Krav til informasjon om deltakelse i LAR ved praksis i helsefag

Oppdatert 20. Desember 2019, 12:17

Studenter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er pliktige til å opplyse om dette til praksisstedet i forbindelse med at de får tilbud om praksisplass.

Dette følger av lov av 2. juli 1999 om helsepersonell mv (helsepersonelloven) § 8 første og annet ledd som lyder:

Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.

Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler etter første ledd. Helsepersonell som inntar slike legemidler, skal snarest orientere sin arbeidsgiver om dette.

Betegnelsen "Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom" omfatter blant annet legemidler som brukes i forbindelse med LAR.