Skikkethetsvurdering

Høgskoler som utdanner helse- og sosialpersonell eller lærere er pålagt av Kunnskapsdepartementet å ha løpende skikkethetsvurdering av alle studentene. Det følgende er en beskrivelse av hva skikkethetsvurdering er og hvordan det foregår.

Publisert 14. Februar 2020, 18:56

Sist oppdatert 3. November 2022, 10:35

Skikkethetsvurdering bachelorutdanningen

Kunnskapsdepartementet har 30. juni 2006 fastsatt en forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning) samt Rundskriv F-07-16 som omhandler denne forskriften.

Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger/egnethet for å kunne fungere som helsepersonell (sykepleier). Den enkelte students skikkethet vurderes løpende gjennom hele studietiden, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet for å sikre at bare studenter som oppfyller rammeplanens krav får vitnemål. Utgangspunktet er at studenter som ikke fyller de faglige kravene som stilles, ikke skal bestå eksamen/interne prøver. Dette gjelder også praksisopplæringen, der studenter som viser at de ikke behersker praksissituasjonen ikke vil bestå denne delen av utdanningen.

Særskilt skikkethetsvurdering

Muligheten til å vurdere en student som ikke skikket etter en særskilt skikkethetsvurdering skal bare benyttes i helt spesielle tilfeller, når andre formelle og uformelle virkemidler underveis i studiet ikke har avhjulpet situasjonen. En student som utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.

Institusjonsansvarlige

Hanne Camilla Heer

Unni Grimsrud

Ta kontakt på: skikkethet@ldh.no

Medlemmer i skikkethetsnemda

En av studielederne. Øvrige medlemmer er: to lærerrepresentanter, en advokat, to representanter fra praksisfeltet og to studentrepresentanter, samt institusjonsansvarlig.

Saksgang

Innsending av tvilsmelding jf. § 9 i forskriften

Begrunnet tvilsmelding i henhold til § 4 i forskriften sendes institusjonsansvarlig. Alle som er i kontakt med studentene kan sende inn tvilsmelding. I de fleste tilfeller vil dette være faglærere eller praksisveiledere, men det kan også være medstudenter og ansatte i administrasjonen ved høyskolen. Det er ikke anledning til å være anonym for den som leverer tvilsmelding. Den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken og har således ikke krav på tilbakemelding. Tvilsmelding som er åpenbart ugrunnet skal ikke behandles av institusjonsansvarlig. 

Skjema for tvilsmelding finner du her.

Behandling hos institusjonsansvarlig jf. § 10 i forskriften

 1. Studenten skal varsles skriftlig om at det foreligger begrunnet tvil om vedkommendes skikkethet. Institusjonsansvarlig skal innkalle studenten til vurderingssamtale, og sørge for at saken blir så godt opplyst som mulig. Studenten skal få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning med mindre det er åpenbart at slik oppfølging ikke er egnet til å hjelpe studenten. Praksisperioder kan utsettes fra tvilsmelding er mottatt til etter at utvidet veiledning er avsluttet, eller til saken er avgjort.
 2. Fra vurderingssamtalen skal det lages skriftlig referat, som inneholder en beskrivelse av saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten.
 3. Hvis utvidet oppfølging og veiledning ikke medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme saken for skikkethetsnemnda.

Behandling i skikkethetsnemda jf. § 11 i forskriften

 1. Saker som fremmes for skikkethetsnemda skal følges av all skriftlig dokumentasjon i saken. Nemda skal utrede saken ytterligere dersom det er nødvendig.
 2. Studenten skal varsles i god tid om tidspunktet for møtet, og gjøres kjent med sakens opplysninger. Studenten skal ha mulighet til å legge fram sine synspunkter for nemda før møtet. Studenten har rett til å få dekket utgifter til advokat eller annen talsmann.
 3. Nemda lager en innstilling til klagenemda med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, hvorvidt studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle utdanningen, samt lengden på utestengingsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen.

Behandling i klagenemda jf. § 12 i forskriften

 1. På bakgrunn av skikkethetsnemdas innstilling fatter klagenemda vedtak om at en student ikke er skikket etter reglene i lov om universiteter og høyskoler § 4-10. Det skal ikke utstedes vitnemål for den aktuelle utdanningen til en student som er funnet ikke-skikket.
 2. Hvis en student som er funnet ikke-skikket skal utestenges fra utdanningen, skal det fattes særskilt vedtak om dette. Studenten kan utestenges fra utdanningen i inntil fem år. Ved kortere utestenging kan klagenemd stille vilkår som må være oppfylt før utdanningen gjenopptas.
 3. Vedtak om utestenging skal opplyse studenten om at han/hun ikke kan søke eller ta imot plass ved tilsvarende utdanningen ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler i utestengingsperioden og at han/hun må søke nytt opptak dersom utdanningen skal gjenopptas etter utestengingsperioden.

Lovverk

 • Lov om universiteter og høyskoler 2005 - 04 - 01 - 15
 • Forvaltningsloven 1967 - 02 - 10 - 00
 • Forskrift til forvaltningsloven 2006 - 12 - 15 - 1456
 • Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 2006 - 06 - 30 - 859
 • Rundskriv til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning F-07-16, 2016-10-21
 • Offentlighetsloven 2006 - 05 - 19 - 16
 • Lov om arkiv 1992 - 12 - 04 - 126

§ 4.Vurderingskriterier for logoped-, musikkterapeut-, helse- og sosialfagutdanningene og tolkeutdanning i tegnspråk

En student er uskikket i utdanningene som nevnt i § 1 nr. 3 til og med 22, 25 og 27 dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for elever, pasienter, klienter eller brukere.

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.

d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.

g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av elever, pasienter, klienter eller brukere.

h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning