Studentombud

Alle studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal ha tilgang til et studentombud.

Publisert 30.30. Januar 2020, 14:09

Sist oppdatert 28.28. April 2022, 14:55

Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Studentombudet skal bidra til at saker kan løses på lavest mulig nivå. Ombudet har selv ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av beslutningsorganer ved LDH. Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke. Studentombudet har taushetsplikt.
 
LDH har tegnet avtale med Universitetet i Oslo (UiO) om leveranse av studentombudstjeneste.
 
Les mer om ordningen her
 
Kontaktinformasjon:
Studentombud Pål Gustavsen
Epost: studentombudet@uio.no
Tel: 920 49 736 
Kontor: UiO Blindern