Smittevern og medisinsk testing (TBC og MRSA)

Her finner du informasjon om medisinske krav for deg som skal ut i praksis.

Publisert 14. Februar 2020, 18:53

Sist oppdatert 21. Mars 2023, 10:08

Tuberkulose (TBC) og Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

I helseinstitusjoner er det strengere smitteverntiltak mot MRSA for å hindre at bakteriene etablerer seg og spres i sykehus og sykehjem.

Studenter som skal ut i praksisstudier må være bevisst sin smittestatus når det gjelder tuberkulose (TBC) og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA).

Krav til medisinsk testing

Du har plikt til å påse at du følger de kravene som gjelder i forhold til medisinsk testing og vaksinasjon. Det gjelder gjennom hele studietiden.

Regelverket for smittevern ved LDH følger til enhver tid anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

Ved semesterregistrering ved LDH må du bekrefte å ha lest og forstått informasjon om krav til medisinsk testing og smitterisiko. Dette bekreftes i Studentweb.

Medisinsk testing

Dersom du har vært utsatt for smitterisiko for tuberkulose (TBC) eller meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA), må du teste deg før du kan gå ut i praksisstudier.

For å finne ut om du kan ha vært utsatt for økt smitterisiko, må du lese spørsmålene under:

 • Hvis du kan svare NEI på alle spørsmålene, skal du ikke foreta deg noe.

 • Hvis du kan svare JA på et eller flere av spørsmålene, må du følge instruksene under for TBC og MRSA.

Tuberkulose (TBC)

TBC er en bakteriesykdom som smitter ved luftsmitte.

Besvar spørsmålene under med JA eller NEI:

 1. Kommer du fra, eller har du i løpet av de siste tre årene oppholdt deg minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose.

  Se FHI liste over land med høy og særlig høy forekomst av tuberkulose

 2. Har du vært i kontakt med tuberkuløs smitte eller kan du på andre måter ha vært utsatt for tuberkuløs smitte?

Svarte du JA på minst ett av spørsmålene ovenfor, gjelder følgende:

 • Du har vært utsatt for økt smitterisiko og har en lovpålagt plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse.

 • Du må gjennomføre tuberkuloseundersøkelse selv om du har tatt BCG-vaksine. Du må selv sørge for tuberkuloseundersøkelse (blodprøven IGRA og røntgen thorax).

 • Studenter kan ta kontakt med fastlege, helsestasjon i din bydel eller diagnosestasjonen på OUS.

 • Kostnader i forbindelse med medisinsk testing dekkes av studenten.

 • Du må varsle praksiskoordinator umiddelbart på praksis@ldh.no

 • Du kan ikke starte praksisstudier før negativt resultat av medisinsk undersøkelse foreligger.

 • Du kan ikke oppholde deg på skolen eller delta på undervisning/ferdighetstrening etter at du har testet positivt for tuberkulose. For ytterligere informasjon om Tuberkulose se FHIs faktaside her.

 • Du må kunne dokumentere resultat av testingen, og fremvise denne for praksiskoordinator før praksisoppstart.

 • Om prøven er positiv må du gjennomgå behandling. Det kan medføre at du ikke kan følge praksisstudier sammen med kullet ditt, og kan derfor påvirke studieprogresjonen din.

Svarte du NEI på alle spørsmål, gjelder følgende:

 • Du trenger ikke foreta deg noe.

 • Senere i studiet er det ditt ansvar å melde fra dersom du har vært utsatt for smitte.

Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

MRSA er betegnelsen på en bakterie (gule stafylokokker) som har utviklet resistens mot viktige typer antibiotika.

Besvar spørsmålene med JA eller NEI:

 1. Jeg har tidligere fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver

 2. Jeg har i løpet av siste 12 måneder:

 • Fått påvist MRSA, selv om senere kontrollprøver har vært negative
 • Bodd i samme husstand som MRSA-positive
 • Har hatt nær kontakt** med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr
  • **Med nær kontakt menes fysisk kontakt over tid, det vil si at man ofte er sammen med en kjent MRSA positiv og håndhilser, gir klem eller lignende uten å bruke hansker og munnbind. Eksempel på situasjoner der slik kontakt kan forekomme er:
   • samvær med kjent MRSA-positivt familiemedlem eller venn
   • besøk hos kjent MRSA-positiv pasient som ikke er isolert (sykehjem/hjemmesykepleie)
   • arbeid i eller være i en helsetjeneste der det pågår MRSA utbrudd
 • Vært i land utenfor Norden og der har:
  • vært innlagt i helseinstitusjon
  • fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste
  • arbeidet som helsearbeider**
   • **Med arbeid som helsearbeider menes alt pasientrettet arbeid og i og utenfor helseinstitusjon, f.eks. som primærlege, i hjemmetjenesten, i sykehjem eller sykehus, i bistand- eller nødhjelpsarbeid.
 • Oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir

Svarte du JA på minst ett av spørsmålene ovenfor, gjelder følgende:

 • Du har lovpålagt plikt til å gjennomgå testing for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA-prøve).

