Erklæring om selvstendig arbeid

Oppdatert 20. Desember 2019, 12:17

Ved å levere hjemmeeksamen erklærer jeg at oppgaven som leveres:

  • Ikke har vært brukt til eksamen ved noen høgskole innenlands eller utenlands
  • Ikke refererer til andres arbeid uten at dette er oppgitt
  • Ikke refererer til eget tidligere arbeid uten at dette er oppgitt
  • Har oppgitt alle referanser i litteraturlisten

 

Jeg er kjent med at brudd på disse bestemmelser er å betrakte som fusk,
jfr. Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-7 og 4-8. Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS § 24.