Skikkethetsvurdering

Universiteter og høgskoler som utdanner helse- og sosialpersonell eller lærere, er pålagt av Kunnskapsdepartementet å foreta en helhetsvurdering av studentenes faglige og personlige forutsetninger/egnethet for å kunne fungere som sykepleier. Dette kalles skikkethetsvurdering. Skikkethetsvurdering av studenter foretas for å beskytte helse, rettigheter og sikkerhet for barnehagebarn og elever eller pasienter, klienter, brukere eller samarbeidspartnere. Formålet er å avgjøre om studenten er egnet til yrket eller ikke. Det følgende er en beskrivelse av hvordan dette foregår.

Publisert 14. Februar 2020, 18:56

Sist oppdatert 24. August 2023, 15:12

Når anses en student for ikke å være skikket?

En student som utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Dette gjelder også andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse.

Løpende skikkethetsvurdering

Løpende skikkethetsvurdering av den enkelte student foregår kontinuerlig gjennom hele studieløpet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Dette innebærer at lærere, praksislærere, veiledere og andre som har med studenten å gjøre i utdanningssituasjonen har et ansvar for å følge med og foreta løpende vurderinger. Dette for å sikre at bare studenter som oppfyller kravene i Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning får vitnemål. Utgangspunktet er at studenter som ikke fyller de faglige kravene som stilles, ikke skal bestå eksamen/interne prøver. Dette gjelder også praksisopplæringen, der studenter som viser at de ikke behersker praksissituasjonen ikke vil bestå denne delen av utdanningen.

Særskilt skikkethetsvurdering

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling gjelder.

Muligheten til å vurdere en student som ikke skikket etter en særskilt skikkethetsvurdering skal bare benyttes når andre virkemidler underveis i studiet ikke har avhjulpet situasjonen.

Institusjonsansvarlig ved Lovisenberg diakonale høgskole

Ellen Mørck
Kontakt: skikkethet@ldh.no

Saksgang for særskilt skikkethetsvurdering

1: Tvilsmelding

Særskilt skikkethetsvurdering starter med innlevert tvilsmelding, jf §9 i Forskrift om skikkethetsvurdering. Tvilsmeldingen må begrunnes og knyttes til minst ett av vurderingskriteriene i Forskrift om skikkethetsvurdering §4.

Alle som er i kontakt med studentene kan sende inn tvilsmelding. I de fleste tilfeller vil dette være faglærere eller praksisveiledere, men det kan også være medstudenter, ansatte i administrasjonen ved høyskolen eller andre som er i kontakt med studenten. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å være anonym for den som leverer tvilsmelding. Den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken, og har ikke krav på tilbakemelding om saken. Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering behandler tvilsmeldingen. Tvilsmelding som er åpenbart ugrunnet skal ikke behandles av institusjonsansvarlig, og avvises.

Skjema for tvilsmelding finner du her.

Praksisperioder kan utsettes fra tvilsmelding er mottatt til etter at utvidet oppfølging og veiledning er avsluttet, eller til saken er avgjort, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering §10. Dersom studenten stryker i praksis skal normalt sett den aktuelle praksisperioden tas først, og studenten får som regel et utsatt studieløp.

 

2: Vurderingssamtale og behandling hos institusjonsansvarlig

Dersom tvilsmeldingen vurderes som begrunnet, skal institusjonsansvarlig behandle saken i henhold til §10 i Forskrift om skikkethetsvurdering.

Studenten skal varsles skriftlig om at det foreligger begrunnet tvil om vedkommendes skikkethet. Institusjonsansvarlig skal innkalle studenten til vurderingssamtale, og sørge for at saken blir så godt opplyst som mulig. I vurderingssamtalen deltar studieleder, institusjonsansvarlig, sekretær, student og eventuelt studentens talsperson. Fra vurderingssamtalen skal det lages skriftlig referat, som inneholder en beskrivelse av saksforholdet.

