Oppgavemaler og oppgaveskriving

Her har vi samlet retningslinjer for oppgaveoppsett og dokumentmaler for de forskjellige oppgavetypene som skrives på LDH. Vi forklarer også ulike begrepet og uttrykk som brukes i eksamens- eller oppgaveformuleringer.

Publisert 8. Desember 2021, 14:18

Sist oppdatert 29. September 2023, 09:21

Retningslinjer for oppsett

De formelle retningslinjene for oppsett for skriftlige oppgaver er spesielt rettet mot større arbeid som fordypnings-, bachelor- og masteroppgaver. Ved semesteroppgaver og mindre arbeider vises det til hvordan kravene for oppgaven er formulert i oppgaveteksten eller fra emneansvarlig. Når det gjelder sitater, referanser og utforming av referanselister, er kravene de samme uavhengig av arbeidets omfang. Under listes opp generelle krav til oppsett:

  • Papirformat: A4.
  • Skrift: Times New Roman, Størrelse 12, Halvannen (1,5) linjeavstand.
  • Marger: 2,5 cm over hele dokumentet.
  • Sidetall: Påføres fra og med oppgavens innledning.
  • Kapitler og underkapitler: Oppgavens deler/kapitler skal inndeles etter desimalsystemet (f.eks.: 1, 1.2, eller 2.2.3). Kapitlene skal nummereres fortløpende fra innledning til avslutning. Innholdsfortegnelsen og referanseliste skal ikke merkes etter desimalsystemet. Det skal normalt sett ikke være nødvendig med mer enn 3 nivåer på mindre studentarbeider og bacheloroppgaver.
    • Ved nye hovedkapitler (1. rang) starter man på ny side.
    • Bruk overskriftsstilene som finnes i tekstbehandlingsprogrammet du bruker (Word/Open Office). Overskrift 1 for hovedkapitler (1. Rang), Overskrift 2 for 2. rang og Overskrift 3 for 3. rang. Da kan du generere innholdsfortegnelsen automatisk.

OBS! For "Masteroppgave som vitenskapelig artikkel og refleksjonsoppgave", skal tidsskriftets forfatterveiledning følges.

Klargjøring av begreper og uttrykk som kan brukes i oppgaveformulering

NEVN: Oppregning av faktorer eller fenomen som det spørres om – uten nærmere begrunnelse eller vurdering

DEFINÉR: Kort forklaring som innbefatter det begrepet omhandler og begrensning av dette

BESKRIV: Gjengivelse med egne ord av et problemområde, situasjon eller fenomen  

FORKLAR: Presenter og beskriv hovedinnholdet i et tema. Peke på viktige sammenhenger og antagelser og hvilken betydning og relevans temaet har i den faglige sammenheng

GJØR REDE FOR: Innebærer nevning av faktorer som er med på å avgrense/definere et område, samt forklaring med egne ord på en måte som viser at studenten har forstått stoffet 

VURDÉR: Innebærer foruten en redegjørelse, å få fram ulike synspunkter på emnet, begrunne og se konsekvensene av disse 

IDENTIFISÉR: Vurderer relevante data, trekker konklusjoner og formulerer problemstillinger ut fra disse 

DRØFT: I tillegg til en redegjørelse, innebærer det å få fram ulike synspunkter på emnet, begrunne disse, se dem i forhold til hverandre, og trekke konklusjon(er)  

Også andre begreper/spørreord enn de som er beskrevet her, kan bli benyttet.

Fra og med høsten 2020 er det ny studieplan for bachelor. Med nye læringsutbyttebeskrivelser følger det at det er litt andre begreper og uttrykk som kan benyttes i oppgaveformulering. Se studieplan om læringsutbytte, side 6, 7 og 8 for en beskrivelse av begrepene.

Semesteroppgaver og mindre skriftlige oppgaver

Dokumentmal for semesteroppgaver og mindre skriftlige oppgaver

Disposisjonen gjelder for mindre skriftlige oppgaver.

Strukturen på en oppgave skal være:

1. Kort innledning
2. Hoveddel/fagtekst
3. Kort avslutning (oppsummering/konklusjon)
4. Referanseliste

Tittelark: Det anbefales å bruke standard tittelark for Lovisenberg diakonale høgskole, som du finner i malen ovenfor. Antall ord skal oppgis.

