Referanser og referanseliste

Ved alle former for oppgaveskriving må det gjøres rede for hvor stoffet er hentet fra. Dette gjør vi ved å bruke kildehenvisninger som settes opp etter bestemte regler.

Publisert 8. Desember 2021, 14:18

Sist oppdatert 8. Februar 2022, 12:04

Generelt om referering

Kildehenvisninger benyttes for å gi nøyaktige opplysninger om informasjonskildene som er blitt brukt i en oppgave, og settes inn i både løpende tekst og som referanser i en tilhørende referanseliste. Å referere er viktig for å vise faglig redelighet, og mangelfull eller feil referansehåndtering er ikke i henhold til forskningsetiske normer. Faglige argumenter og påstander skal være etterprøvbare, og gjennom riktig kildebruk gjør man det mulig for andre å finne tilbake til kildene, kontrollere fakta og etterprøve resultatene, samt å sette seg inn i emnet (Søk og skriv, 2021).

Uavhengig av hva slags type oppgave som skrives, skal den være er resultat av eget, selvstendig arbeid og egen læring og arbeidsinnsats. Alle kildene som er benyttet i oppgaven skal oppgis, dette gjelder også dersom man refererer til eget tidligere arbeid. Kilder kan være opplysninger, resonnementer og argumenter fra litteratur, pensum, forelesninger, nettsider med mer.

Fusk

Ved mangelfull referansehåndtering kan arbeidskrav eller eksamener underkjennes, og studenten kan i verste fall anklages for fusk. Det kan bli regnet som fusk, eller forsøk på fusk å bruke andres materiale uten å opplyse om det. Les mer om plagiering og fusk ved LDH her.

APA-stil

På LDH skal studentene hovedsakelig benytte seg av referansestilen APA 7th. APA står for American Psychological Association, og foreningen har utviklet en referansestil som baserer seg på kildehenvisninger i form av parenteser i teksten. Referansestilen er vanlig å bruke innenfor blant annet psykologi og helsefag.

Veiledninger til APA 7th