Krav til tilstedeværelse i praksisstudier

Publisert 14. Februar 2020, 18:53

Sist oppdatert 17. Juni 2024, 13:06

Tilstedeværelse i veiledede praktiske studier

Alle praksisstudier er obligatoriske. Det tilrettelegges med minimum 30 timer tilstedeværelse per uke. Resten av tiden er avsatt til egne studier. Hvis noen av praksisdagene faller på 1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag eller 2. pinsedag, reduseres ikke kravet til antall dager på praksisstedet.

Fravær i praksisstudier

Fravær betraktes som fravær uansett om fraværet skyldes sykdom eller har andre årsaker.

En student regnes som fraværende hvis studenten ikke er til stede i praksisstudier og studenten heller ikke er beskjeftiget med læresituasjoner beskrevet i mål og program for perioden med praksisstudier, eller med aktiviteter som er godkjente som undervisning av høgskolen.

Fravær kan ikke tas igjen på høytidsdager eller i høgskolens ferier.

Grenser for fravær innenfor det enkelte praksisområde

Det er frammøteplikt til all undervisning i praksisstudier. Studenten kan ha inntil 10 % fravær fra en praksisperiode uten å måtte ta det igjen.

Konsekvenser ved overskridelse av fraværsgrensen

Fravær mellom 10 og 20 prosent av en praksisperiode må tas igjen senest innen utgangen av studieåret for at praksisperioden kan godkjennes. Avtale om å ta igjen fravær gjøres med praksislærer og praksissted.

Studenten har ikke krav på veiledning av lærer i ferietiden.

Studenten kan ikke ta igjen fravær ved å forlenge en vanlig praksisdag.

Fravær som overskrider 20 % medfører at studenten må avbryte praksisstudiene og ta hele praksisperioden på nytt neste skoleår. I særskilte tilfeller kan høgskolen avvike fra denne bestemmelsen.

Registrering av fravær

Studenten har selv ansvar for å melde fra om fraværet så fort som mulig til ansvarlig ved praksisstedet og praksislærer. Antall fraværsdager registreres på vurderingsskjemaet.

Dersom du ikke kan gjennomføre praksisstudier som planlagt grunnet egne helseutfordringer eventuelt annet tvingende fravær må du levere dokumentasjon for eksempel legeerklæring for at du ikke skal bruke et forsøk i det aktuelle praksisemnet.

Praksisperioden i sin helhet må tas igjen neste gang det aktuelle emnet gjennomføres. Dersom gyldig dokumentasjon ikke leveres innen gitte frister vil det bli registrert som et tellende forsøk. 

Dokumentasjon leveres via nettskjema her.

Spørsmål om fravær i praksisstudier kan sendes til praksis@ldh.no.

Ikke bestått/ ikke godkjent praksis

Videre studieprogresjon

Når en student får karakteren Ikke bestått/Ikke godkjent i en praksisperiode, må perioden tas om igjen før studenten kan fortsette studiet. Får studenten vurdert samme periode til Ikke bestått/Ikke godkjent to ganger, må studiet normalt avbrytes. Nye praksisperioder tilrettelegges normalt sammen med etterfølgende kull. Videre studieprogresjon følges opp av eksamensteam: eksamen@ldh.no.

I forbindelse med at en praksisperiode vurderes til Ikke bestått/Ikke godkjent, skal praksislærer og student sammen fylle ut «Melding om overføringssamtale» som du finner her. Praksislærer skriver under og studenten skal ha kopi. 

Før praksisperioden tas på nytt, innkalles det til møte mellom praksislærer, student og ny praksislærer for å overføre kunnskapen om studentens faglige situasjon. 

Studenten kan, dersom særlige grunner foreligger, søke om å få tilrettelagt praksisperioden for tredje gang. Søknad sendes utvalg for vurdering av søknader om ekstra eksamensforsøk eller praksisperiode, som behandler slike saker på delegasjon fra Høgskolestyret. 

Tid til organisasjonsarbeid

Studenter kan være borte fra praksisstudiene for å drive organisasjonsarbeid i høgskolen eller studentdemokratiet inntil 10 % av en enkelt praksisperiode, maksimalt 12 dager pr. studieår, uten at det registreres som fravær.

For at organisasjonsarbeid ikke skal regnes som fravær, må hvert fravær godkjennes. Fraværet registreres på skjema «Tid til organisasjonsarbeid», og ansvarlig møteleder underskriver. Skjemaet fremvises ved avsluttende vurdering. Samme skjema brukes hele studieåret. 

Dersom en student står i fare for å få ikke bestått praksis, og denne har vært borte fra praksis mer enn 10 % av praksisperioden, inkludert organisasjonsarbeid og annet fravær, kan lærer og praksisveileder i samarbeid pålegge studenten å ta igjen fraværet som overskrider 10 % av praksisperioden. 

Obligatoriske deler av programmet må likevel være gjennomført i samsvar med reglementet for disse.

Skjema for tid til organisasjonsarbeid finner du her.

Forsvaret

Ved innkalling til Forsvaret har studenten lovfestet rett på permisjon i henhold til Lov om universiteter og høyskoler §4-3 e, første ledd. Avhengig av tidsrommet det kalles inn til vil praksisperioden i noen tilfeller kunne tilrettelegges slik at både praksis og tjeneste vil kunne gjennomføres. Ved lengre tjenesteinnkalling vil praksis måtte gjennomføres på et senere tidspunkt når praksisemnet avholdes neste gang.

Det kan være mulig å få fritak for øvelser dersom LDH sender dokumentasjon som bekrefter at du er aktiv student og har obligatorisk oppmøte i praksis. Dette må avklares med Forsvaret i hvert enkelt tilfelle.

Kontakt praksisteamet på praksis@ldh.no ved spørsmål og avklaringer knyttet til din innkalling og praksisgjennomføring.