoner, kommunen, forsvaret og sykehuset. Over 2 dager skulle 100 studenter øve både prehospitalt og inne på «sykehuset» i SimFredrikstad. I tillegg deltok ca. 80 markører. Paramedisinstudentene hadde selv et stort ansvar inn i planlegging og gjennomføring.

Personer følger med på skjerm hvor en peker på et oversiktsbilde over et landskap