I de fleste tilfeller vil studenten få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning etter vurderingssamtalen, med mindre:

 1. det kommer frem momenter i vurderingssamtalen som tilsier at dette ikke er en skikkethetssak, og saken avsluttes i etterkant av samtalen

 2. det er åpenbart at utvidet oppfølging og veiledning ikke er egnet til å hjelpe studenten

3: Utvidet oppfølging og veiledning

Institusjonansvarlig har ansvaret for å utarbeide plan for utvidet oppfølging og veiledning av studenten, og har ansvar for å informere og veilede de som skal følge opp planen. De som veileder studenten gjennom opplegget holder institusjonsansvarlig orientert underveis. Studenten kalles inn til oppfølgingssamtaler etter avtale.

Institusjonsansvarlig skal vurdere resultatet av utvidet oppfølging og veiledning. Hvis utvidet oppfølging og veiledning ikke medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme saken for skikkethetsnemnda. Det samme gjelder dersom studenten velger å ikke ta i mot utvidet oppfølging og veiledning. I vurderingene som foretas, vil alltid pasientrettigheter og hensynet til brukerne gå foran hensynet til studenten.

4: Behandling i skikkethetsnemnda

Dersom saken blir fremmet for skikkethetsnemnda, skal skikkethetsnemnda behandle saken i henhold til §11 i Forskrift om skikkethetsvurdering. Skikkethetsnemndas sammensetning er i henhold til §7 i Forskrift om skikkethetsvurdering. Medlemsoversikten er nedfelt i internt dokument i BOX.

 • Saker som fremmes for skikkethetsnemnda skal følges av all skriftlig dokumentasjon i saken. Nemnda skal utrede saken ytterligere dersom det er nødvendig.

 • Studenten skal varsles i god tid om tidspunktet for møtet, og gjøres kjent med sakens opplysninger. Studenten skal ha mulighet til å legge fram sine synspunkter for nemnda før møtet. Studenten har rett til å få dekket utgifter til advokat eller annen talsmann av LDH etter gjeldende satser.

 • Nemnda lager en innstilling til Institusjonens nemnd for studentsaker (klagenemnda), med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, evt. hvorvidt studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle utdanningen, samt lengden på utestengingsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen.

5: Behandling i institusjonens nemnd for studentsaker (klagenemnda)

Dersom en sak blir fremmet til institusjonens nemnd for studentsaker, skal denne behandle saken i henhold til §12 i Forskrift om skikkethetsvurdering.

 • På bakgrunn av skikkethetsnemndas innstilling fatter institusjonens nemnd for studentsaker (klagenemnda), vedtak dersom en student ikke er skikket i henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 4-10. Det skal ikke utstedes vitnemål for den aktuelle utdanningen til en student som er funnet ikke-skikket.

 • Hvis en student som er funnet ikke-skikket skal utestenges fra utdanningen, skal det fattes særskilt vedtak om dette. Studenten kan utestenges fra utdanningen i inntil fem år. Ved kortere utestenging kan nemnda stille vilkår som må være oppfylt før utdanningen gjenopptas.

 • Vedtak om utestenging skal opplyse studenten om at han/hun ikke kan søke eller ta imot plass ved tilsvarende utdanningen ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler i utestengingsperioden og at han/hun må søke nytt opptak dersom utdanningen skal gjenopptas etter utestengingsperioden.

6: Klageinstanser etter vedtak fattet i institusjonens klagenemnd

Studenten kan klage på vedtaket fattet av institusjonens nemnd for studentsaker (klagenemnda) til Felles klagenemnd. Hvis studenten ikke får medhold, kan studenten klage til rettsapparatet.

Lovverk

 • Lov om universiteter og høyskoler 2005 - 04 - 01 - 15

 • Forvaltningsloven 1967 - 02 - 10 - 00

 • Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 2006 - 05 - 19 - 16

 • Lov om arkiv 1992 - 12 - 04 - 126

 • Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 2006 - 06 - 30 - 859

 • Forskrift til forvaltningsloven 2006 - 12 - 15 - 1456

 • Rundskriv til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning F-07-16, 2016-10-21

§ 4.Vurderingskriterier for logoped-, musikkterapeut-, helse- og sosialfagutdanningene og tolkeutdanning i tegnspråk

En student er uskikket i utdanningene som nevnt i § 1 nr. 3 til og med 22, 25 og 27 dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for elever, pasienter, klienter eller brukere.

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.

d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.

g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av elever, pasienter, klienter eller brukere.

h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.