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelsen kan være en hjelp til å strukturere innholdet i teksten, og den skal gi leseren en oversikt over oppgavens innhold. Innholdsfortegnelsen kan genereres automatisk av tekstbehandlingsprogrammet hvis man bruker overskriftsstiler. Vedleggene skal være listet opp nederst i innholdsfortegnelsen. Disse skal nummereres (eks. Vedlegg 1, Vedlegg 2) og henviser til vedleggene en finner bakerst i oppgaven, bak referanselisten.

Fagteksten: Fagteksten skal i hovedsak ha en innledning, en hoveddel og en avslutning.
Innledningen skal presentere oppgaven/problemstillingen samt definere viktige begreper der det er aktuelt. I små oppgaver med krav til for eksempel 1500 ord, skal innledningen være veldig kort.
Hoveddelen skal gi svar på oppgaven/spørsmålene på bakgrunn av relevant fagkunnskap, forskning og egne, begrunnede praksiserfaringer. Teorien skal presentere holdbare fagkunnskaper, modeller, teorier og forskningsresultater hentet fra oppdatert fag- og forskningslitteratur. Det må klart fremgå når teori benyttes, når data presenteres og når egne synspunkter/erfaringer benyttes (henvisninger og siteringer).
Avslutning/oppsummering der de viktigste momentene fra oppgaven gjentas/poengteres på en kortfattet måte.

Referanseliste: Alle kilder det henvises til skal inngå i referanselisten som skal stå etter kapittelet med konklusjon/oppsummering. Se Referanser og referanseliste.

Eventuelle vedlegg: Vedlegg benyttes for å gjøre dokumentasjonen i oppgaven komplett. Dette er materiale som ikke passer i oppgavens løpende tekst. Eksempler på vedlegg er spørreskjemaer, intervjuguider, sjekklister, søkehistorikk og matriser.

Antall ord skal oppgis. Du skal ikke telle med forside, innholdsfortegnelse, sammendrag, referanseliste og eventuelle vedlegg. Bruk tekstbehandlingsprogrammets innebygde ordteller.

Bacheloroppgave

Dokumentmal for Bacheloroppgave

Tittelark: Bruk standard tittelark for Lovisenberg diakonale høgskole, som du finner i malen ovenfor.
Antall ord skal oppgis. Du skal ikke telle med innholdsfortegnelsen, sammendrag, referanseliste og eventuelle vedlegg. Bruk tekstbehandlingprogrammets innebygde ordteller. 

Sammendrag: Sammendraget skal være på inntil 300 ord.

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelsen kan være en hjelp til å strukturere innholdet i teksten, og den skal gi leseren en oversikt over oppgavens innhold. Innholdsfortegnelsen kan genereres automatisk av tekstbehandlingsprogrammet hvis man bruker overskriftsstiler. Vedleggene skal være listet opp nederst i innholdsfortegnelsen. Disse skal nummereres (eks. Vedlegg 1, Vedlegg 2) og henviser til vedleggene en finner bakerst i oppgaven, bak referanselisten.

Fagteksten: Fagteksten skal i hovedsak ha en innledning, en hoveddel og en avslutning.
I innledningen bør bakgrunn for valg av tema presenteres, og problemstillingen skal komme tydelig frem. Eventuelle avgrensninger skal også presenteres her. 
Hoveddelen består av teori, metode og drøfting.
I avslutningen skal du komme med en konklusjon eller en oppsummering.

Referanseliste: Etter APA 7th. Se Referanser og referanseliste.

Eventuelle vedlegg: Legges kronologisk (vedlegg 1, vedlegg 2 osv.) etter referanselisten.

Masteroppgave som monografi

Dokumentmal for Masteroppgave som monografi

Tittelark: Det anbefales å bruke standard tittelark for Lovisenberg diakonale høgskole, som du finner i malen ovenfor.
Antall ord skal oppgis. Innholdsfortegnelsen, abstrakt, referanseliste og eventuelle vedlegg inngår ikke i antall ord i masteroppgaven. Bruk tekstbehandlingprogrammets innebygde ordteller. 

Abstrakt: Abstraktet skal skrives på engelsk og norsk, inntil 300 ord i hvert abstrakt. Velg også inntil 5 nøkkelord (5 norske og 5 engelske) for å beskrive masteroppgavens tema.

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelsen kan være en hjelp til å strukturere innholdet i teksten, og den skal gi leseren en oversikt over oppgavens innhold. Vedleggene skal listes opp til slutt i innholdsfortegnelsen. Vedleggene skal nummeres (eks. Vedlegg 1, Vedlegg 2) og henviser til vedleggene som plasseres bakerst i oppgaven, etter referanselisten. Innholdsfortegnelsen kan genereres automatisk av tekstbehandlingsprogrammet hvis man bruker overskriftsstiler.

