Smittevern og medisinsk testing

Her finner du informasjon om medisinske krav for deg som skal ut i praksis.

Publisert 14. Februar 2020, 18:53

Sist oppdatert 24. Juni 2022, 12:41

Tuberkulose (TBC) og Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Studenter som skal ut i praksis må være bevisst sin smittestatus når det gjelder tuberkulose (TBC) og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Dette gjelder gjennom hele studietiden.

Alle studenter som skal gjennomføre praksis plikter å fylle ut og levere helseerklæringsskjema ved semesterregistrering i første studieår.

Klikk her for å lese mer om helseerklæringen du må fylle ut. 

Regelverket for smittevern ved LDH følger til enhver tid smitteveilederen til Folkehelseinstituttet der det blant annet anbefales vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet og vaksinasjon mot influensa, korona og hepatitt B.

Studenter som har økt risiko for å være smittet av TBC og/eller MRSA må teste seg. Spørsmålene i helseerklæringsskjema indikerer om du har vært utsatt for økt smitterisiko. 

Noen praksissteder krever at du må teste deg for MRSA selv om du svarer NEI på alle spørsmålene på helseerklæringsskjema. Det vil bli gitt informasjon til de studentene dette gjelder.

I tillegg krever noen praksissteder, som Oslo kommune, at du fyller inn egne skjemaer for TBC og MRSA.

Vaksinasjon mot tuberkulose (BCG)

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet.

Studenter som tar helsefaglige utdanninger har økt risiko for å bli utsatt for tuberkulosesmitte. Studenter ved disse utdanningene bør derfor være vaksinert mot tuberkulose.

Hvis du ikke har fått BCG-vaksine tidligere, kan du kontakte kommunehelsetjenesten/helsestasjon eller legekontor på ditt hjemsted og be om BCG-vaksinasjon. Sjekk hvilke vaksiner du har her.

Korona

Det er anbefalt at du har status som fullvaksinert for å sikre at du får gjennomført praksis.

Studenter som er i praksis blir sidestilt med ansatte, og skal etterfølge akkurat samme rettninglinjer for smittevern som øvrige ansatte på praksisstedet.

Det forventes at du som student setter deg inn i informasjon fra praksisstedet, og holder deg oppdatert på regjeringen sine nettsider hvor du finner gjeldende informasjon om nasjonale og regionale tiltak og råd.

Har du spørsmål om koronavaksinering ta kontakt med praksis@ldh.no.

Influensa

LDH oppfordrer alle helsefagstudenter til å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å ta influensavaksine. 

Mange praksissteder ber om, eller krever, at studentene tar influensavaksine før de starter i praksis.

Enkelte praksissteder tilbyr influensavaksine til studenter i praksis. Informasjon om dette gis av det enkelte praksisstedet etter at praksisplassene er fordelt. Du kan også ta influensavaksine hos fastlege.

Medikamentbruk

Studenter som bruker psykofarmaka eller andre legemidler som kan påvirke deres gjennomføring av praksisstudiene, skal informere praksisstedet og lærer om dette.

Se Helsepersonelloven

§ 8 Pliktmessig avhold (første og annet ledd)

Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.

Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler etter første ledd. Helsepersonell som inntar slike legemidler, skal snarest orientere sin arbeidsgiver om dette.

§ 17 Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter

Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.

Legemiddelassistert rehabilitering

Studenter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er pliktige til å opplyse om dette til praksisstedet i forbindelse med at de får tilbud om praksisplass. Les mer om LAR her.