 • Du må selv sørge for testing hos fastlege.

 • Kostnader i forbindelse med medisinsk testing dekkes av studenten.

 • Du må varsle praksiskoordinator umiddelbart på praksis@ldh.no

 • Du kan ikke starte i praksisstudier før negativt prøvesvar foreligger. Det kan ta noe tid å få svar på prøven.

 • Du kan oppholde deg på skolen og delta i undervisning/ferdighetstrening til tross for positiv MRSA prøve så lenge allmenntilstanden er god. Det er kun dersom du har forkjølelsessymptomer og samtidig positiv MRSA  hals-prøve at du må holde deg hjemme. Du må også sette deg inn i FHIs retningslinjer under "Informasjon til personer som er bærere av MRSA" som du finner her.

 • Du må kunne dokumentere resultat av testingen, og fremvise denne for praksiskoordinator før praksisoppstart.

 • Om prøven er positiv må du gjennomgå behandling. Det kan medføre at du ikke kan følge praksisstudier som oppsatt og kan derfor påvirke studieprogresjonen videre.

Svarte du NEI på alle spørsmål, gjelder følgende:

 • Du trenger ikke foreta deg noe.

 • Senere i studiet er det alltid ditt ansvar å melde fra dersom du har vært utsatt for smitte.

Noen praksissteder, som for eksempel Oslo kommune, ber om at du som student fyller ut egne skjemaer for TBC og MRSA ved praksisoppstart.

Er du som student usikker på om du har vært utsatt for MRSA-smitte kan FHI kontaktes på tlf. 21 07 70 00 hvor du også kan få råd i smittevernspørsmål.

Vaksinasjon mot tuberkulose (BCG)

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet.

Studenter som tar helsefaglige utdanninger har økt risiko for å bli utsatt for tuberkulosesmitte. Studenter ved disse utdanningene bør derfor være vaksinert mot tuberkulose.

Hvis du ikke har fått BCG-vaksine tidligere, kan du kontakte kommunehelsetjenesten/helsestasjon eller legekontor på ditt hjemsted og be om BCG-vaksinasjon. Sjekk hvilke vaksiner du har her.

Korona

Det er anbefalt at du har status som fullvaksinert for å sikre at du får gjennomført praksis.

Studenter som er i praksis blir sidestilt med ansatte, og skal etterfølge akkurat samme rettninglinjer for smittevern som øvrige ansatte på praksisstedet.

Det forventes at du som student setter deg inn i informasjon fra praksisstedet, og holder deg oppdatert på regjeringen sine nettsider hvor du finner gjeldende informasjon om nasjonale og regionale tiltak og råd.

Har du spørsmål om koronavaksinering ta kontakt med praksis@ldh.no.

Influensa

LDH oppfordrer alle helsefagstudenter til å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å ta influensavaksine. 

Mange praksissteder ber om, eller krever, at studentene tar influensavaksine før de starter i praksis.

Enkelte praksissteder tilbyr influensavaksine til studenter i praksis. Informasjon om dette gis av det enkelte praksisstedet etter at praksisplassene er fordelt. Du kan også ta influensavaksine hos fastlege.

Medikamentbruk

Studenter som bruker psykofarmaka eller andre legemidler som kan påvirke deres gjennomføring av praksisstudiene, skal informere praksisstedet og lærer om dette.

Se Helsepersonelloven

§ 8 Pliktmessig avhold (første og annet ledd)

Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.

Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler etter første ledd. Helsepersonell som inntar slike legemidler, skal snarest orientere sin arbeidsgiver om dette.

§ 17 Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter

Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.

Legemiddelassistert rehabilitering

Studenter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er pliktige til å opplyse om dette til praksisstedet i forbindelse med at de får tilbud om praksisplass. Les mer om LAR her.