Plagiering og fusk på eksamen

Her kan du lese om selvstendig arbeid, plagiatkontroll og fusk ved eksamen.

Lover og forskrifter

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven):

 

Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)

Publisert 26. Mars 2021, 17:06

Sist oppdatert 20. September 2023, 14:05

Lover og forskrifter

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven):

 

Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)

Selvstendig arbeid og oppgaveskriving

Eksamensbesvarelsen er studentens selvstendige arbeid. Du skal med egne ord vise forståelse for fagfeltet.

Ved alle eksamener skal du skrive under en egenerklæring om selvstendig arbeid. Sett deg derfor inn i hva dette innebærer før du tar eksamen. Les egenerklæring om selvstendig arbeid her.

Retningslinjer for oppgaveskriving ved LDH, samt informasjon og tips til skriveprosessen finner du på bibliotekets sider

Plagiatkontroll 

Fusk kan blant annet avdekkes gjennom plagiatkontroll. LDH benytter plagiatkontroll på alle hjemmeeksamener.

Ved LDH benyttes tekstgjenkjenningssystemet Ouriginal som sammenligner tekster fra en database med blant annet fagressurser, nettartikler, sensorveiledninger og tidligere studentoppgaver.

Hjemmeeksamen i gruppe

Dersom du skriver eksamen, bachelor- eller masteroppgave i gruppe, skal alle gruppemedlemmene laste opp hver sin fil. En gruppebesvarelse vil ikke regnes som plagiat.

Fusk på skoleeksamen

Hvis du har ulovlige hjelpemidler/medhjelpere under skoleeksamen, kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk.

Ved mistanke om fusk

Ved mistanke om fusk blir du først kalt inn til en undersøkende samtale hvor du får mulighet til å redegjøre for hvordan du har arbeidet med eksamen. Dersom mistanken opprettholdes, vil saken bli behandlet i høyskolens nemnd for studentsaker. 

Dersom nemnda vurderer at du har vært grovt uaktsom eller har fusket forsettelig, kan dette medføre at:

  • eksamen blir annullert
  • du blir utestengt fra LDH i inntil to semestre
  • du mister retten til å ta eksamen ved alle norske universitet og høyskoler i utestengningsperioden

Spørsmål?

Ta kontakt på eksamen@ldh.no.