Søke opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Publisert 14. Februar 2020, 18:59

Sist oppdatert 14. Desember 2020, 12:13

Det er hvert enkelt lærested som bestemmer hva som gir realkompetanse til sine studier. Samme type studium kan derfor ha forskjellige krav til realkompetanse ved ulike læresteder.

Følgende krav gjelder ved søknad om opptak til bachelor i sykepleie ved LDH på grunnlag av realkompetanse: 

Fra og med opptaket til studieåret 2019/2020 er det et nasjonalt krav om at alle søkere til bachelor i sykepleie må dokumentere:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Søker dekker karakterkravet i matematikk hvis ett av følgende programfag er bestått: S1, S2, R1 eller R2.

I tillegg gjelder følgende krav ved opptak på grunnlag av realkompetanse:

  • Søkeren er 25 år eller eldre i opptaksåret
  • Søkeren har ikke generell studiekompetanse
  • Søkeren må dokumentere minimum 5 års relevant fulltids yrkespraksis. Relevant yrkespraksis kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonsarbeid eller annet, f.eks. omsorgsansvar. Relevant praksis betyr at søkeren skal ha praksis/utdanning fra arbeid med pasienter, elever eller klienter innen helse-, omsorgs-, sosial- eller undervisningssektoren eller tilsvarende. Omsorg for egne barn kan utgjøre inntil 2 av 5 års yrkespraksis.
  • Søkere som ikke har ferdigheter i engelsk på Vg1 i videregående skole (5 timer /140 timer) må begrunne hvorfor de mener at de har tilstrekkelige kunnskaper i engelsk til å kunne tilegne seg engelsk faglitteratur. Har søkeren dokumentasjon på opplæring, utdanning eller arbeid med engelsk som arbeidsspråk, bør dette legges ved.
  • Søkeren må på en tilfredsstillende måte gjøre rede for motivasjon for å søke studiet, egen oppfatning av hva man mener studiet vil kreve av en og hvorfor søkeren mener han/hun kan gjennomføre studiet. 

Selv om søkeren er kvalifisert etter bestemmelsene om realkompetanse gir ikke dette automatisk rett til studieplass.

Realkompetansesøkere rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om studieplass kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning. I rangeringen legges det vekt på en helhetsvurdering av søkerens samlede kompetanse.

Søknad om opptak

Søknad om opptak skal til Samordna opptak – søknadsfrist er 1. mars. Du skal krysse av for realkompetanse som opptaksgrunnlag. Dersom du har generell studiekompetanse, kan du ikke søke på grunnlag av realkompetanse.

Dersom du søker opptak på grunnlag av realkompetanse etter 1. mars, vil din søknad ikke bli behandlet.

Dersom du krysser av for realkompetanse og har/får generell studiekompetanse, blir søknaden overført til ordinært opptak.

Hva må du laste opp i søknaden din?

  1. Vitnemål, kompetansebevis, kursbevis, sertifikater eller annen dokumentasjon på utdanning.
  2. Yrkespraksis, ulønnet arbeid/omsorgsarbeid, førstegangstjeneste/siviltjeneste. (Eksempel på type dokumentasjon: attest fra arbeidsgiver, skatteetaten eller annen offentlig myndighet, militært eller sivilt tjenestebevis, bostedsattest).
  3. Attest på arbeid og tillitsverv i frivillige organisasjoner.
  4. Egenvurdering og motivasjonsbrev. I egenvurderingen beskriver du hvorfor du mener at du kan gjennomføre studiet. I motivasjonsbrevet forklarer du hvorfor du er motivert for studiet.

Forskrift om opptak ved Lovisenberg diakonale høgskole

Forskrift om opptak til høyere utdanning