Fagteksten: Se læringsplan for emnet. 

Referanseliste: Etter APA 7th. Se Referanser og referanseliste.

Eventuelle vedlegg: Legges kronologisk (vedlegg 1, vedlegg 2 osv.) etter referanselisten.

Masteroppgave som vitenskapelig artikkel og refleksjonsoppgave

Dokumentmal for Masteroppgave som vitenskapelig artikkel og refleksjonsoppgave

Tittelark: Det anbefales å bruke standard tittelark for Lovisenberg diakonale høgskole, som du finner i malen ovenfor. Antall ord skal oppgis. Innholdsfortegnelsen, abstrakt, referanseliste og eventuelle vedlegg inngår ikke i antall ord i masteroppgaven. Bruk tekstbehandlingsprogrammets innebygde ordteller.

Abstrakt: Abstraktet for masteroppgaven skal inkludere både artikkel og refleksjonsoppgaven og skrives på norsk og engelsk, inntil 300 ord i hvert av abstraktene. Velg også inntil 5 nøkkelord (5 norske og 5 engelske) for å beskrive masteroppgavens tema.

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelsen kan være en hjelp til å strukturere innholdet i teksten, og den skal gi leseren en oversikt over oppgavens innhold. Vedleggene skal listes opp til slutt i innholdsfortegnelsen. Vedleggene skal nummereres (eks. Vedlegg 1, Vedlegg 2) og henviser til vedleggene som plasseres bakerst i oppgaven, etter referanselisten. Innholdsfortegnelsen kan genereres automatisk av tekstbehandlingsprogrammet hvis man bruker overskriftsstiler.

Masteroppgaven har 2 hoveddeler: Artikkel og Refleksjonsoppgave 

Del 1: Artikkel
Oppbyggingen av artikkelen skal være i samsvar med forfatterveiledningen (author guidelines) for det valgte tidsskriftet. Artikkelen skal ha abstrakt og nøkkelord/key words i samsvar med forfatterveiledningen. Referanselisten skal være i samsvar med forfatterveiledningen. Det er mulig å laste ned tidsskriftets stil i Endnote. Forfatterveiledningen skal være et vedlegg i masteroppgaven.

Del 2: Refleksjonsoppgave
Se læringsplan for emnet.
I refleksjonsoppgaven benyttes det samme referansesystemet som i artikkelen. Refleksjonsoppgaven forøvrig skal forholde seg til LDHs dokumentformat.

Eventuelle vedlegg: Legges kronologisk (vedlegg 1, vedlegg 2 osv.) etter referanselisten.

Fordypningsoppgave

Dokumentmal for fordypningsoppgave

Tittelark: Det anbefales å bruke malen ovenfor.
Antall ord skal oppgis. Du skal ikke telle med innholdsfortegnelsen, sammendrag, referanseliste og eventuelle vedlegg. Bruk tekstbehandlingprogrammets innebygde ordteller. 

Sammendrag: Sammendraget skal skrives på engelsk og norsk, inntil 200 ord hver. Velg også inntil 5 nøkkelord for å beskrive oppgavens tema.

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelsen kan være en hjelp til å strukturere innholdet i teksten, og den skal gi leseren en oversikt over oppgavens innhold. Innholdsfortegnelsen kan genereres automatisk av tekstbehandlingsprogrammet hvis man bruker overskriftsstiler. Vedleggene skal også være listet opp nederst i innholdsfortegnelsen. Disse skal nummereres (eks. Vedlegg 1, Vedlegg 2) og henviser til vedleggene en finner bakerst i oppgaven, bak referanselisten.

Fagteksten: Fagteksten skal i hovedsak ha en innledning, en hoveddel og en avslutning.
I innledningen bør bakgrunn for valg av tema presenteres, og problemstillingen skal komme tydelig frem.  Eventuelle avgrensninger skal også presenteres her.
Hoveddelen består av evt. teoridel, metodedel, resultater og en drøftingsdel eller analysedel. Teoridelen kan enten inngå i innledningen og/eller i hoveddelen.
I avslutningen skal du komme med en konklusjon eller en oppsummering.

Referanseliste: Etter APA 7th. Se Referanser og referanseliste.

Eventuelle vedlegg: Legges kronologisk (vedlegg 1, vedlegg 2 osv.) etter referanselisten.