Vedtekter for LOS – Lovisenberg studentvelferd

Her er vedtektene for Lovisenberg studentvelferd (LOS) og mandat for velferdsutvalget.

Oppdatert 13. Desember 2019, 17:03

Bakgrunn

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) fikk fra Kunnskapsdepartementet 25.08.2014 fritak fra kravet om tilknytning til en studentsamskipnad med virkning fra 1. januar 2015.

I fritaket heter det at ”Fritaket er gitt under forutsetning av at høyskolen kan tilby sine studenter minst like gode velferdstilbud som Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Gitt at dette kravet ikke innfris vil departementet på ny tilknytte Lovisenberg diakonale høgskole til en studentsamskipnad.”

 

Formål

LOS – Lovisenberg studentvelferd (LOS) ble opprettet 1.1.2015 og har som formål å tilby velferdstjenester til studentene ved LDH slik at kravene fra departementet oppfylles.

LOS skal tilby studentene ved LDH tjenester som bolig, barnehage, trening, helse og kantine, samt iverksetter ulike velferdstiltak som bidrar til et godt student- og læringsmiljø.

 

Organisering

Alle studenter ved LDH som har studierett ved institusjonen og som betaler semesteravgift er medlem i LOS.

For å sikre at velferdsordningen blir best mulig for studentene er det opprettetet velferdsutvalg som består av 4 studenter og 3 varamedlemmer. Disse representantene velges på studentenes allmøte. Velferdsutvalget velger selv leder. 3 ansatte er med i utvalget som observatører med tale-og forslagsrett. Observatørene oppnevnes av Høgskoledirektør.

Studentprest er ansvarlig for daglig drift av ordningen, rapporterer til Høgskoledirektør og er sekretær for velferdsutvalget.

 

Økonomi

LOS er organisert med en helt separat økonomi med eget koststed og balanseføring, men er likevel underlagt LDHs rutiner for økonomisk styring.

Et eventuelt overskudd i balansen avsettes til egenkapital for LOS. Denne egenkapitalen skal ikke overstige 50% av årlig inntekt.

 

Mandat for velferdsutvalget

Velferdsutvalget er ansvarlig for prioriteringer knyttet til velferdstiltak og velferdsgoder, og for å opprette og endre tiltak slik at LOS oppfyller formålet og studentene har best mulig velferdsordning innenfor de økonomiske rammene.

Velferdsutvalget har rådgivende myndighet i utforming og endring av LOS sine rutiner knyttet til velferdstjenestene.

Velferdsutvalget har innstillingsmyndighet og rådgivende myndighet i saker som berører høgskolens økonomi.

 


27.11.17: Behandlet i Lærings- og Miljøutvalget

29.11.17: Behandlet i Studentparlamentsmøte

05.12.17: Behandlet i Velferdsutvalget

06.12.17: Vedtatt av studentenes allmøte